Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów

 

Ubezpieczenia Zdrowotne Studentów po 26 roku życia

Zgodnie z ustawą o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285) student do 26 roku życia winien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, natomiast gdy żaden rodzic nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego to przez dziadków.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 349-72-59, 349-72-58, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 

Uczelnia może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

-  ukończył 26 lat,

-  nie pracuje,

-  nie posiada żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. przy małżonku, z tytułu wykonywania stażu).

 

W celu zgłoszenia student winien udać się do Działu Spraw Studenckich i Doktoranckich (ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce pok. 16) w celu wypełnienia dokumentów: wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym oraz druku ZUS ZZA lub dostarczyć w/w dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

druk ZUS ZZA

instrukcja do wypełnienia druku ZUS ZZA

wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego

  • Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli I stopień studiów (złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego) tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów. Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.
  • Zgodnie z powyższym absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmują naukę na studiach II stopnia i chcą być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni złożyć nowy wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym po immatrykulacji tj. po 1 października.

Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty(do wglądu):

  • dowód osobisty współmałżonka,
  • akt małżeństwa,
  • akt urodzenia dziecka,
  • PESEL dziecka.

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka – ubezpieczenie zdrowotne

Studenci posiadający ważną Kartę Polaka podobnie jak osoby posiadające dokument potwierdzający pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji, będą mogli korzystać z opieki medycznej na zasadach takich samych jak studenci polscy. Aby korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego  należy dopełnić stosownych formalności.

  • W tym celu student zgłasza się do Narodowego Funduszu Zdrowia celem podpisania dobrowolnej umowy na podstawie następujących dokumentów:

- Karty Polaka
- zaświadczenia o odbywanych studiach
- zaświadczenia potwierdzającego zamieszkanie/zameldowanie na terenie województwa świętokrzyskiego
- dokumentu potwierdzającego prawo przebywania na terenie RP.
 

  • Następnie umowę zawartą z NFZ dostarcza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Otrzymany z ZUS dokument -  druk ZUS ZZA student ma obowiązek złożyć w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich, ul. Żeromskiego 5, pok.16. Na podstawie zgłoszenia uczelnia odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Student zgłaszając się do placówki służby zdrowia musi okazać:
- zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS P ZZA)
- umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
- potwierdzenie odprowadzanych składek

Studentów będących obywatelami Unii Europejskiej w przypadku braku tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w kraju może zgłosić uczelnia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Studenci nie będący obywatelami państw Unii Europejskiej

Studenci nie będący obywatelami państw Unii Europejskiej, nie posiadający ważnej Karty Polaka, dokumentu potwierdzającego pochodzenie polskie podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

  • W tym celu student zgłasza się do Narodowego Funduszu Zdrowia celem podpisania dobrowolnej umowy na podstawie następujących dokumentów:

- zaświadczenia o odbywanych studiach
- zaświadczenia potwierdzającego zamieszkanie/zameldowanie na terenie województwa świętokrzyskiego
- dokumentu potwierdzającego prawo przebywania na terenie RP.

  • Następnie podpisaną umowę  dostarcza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie, której zostaje zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza samodzielnie, dokonując comiesięcznej  wpłaty na indywidualne subkonto ZUS w kwocie 55,80 zł.
 

Student zgłaszając się do placówki służby zdrowia musi okazać :
- zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS P ZZA)
- umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
- potwierdzenie odprowadzanych składek

Kontakt:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

tel. (41) 36 46 100/140

ZUS Oddział Kielce
ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce
telefon 22 560 16 00

Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pok. 16
tel. 349-72-59, 349-72-58

e-mail:

paulina.manerowska-witek@ujk.edu.pl
agata.zajac@ujk.edu.pl

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka