Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Misja

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Misja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odwołuje się słów patrona, który podkreślał rolę wspólnych działań w służbie wartości uniwersalnych: dobra, mądrości i prawdy:

Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie, Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie; Służmy poczciwej sławie, a jak kto może,

Niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże. Pieśń XIX (Księgi wtóre)

Misją   Uniwersytetu   jest   prowadzenie   wyspecjalizowanych   badań   naukowych i wszechstronnej działalności edukacyjnej - z uwzględnieniem i poszanowaniem zasad humanizmu, demokracji i tolerancji. Idea poszukiwania prawdy, stanowiąca fundament funkcjonowania społeczności akademickiej, winna się wpisywać w przestrzeń wolności badań naukowych i studiów.

UJK kształci w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów. Tożsamość Uniwersytetu budowana jest poprzez dbałość o wysoki poziom badań naukowych i kształcenia akademickiego, systematyczne budowanie współpracy międzynarodowej, upowszechnianie   wiedzy,   prowadzenie   różnorodnych   form   działalności   edukacyjnej i popularyzatorskiej, kształtowanie patriotyzmu i przywiązania do uniwersalnych wartości etycznych oraz szerzenie idei dialogu międzykulturowego.

Usytuowanie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w regionie świętokrzyskim nakłada na   całą   społeczność   uniwersytecką   obowiązek   służenia   dobru   tegoż   środowiska i podejmowania współpracy z innymi uczelniami akademickimi oraz instytucjami otoczenia społecznego i gospodarczego.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka