Czym jest system POL-on

Czym jest system POL-on?
 
POL-on jest to zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.
Jego istotnym zadaniem jest  stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie do polskich uczelni oraz jednostek naukowych. POL-on ułatwia podejmowanie decyzji o ukierunkowaniu wydatków na kształcenie i pomoc materialną dla uczelni wyższych. Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie.
Przedsięwzięcie realizowane jest jako systemowy projekt partnerski w ramach Programu Kapitał Ludzki (priorytetu IV, działanie 4, poddziałanie 4.1.3).
 
Jakie informacje można znaleźć w systemie?
POL-on gromadzi dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zagregowane dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych i wiele innych). W systemie dostępna jest również baza publikacji naukowych oraz wskaźniki ewaluacji szkół wyższych. Pewna część systemu dostępna jest jedynie dla pracowników administracji publicznej. W jej skład wchodzi 21 modułów wyodrębnionych na podstawie obszarów tematycznych.
 

Najważniejsze obszary tematyczne systemu POL-on:

 
 • Podstawowe dane jednostek naukowych i uczelni wyższych
  Rejestr odzwierciedla strukturę szkolnictwa wyższego i nauki. Gromadzone dane są publicznie dostępne i zbierane w celach informacyjnych. Rejestr posiada funkcjonalność, która pozwala na uzyskanie informacji o systemach jakości wdrożonych we wskazanej instytucji, czy jednostce organizacyjnej.
 
 • Rejestr uprawnień do nadawania stopni naukowych przez jednostki uczelni wyższych oraz instytuty badawcze i naukowe
  Rejestr ten umożliwia uzyskanie informacji o jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w poszczególnych dziedzinach i dyscyplinach nauki i sztuki.
 
 • Zestawienie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia
  Zestawienie informacyjne prezentujące wszystkie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia jakie zostały nadane jednostkom.
 
 • Ogólnopolski wykaz studentów
  Zawiera najistotniejsze informacje o studentach przyjętych na studia i studiujących zarówno w trybie stacjonarnym jaki i niestacjonarnym, takie jak: dane osobowe, liczba punktów ECTS oraz zakres korzystania z pomocy materialnej. Rejestr sporządzony w celu kontroli wydatkowania pomocy materialnej i odpłatności za studia.
 
 • Rejestr pracowników naukowych i nauczycieli akademickich
  Rejestr prowadzony w celu weryfikacji spełnienia przez jednostki naukowe minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów, jak również kontroli wieloetatowości pracowników i posiadanych przez uczelnie uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych.
 
 • Sprawozdawczość uczelni
  Gromadzone dane mają na celu  usprawnienie procesu i odciążenie uczelni,  poprzez  zastąpienie sprawozdania finansowego składanego do GUS, MNiSW i Ministerstwa Finansów jednym standardowym sprawozdaniem.
 
 • Wykaz działalności upowszechniających naukę
  Zadaniem wykazu jest zbieranie danych o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych Instytucjom lub jej pracownikom. Jak również gromadzenie informacji o konferencjach naukowych, których organizatorem lub współorganizatorem była jednostka.
 
 • Rejestry nieruchomości, infrastruktury, laboratoriów i aparatury
  Ogólnodostępna baza gromadząca informacje o zasobach badawczych jednostek naukowych w celu ich popularyzacji dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników zarówno w sektorze naukowym jak i przemysłowym.
 
 • Wykaz patentów i dokonań
  Gromadzi informacje na temat otrzymanych patentów, zgłoszonych wynalazków, praw ochronnych i autorskich, jak również wdrożonych produktów czy wyników badań.
 
 • Ankieta jednostki
  Sprawozdanie, do złożenia którego są zobowiązane wszystkie jednostki ubiegające się o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową z budżetu państwa. Na podstawie ankiety wyliczana jest ocena parametryczna dotychczasowej działalności jednostki określona za pomocą kategorii jednostki naukowej.
 
 • System wyborczy CKdsST
  Za pomocą systemu zostały przeprowadzone pierwsze w Polsce całkowicie elektroniczne wyborczy do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

 

Dodatkowe informacje

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka