Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

 

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dobrowolne ubezpieczenie NNW oraz OC studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, najkorzystniejszą ofertę złożył InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Radom.

 

Od dnia 1 października 2018 roku na naszej Uczelni funkcjonować będą 3 odrębne umowy ubezpieczenia:

  1. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków dla studentów i doktorantów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego, kierunek Fizyka Techniczna i Fizyka II Stopnia – składka roczna 45 PLN,
  2. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków dla studentów i doktorantów pozostałych Wydziałów UJK w Kielcach – składka roczna 40 PLN,
  3. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla studentów i doktorantów  wszystkich Wydziałów UJK w Kielcach w związku z ich udziałem w zajęciach praktycznych i stażach na terenie RP. Suma gwarancyjna 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia – składka roczna 25 PLN.

 

Przystąpienie do umów ubezpieczenia  następuje w formie elektronicznej, zaś zapłata składki bezpośrednio na   wskazane przez InterRisk TU S.A. rachunki bankowe dla danego ubezpieczenia:

 

Ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia 35 000,00 PLN

Aby przystąpić do ubezpieczenia NNW po 31.01.2019 r.:

Ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia 35 000,00 PLN

1.   Dla studentów i doktorantów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego, kierunek Fizyka Techniczna i Fizyka II Stopnia – zrób przelew składki 45,00 PLN na konto InterRisk nr: 55 1240 6960 7170 0012 5005 7217.

 

2.   Dla studentów i doktorantów pozostałych Wydziałów UJK w Kielcach – zrób przelew składki 40,00 PLN na konto InterRisk nr: 82 1240 6960 7170 0012 5005 7216.

 

WAŻNE:  InterRisk wymaga aby w tytule przelewu podać dane  osobowe  umożliwiające identyfikację wpłacającego składkę: imię i nazwisko oraz nr pesel Ubezpieczonego.

3.   Pobierz certyfikat ze strony uczelni: https://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

 

Po 31.01.2019 r. dokumentem potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia NNW  będzie jeden ogólnodostępny certyfikat zawierający nazwę Ubezpieczyciela, nazwę  Ubezpieczającego - UJK w Kielcach, numer polisy oraz skrócony zakres ubezpieczenia, który będzie udostępniony na stronie internetowej uczelni. Wydrukowany przez Ubezpieczonego studenta Certyfikat, będzie ważny wraz z bankowym potwierdzeniem wykonania przelewu pełnej kwoty składki na wskazane w polisie konto Ubezpieczyciela.

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – suma gwarancyjna 50 000,00 PLN

Aby przystąpić do ubezpieczenia OC:

  1. Zrób przelew składki 25,00 PLN na konto InterRisk nr: 

28 1240 6960 7170 0800 2700 1383

 

WAŻNE:  InterRisk wymaga aby w tytule przelewu podać dane  osobowe  umożliwiające identyfikację wpłacającego składkę: imię i nazwisko oraz nr pesel Ubezpieczonego

  1. Pobierz certyfikat ze strony uczelni: https://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

Dokumentem potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia OC będzie jeden ogólnodostępny certyfikat zawierający nazwę Ubezpieczyciela, nazwę  Ubezpieczającego - UJK w Kielcach, numer polisy oraz skrócony zakres ubezpieczenia, który będzie udostępniony na stronie internetowej uczelni. Wydrukowany przez Ubezpieczonego studenta Certyfikat, będzie ważny wraz z bankowym potwierdzeniem wykonania przelewu pełnej kwoty składki na wskazane w polisie konto  Ubezpieczyciela.

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

InterRisk OWU OC

InterRisk OWU EDU PLUS

Zakres ubezpieczenia + koszty leczenia po ekspozycji

Zakres ubezpieczenia bez kosztów leczenia ekspozycji

Zakres ubezpieczenia OC

Certyfikat zawarcia ubezpieczenia OC

Certyfikat zawarcia ubezpieczenia NNW - WLiNoZ oraz WMP

Certyfikat zawarcia ubezpieczenia NNW - pozostałe wydziały

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka