Opis modułów i ich funkcjonalności

Opis modułów i ich funkcjonalności

1. Administracja systemem

     •   Zarządzanie słownikami systemu

     •   Reguły dostępu do danych i operacji

          -   Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

          -   Zabezpieczenie dostępu do danych w systemie

     •   Zarządzanie parametrami systemu

     •   Elektroniczny system zgłoszeń

     •   Harmonogramy: mechanizm zadań do wykonania w systemie przez określone grupy użytkowników (powiadamianie e-mail o terminie zadania i sposobie realizacji)

2. Moduł „Jednostki”

      •   Rejestr instytucji szkolnictwa wyższego

      •   Wykaz instytucji kościelnych

      •   Rejestr jednostek naukowych

      •   Wykaz jednostek z prawem do nadawania stopnia naukowego

      •   Systemy jakości wdrożone w jednostce

3. Moduł „Rejestr uczelni niepublicznych”

     •   Rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

4. Moduł „Kierunki studiów”

     •   Zestawienie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu (profilach) kształcenia

     •   Zestawienie uruchomionych studiów na kierunkach

     •   Weryfikacja i zatwierdzanie danych uprawnienia

5. Moduł „Studenci”

     •   Ankieta EN-1: sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne

     •   Wykaz studentów zawierający:

          -   Dane osobowe (imiona i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – dane dokumentu potwierdzającego tożsamość)

          -   Dane dotyczące studiów

          -   Punkty ECTS

          -   Informacje o pomocy materialnej

     •   Masowy import danych

     •   Edycja tabelaryczna

       - Semestry

       - Pomoc materialna

6. Moduł „Pracownicy naukowi”

     •   Rejestr pracowników naukowych i nauczycieli akademickich zawierający:

          -   Dane osobowe (imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)

          -   Dane o stopniach i tytułach naukowych

          -   Dane o stopniach zawodowych

          -   Funkcje pełnione na uczelni

     •   Minimum kadrowe

          -   Nieprawidłowe przypisania w rozbiciu na jednostki

          -   Pracownicy w jednostkach  

          -   Obsada minimum kadrowego dla kierunków 

     •   Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

          -   Przekroczenie w rozbiciu na jednostki        

          -   Pracownicy w jednostkach        

     •   Obowiązujące dziedziny i dyscypliny naukowe

     •   Masowy import danych

7. Moduł „Pomoc materialna”

     •   Informacje o pobieranej pomocy materialnej w jednostkach

     •   Informacje o nieprawidłowościach

     •   Raporty analityczne pomocy materialnej

     •   Zestawienia xls i pdf

     •   Generowanie pism korespondencji seryjnej (dostępne dla pracowników MNiSW)

8. Moduł „Sprawozdania finansowe”

     •   Sprawozdania z działalności uczelni za rok akademicki 2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013

     •   Plan rzeczowo finansowy za rok 2012

     •   Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo finansowego za rok 2012

     •   Sprawozdanie finansowe na podstawie obowiązującego zakresu sprawozdawczości finansowej, o którym mowa w art. 45 i w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami), obejmujące bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) do wykorzystania przez uczelnie publiczne przy opracowaniu sprawozdania finansowego za rok 2012

9. Moduły analityczne

     •   Raporty kandydatów i przyjętych na studia

     •   Raporty z rejestru studentów

     •   Raporty z działalności uczelni

     •   Raporty statystyczne

10. Moduł „Doktor/doktor habilitowany”

     •   Ewidencja zawiadomień o nadaniu stopnia doktora

     •   Ewidencja zawiadomień o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

     •   Proces tworzenia, rejestrowania i zatwierdzania zawiadomień

     •   Zestawienie osób posiadających tytuł lub stopień naukowy, dostępne dla użytkowników anonimowych oraz posiadających rolę CK_PR (CKSST)

11. System wyborczy Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów

     •   Narzędzia administracyjne

     •   Narzędzia naboru kandydatów

         -   Narzędzia głosowania       

         -   Narzędzia raportowania wyników wyborów       

12. Moduł „Działania upowszechniające naukę”

      •   Konferencje naukowe

      •   Nagrody i wyróżnienia

13. Moduł „Patenty i dokonania”

      •   Otrzymane patenty

      •   Zgłoszenia wynalazków

      •   Prawa ochronne i prawa z rejestracji

      •   Wykorzystane prawa autorskie

      •   Wyłączne prawa do odmiany roślin

      •   Wdrożenie wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez inne podmioty

      •   Inne efekty praktyczne badań naukowych i prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej

14. Moduł „Ocena KEJN”

   •   Zewnętrzny program „Ankieta jednostki”

   •   Rejestr ankiet w systemie POL-on

15. Moduł „Nieruchomości i infrastruktura”

Nieruchomości:

   •   Zestawienie nieruchomości (budynki, lokale, działki niezabudowane)

   •   Dane podstawowe o nieruchomości

   •   Dane o pomieszczeniach nieruchomości (dydaktycznych, badawczych, socjalnych, innych)

Infrastruktura:

   •   Zestawienie infrastruktury (aparatura, sprzęt, infrastruktura informatyczna, wartości niematerialne i prawne)

   •   Dane charakteryzujące infrastrukturę określonego typu

16. Moduł „Laboratoria badawcze i aparatura”

   •   Zestawienie laboratoriów badawczych

   •   Dane podstawowe oraz adresowe jednostki stanowiącej laboratorium badawcze

   •   Informacje dotyczące poświadczenia uprawnień (akredytacja, notyfikacja, certyfikacja)

   •   Informacje związane z profilem działalności laboratorium badawczego

   •   Wykaz procedur badawczych

   •   Wykaz aparatury badawczej

   •   Wdrożone systemy jakości

17. Moduł „Projekty naukowe”

   •   Zestawienie projektów jednostki określonych w ankiecie jednostki

   •   Dodanie nowego projektu

   •   Zestawienie projektów określonych w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania)

   •   Dane na temat kierownika projektu

   •   Dane na temat jednostek realizujących projekt naukowy (dane umów jednostek z jednostkami finansującymi)

   •   Dane na temat konsorcjum

   •   Opis efektów: dane podstawowe, publikacje, patenty i dokonania, wdrożenia, konferencje, efekty praktyczne, działania popularyzatorskie, nieruchomości i infrastruktura

18. Moduł „Biblioteki naukowe”

   •   Zestawienie bibliotek naukowych

   •   Oznaczenie istniejącej samodzielnej jednostki naukowej jako biblioteki

   •   Dodanie biblioteki niesamodzielnej (w strukturze innej jednostki)

   •   Oznaczenie istniejącej jednostki organizacyjnej jako biblioteki

   •   Wprowadzenie i edycja danych bibliotecznych

   •   Oznaczenie jednostki jako biblioteki

   •   Generowanie raportu o bibliotece

19. Moduł „Inwestycje”

   •   Zestawienie inwestycji realizowanych przez jednostkę

   •   Zestawienie dotacji dla inwestycji

   •   Wprowadzenie i edycja danych związanych z inwestycjami

20. Moduł „Dotacje dla szkolnictwa wyższego”

   •   Algorytm podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy (dotacja podstawowa)

   •   Algorytm podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 7 oraz ust. 4 ustawy (dotacja na pomoc materialną dla studentów i doktorantów)

21. Moduł „Dotacje statutowe”

   •   Podgląd środków finansowych na działalność statutową przyznanych jednostce w poszczególnych latach na podstawie wniosków złożonych w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania)

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka