Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów

Ubezpieczenia zdrowotne studentów po 26 roku życia

Zgodnie z ustawą o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561) student do 26 roku życia winien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, natomiast, gdy żaden rodzic nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, to przez dziadków.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 349-72-59, 349-72-58, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

1.      Uczelnia może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

  ukończył 26 lat,

  nie pracuje na umowę o pracę, umowę zlecenie i tp.,

  nie posiada żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. przy małżonku, z tytułu wykonywania stażu).

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego student winien udać się do Działu Spraw Studenckich (ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pok. 16) w celu wypełnienia dokumentów: wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym oraz druku ZUS ZZA lub dostarczyć w/w dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

druk ZUS ZZA

instrukcja do wypełnienia druku ZUS ZZA

wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego

WAŻNE

  • Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na Uczelni i ukończyli I stopień studiów (złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego) tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów. Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.
  • Zgodnie z powyższym absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmują naukę na studiach II stopnia i chcą być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię powinni złożyć nowy wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym po immatrykulacji tj. po 1 października.

Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty (do wglądu):

  • dowód osobisty współmałżonka,
  • akt małżeństwa,
  • akt urodzenia dziecka,
  • PESEL dziecka.

2.      Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka lub zaświadczenie od Konsula potwierdzające polskie pochodzenie – ubezpieczenie zdrowotne

Studenci posiadający ważną Kartę Polaka lub zaświadczenie od Konsula o posiadaniu polskiego pochodzenia, będą mogli korzystać z opieki medycznej na zasadach takich samych jak studenci polscy. Aby korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego należy dopełnić stosownych formalności.

  • W tym celu student zgłasza się do Działu Spraw Studenckich wraz z następującymi dokumentami:

 Kartą Polaka lub zaświadczeniem od Konsula potwierdzającym polskie pochodzenie;
 Uzupełnionym wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym (druk do pobrania w załączniku powyżej);
— Uzupełnionym drukiem ZUS ZZA, który należy wypełnić zgodnie z instrukcją (druki do pobrania w załączniku powyżej).
 

Studentów będących obywatelami Unii Europejskiej w przypadku braku tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w kraju może zgłosić uczelnia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.        Studenci nie będący obywatelami państw Unii Europejskiej

Studenci nie będący obywatelami państw Unii Europejskiej, nieposiadający ważnej Karty Polaka, zaświadczenia od Konsula o posiadaniu pochodzenia polskiego podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

  • W tym celu student zgłasza się do Narodowego Funduszu Zdrowia celem podpisania dobrowolnej umowy na podstawie następujących dokumentów:

 zaświadczenia o odbywanych studiach;
 zaświadczenia potwierdzającego zamieszkanie/zameldowanie na terenie województwa świętokrzyskiego;
 dokumentu potwierdzającego prawo przebywania na terenie RP.

  • Następnie podpisaną umowę dostarcza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie, której zostaje zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza samodzielnie, dokonując comiesięcznej wpłaty na indywidualne subkonto ZUS w kwocie 55,80 zł.
 

Student zgłaszając się do placówki służby zdrowia musi okazać:
 zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS P ZZA);
 umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 potwierdzenie odprowadzanych składek.

Kontakt:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce
tel. (41) 36 46 100/140

ZUS Oddział Kielce
ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce
telefon 22 560 16 00

Dział Spraw Studenckich
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pok. 16
tel. 349-72-59, 349-72-58

e-mail:

agata.zajac@ujk.edu.pl
paulina.manerowska-witek@ujk.edu.pl

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka