Regulamin

loga

 

Regulamin projektu

„AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie wsparcia doktorantów Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych UJK w Kielcach

 

 

§ 1

SŁOWNIK POJĘĆ

 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn.: „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18 realizowany
  przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe
  dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 2. Uniwersytecie lub UJK – należy przez to rozumieć Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  w Kielcach, będący Wnioskodawcą Projektu,
 3. WH – należy przez to rozumieć Wydział Humanistyczny,WNŚiP– należy przez to rozumieć Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
 4. Kandydacie – należy przez to rozumieć doktoranta/-tkę UJK, którzy złożyli wypełniony Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie wraz z innymi wymaganymi dokumentami,
 5. Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć doktoranta/-tkę UJK zakwalifikowanego/-ą
  do udziału w Projekcie,
 6. Grupie I – należy przez to rozumieć doktorantów studiów doktoranckich w UJK z kierunków biologia, geografia, którzy rozpoczęli III lub IV rok studiów,
 7. Grupie II – należy przez to rozumieć doktorantów studiów doktoranckich w UJK z kierunków historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, którzy rozpoczęli III lub IV rok studiów,
 8. Grupie III – należy przez to rozumieć doktorantów szkoły doktorskiej UJK w dyscyplinach nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku,
 9.  Grupie IV – należy przez to rozumieć doktorantów szkoły doktorskiej UJK w dyscyplinach historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo,
 10. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć biuro Projektu mieszczące się przy ul. Żeromskiego 5 w Rektoracie, w pokoju 107,
 11. Koordynatorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Doktorskiej UJK,
 12. Osobach odpowiedzialnych – należy przez to rozumieć kierowników sekcji nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych według dyscyplin, zarówno dla doktorantów z Grup I iII jak i III i IV,
 13. Komisja naukowa –należy przez to rozumieć komisję przeprowadzającą postępowanie rekrutacyjne w skład której wchodzą:
 1. dyrektor Szkoły Doktorskiej,
 2. zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej,
 3. kierownicy sekcji (nauk humanistycznych, nauk ścisłych i przyrodniczych) w Szkole Doktorskiej i kierownicy studiów doktoranckich (kierunki: językoznawstwo, literaturoznawstwo, biologia, geografia), w których realizowany jest Projekt.
 1. Zespole ds. Monitorowania Postępów Doktorantów – należy przez to rozumieć czteroosobowy zespół powołany przez Koordynatora działający w ramach Komisji naukowej oceniający sprawozdania roczne, opiniujący Harmonogram i jego zmiany.
 2. Podstronie internetowej Projektu – należy przez to rozumieć podstronę internetową głównej witryny UJK tj. www.ujk.edu.pl i/lub informacje zawarte w zakładce Szkoła Doktorska
  na stronie głównej Uczelni. 

 

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa cele i przedmiot Projektu w zakresie wsparcia doktorantów Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, zasady rekrutacji oraz zasady organizacji wsparcia w poszczególnych Grupach (I-IV).
 2. Wsparcie udzielane Uczestnikom w ramach Projektu jest nieodpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i prowadzone zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.
 3. Termin realizacji Projektu obejmuje okres od 01.08.2019 r. do 31.07.2023 r.
 4. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
  i pisemnego wyrażenia zgody na akceptację jego postanowień, co potwierdzają złożeniem podpisu w dokumentacji rekrutacyjnej.

 

 

§ 3

CELE I PRZEDMIOT PROJEKTU

 

 1. Celem projektu jest:
 1. wzmocnienie rozwoju naukowego doktorantów UJK w Kielcach, poprzez włączenie
  do programu kształcenia nowych komponentów, w tym:
 1. kursów naukowych prowadzonych przez naukowców z zagranicznych ośrodków,
 2. seminariów naukowych prowadzonych przez profesorów z polskich jednostek naukowych,
 3. staży naukowych zagranicznych,
 4. szkoleń specjalistycznych wynikających z indywidualnych planów rozwoju naukowego doktorantów,
 5. stypendiów motywacyjnych,
 6. uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych, związanego z prezentacją wyników prowadzonych badań,
 1. podniesienie jakości prac doktorskich przygotowywanych przez doktorantów kształcących się w UJK w Kielcach.
 1. Przedmiotem projektu jest włączenie do programów kształcenia wielorakich typów wsparcia zgodnie zapisem § 6, §  7 ust. 1 i § 8 ust. 1.

 

 

§ 4

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 1. Uczestnik Projektu może korzystać, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3, z różnych typów wsparcia oferowanego w Projekcie po zatwierdzeniu przez Koordynatora Harmonogramurozwoju naukowego i przygotowywania rozprawy doktorskiej (zwanego dalej Harmonogramem) zaopiniowanego przez Zespół ds. Monitorowania Postępów Doktorantów.
 2. Oferta i zasady korzystania ze wsparcia oraz sposób finansowania wsparciasą odmienne
  dla poszczególnych Grup uczestników i określone w § 6, § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1.
 3. Uczestnik Projektu ma obowiązek przygotować i przedstawić Koordynatorowi Harmonogram, zaopiniowany przez promotora, zawierający w szczególności typy wsparcia z których planuje skorzystać oraz termin złożenia rozprawy doktorskiej, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zakwalifikowania do Projektu.
 4. Brak przedstawienia Harmonogramu jest równoznaczny z utratą statusu Uczestnika Projektu.
 5. W przypadku braku zatwierdzenia Harmonogramu przez Koordynatora  Uczestnik Projektu może w ciągu 30 dni przedstawić Koordynatorowipoprawiony zgodnie z uwagami Zespołu ds. Monitorowania Postępów Doktorantów Harmonogram. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 6. Uczestnik Projektu, po okresie przedłużenia lub zawieszenia kształcenia, w ciągu 30 dni, ma obowiązek złożenia uaktualnionego Harmonogramu. Przedmiotem oceny uaktualnionego Harmonogramu jest w szczególności kwestia terminowego przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
 7. Uczestnik Projektu ma obowiązek składania do Koordynatora sprawozdania z realizacji Harmonogramu po zakończeniu każdego roku akademickiego, w terminie do dn. 10 października, przy czym w roku złożenia rozprawy doktorskiej sprawozdanie należy złożyć w ciągu miesiąca
  po złożeniu rozprawy doktorskiej.
 8. Negatywna ocena sprawozdania z realizacji Harmonogramu może być podstawą do pozbawienia statusu uczestnika projektu.
 9. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do złożenia rozprawy najpóźniej w terminie:
 1. do 31 maja 2021 r. (doktoranci, którzy wszczęli przewód doktorski do dn. 30 kwietnia 2019 r.),
 2. do 31 maja 2022 r. (doktoranci studiów doktoranckich, którzy nie mają wszczętego przewodu w momencie rekrutacji do projektu),
 3. do 1 lutego 2023 r.(doktoranci Szkoły Doktorskiej).
 1. Uczestnik Projektu, korzystający ze wsparcia w Projekcie, który nie przystąpi do obrony rozprawy doktorskiej do dnia:
  1.   31 grudnia 2021 r. (doktoranci, którzy wszczęli przewód doktorski do dn. 30 kwietnia 2019 r.),
  2. 31 grudnia 2022 r. (doktoranci studiów doktoranckich, którzy nie mają wszczętego przewodu w momencie rekrutacji do Projektu),
  3. 31 lipca 2023 r. (doktoranci Szkoły Doktorskiej),

traci obligatoryjnie status uczestnika projektu i może zostać obciążony kosztami udzielonego wsparcia, na zasadach określonych w § 10 niniejszego Regulaminu.

 1. W okresie przedłużenia lub zawieszenia kształcenia Uczestnikowi Projektu nie przysługuje wsparcie przewidziane niniejszym Regulaminem.

 

§ 5

ZASADY REKRUTACJI

 

 1. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn, w tym osób niepełnosprawnych.
 2. Rekrutacja będzie miała charakter wewnętrzny, konkursowy i będzie prowadzona w ramach ustalonego limitu miejsc.:
 1. wśród doktorantów Grupy I i Grupy II, łącznie dla 16 osób,
 2. wśród doktorantów Grupy III i Grupy IV,  łącznie dla 12 osób.
 1. Dopuszcza się prowadzenie rekrutacji uzupełniającej w całym okresie trwania Projektu,
  do wysokości ustalonego limitu ogólnego miejsc – 28 osób.
 2. Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne uczestnictwa:
 1. posiadają status doktoranta UJK,
 2. złożyli wnioski o włączenie do udziału w Projekcie oraz inne wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym dokumenty (zał. 1, zał. 2,zał. 3).
 1. Etapy rekrutacji:
 1. akcja informacyjna o Projekcie:
 1. powiadomienie doktorantów drogą mailową o możliwości udziału w Projekcie,
 2. spotkanie informacyjne koordynatora Projektu z doktorantami,
 3. ogłoszenie rekrutacji do Projektu na głównej stronie internetowej Uniwersytetuoraz podstronie Projektu,
 1. zgłoszenie chęci uczestnictwa w Projekcie odbywa się poprzez złożenie (lub przesłanie pocztą/drogą elektroniczną) do Biura Projektu wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (zał.1) wraz z innymi wymaganymi w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentami, potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych:
 1. Grupa I i II:
 • potwierdzenie statusu doktoranta - wymóg formalny,
 • liczba punktów uzyskanych w ocenie parametrycznej w roku akademickim        poprzedzającym rok złożenia wniosku- punktacja ustalona prze Komisję naukową,
 • stan zaawansowania rozprawy  doktorskiej (na podstawie opinii promotora) - punktacja ustalona przez Komisję naukową,
 • planowany termin założenia rozprawy doktorskiej (na podstawie opinii promotora) – wymóg formalny,
 • potwierdzenie wszczęcia przewodu doktorskiego (doktoranci IV roku studiów) – wymóg formalny,
 • inne osiągnięcia związane z działalnością naukową– punktacja ustalona przez Komisję naukową,
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej – wymóg formalny.
 1. Grupa III i IV:
 • potwierdzenie statusu doktoranta – wymóg formalny,
 • potwierdzenie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym– punktacja ustalona przez Komisję naukową,
 1. Formularz zgłoszenia można pobrać w Biurze Projektu lub z podstrony internetowej Projektu,
 2. terminarz rekrutacji, w tym terminy i godziny przyjmowania zgłoszeń podane zostaną
  na podstronie internetowej Projektu oraz na stronie głównej Uniwersytetu co najmniej tydzień przed każdym planowanym naborem,
 3. rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona jest przez Komisję naukową,
 4. do zadań Komisji naukowej w postępowaniu rekrutacyjnym, należy:
 1. sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym,
 2. opracowanie systemu punktacji  za spełnianie poszczególnych kryteriów, o których mowa pkt 2) lit a) i lit b) i zamieszczenie go na podstronie projektu w terminie właściwym dla ogłoszenia rekrutacji,
 3. ocena punktowa kryteriów merytorycznych,
 4. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
 5. sporządzenie list rankingowych odrębnie dla każdej z Grup, wraz ze wskazaniem osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
 6. sporządzenie protokołu posiedzenia Komisji,
 7. ogłoszenie wyników rekrutacji,
 1. rozmowa kwalifikacyjna może być zakończona wynikiem pozytywnym lub negatywnym,
 2. negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub określenie w Formularzu zgłoszeniowym (zał. 1)  przewidywanego terminu złożenia rozprawy na przypadający po dniu:
 1. 31 maja 2021 r. (doktoranci, którzy wszczęli przewód doktorski do dn. 30 kwietnia
  2019 r.),
 2. 31 maja 2022 r. (doktoranci studiów doktoranckich, którzy nie mają wszczętego przewodu w momencie rekrutacji do Projektu),
 3. 31 grudnia 2022 r.(doktoranci Szkoły Doktorskiej),

lub brak spełnienia jakiegokolwiek z innych warunków formalnych jest równoznaczny
z negatywnym wynikiem postępowania rekrutacyjnego; liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się jako 0.

 1. ogłoszenie wyników rekrutacji następuje poprzez podanie informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego drogą mailową indywidualnie dla każdego z kandydatów.

 

§ 6

ORGANIZACJA WSPARCIA –stypendia motywacyjne

 

 1. Uczestnik Projektu otrzymuje stypendium motywacyjne:
 1. w Grupie I i II stypendium motywacyjne przyznawane jest:
 1. dla Uczestników Projektu zrekrutowanych do Projektu w trakcie III roku studiów, którzy mają wszczęty przewód: na czas pracy nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej
  do momentu jej złożenia, o ile nastąpi w terminie wskazanym w § 4 ust. 9 pkt 1),
  w kwocie 1500 złotych miesięcznie w I i II roku uczestnictwa;dodatkowo Uczestnik Projektu, który złożył rozprawę doktorską w ww. terminie otrzymuje jednorazowo kwotę 9000 złotych wypłacaną w ciągu 3 miesięcy po obronie rozprawy; zasady wypłaty stypendium oraz jednorazowej kwoty reguluje umowa zawarta z Uczestnikiem.
 2. dla Uczestników Projektu zrekrutowanych do Projektu w trakcie III roku studiów, którzy  nie mają otwartego przewodu: na czas pracy nad rozprawą doktorską do momentu jej złożenia, o ile nastąpi w terminie wskazanym w § 4 ust. 9 pkt 2), w kwocie 1500 złotych miesięcznie w I i II roku uczestnictwa; dodatkowo Uczestnik Projektu, który złożył rozprawę doktorską w ww. terminie otrzymuje jednorazowo kwotę 11000 złotych wypłacaną w ciągu 3 miesięcy po obronie rozprawy;zasady wypłaty stypendium oraz jednorazowej kwoty reguluje umowa zawarta z Uczestnikiem.
 3. dla Uczestników Projektu zrekrutowanych do Projektu w trakcie IV roku studiów na czas pracy nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej do momentu jej złożenia, o ile nastąpi
  w terminie wskazanym w § 4 ust. 9 pkt 1), w kwocie 1500 złotych miesięcznie; dodatkowo Uczestnik Projektu, który złożył rozprawę doktorską w ww. terminie otrzymuje jednorazowo kwotę 5000 złotych wypłacaną w ciągu 3 miesięcy po obronie rozprawy; zasady wypłaty stypendium oraz jednorazowej kwoty reguluje umowa zawarta
  z Uczestnikiem,
 1.  W Grupie III i IV stypendium motywacyjne przyznawane jest na czas pracy
  nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej do momentu jej złożenia, o ile nastąpi
  w terminie wskazanym w § 4 ust. 9 pkt 3), w kwocie 2000 złotych miesięcznie w I i II roku kształcenia oraz po pozytywnej ocenie śródokresowej w kwocie 3000 złotych miesięcznie
  w III i IV roku kształcenia; dodatkowo Uczestnik Projektu, który złożył rozprawę doktorską
  w ww. terminie otrzymuje jednorazowo kwotę 18000 złotych wypłacaną w ciągu 3 miesięcy po obronie rozprawy; zasady wypłaty stypendium oraz jednorazowej kwoty reguluje umowa zawarta z Uczestnikiem.
 1. Stypendium jest wypłacane Uczestnikowi Projektu co miesiąc. Za niepełny miesiąc kwota obliczana jest proporcjonalnie.
 2. Pierwsze stypendium jest wypłacane, po zatwierdzeniu Harmonogramu, z wyrównaniem
  za miesiące poprzednie, jednakże nie wcześniej niż po zakończeniu trzech pełnych miesięcy uczestnictwa w Projekcie. W przypadku braku zaakceptowania Harmonogramu, stypendium nie przysługuje.
 3. Warunkiem otrzymywania stypendium motywacyjnego w kolejnym roku akademickim jest uzyskanie pozytywnej oceny sprawozdania rocznego z realizacji Harmonogramu przez Zespół
  ds. Monitorowania Postępów Doktorantów.
 4. Uczestnikowi Projektu, który złożył rozprawę doktorską przed upływem wymaganego terminu wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium motywacyjnego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres przeznaczony na złożenie rozprawy doktorskiej.
 5. Kwota stypendium oraz kwota jednorazowego świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego na podst. art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm. ) oraz nie są od niej odprowadzane składki ZUS.
 6. W przypadku wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie pozbawienia statusu uczestnika projektu, wypłatę stypendium zawiesza się. Zawieszona wypłata jest wypłacana z wyrównaniem jedynie
  w przypadku zmiany rozstrzygnięcia.

 

 

§ 7

ORGANIZACJA WSPARCIA – moduł obligatoryjny

 1. Organizacja wsparcia w ramach modułu obligatoryjnego będzie realizowana
  poprzez uczestnictwo w:
 1. zajęciach dydaktycznych,
 2. seminariach naukowych prowadzonych przez profesorów z polskich jednostek naukowych,
 3. stażach naukowych zagranicznych,
 4. międzynarodowych konferencjach naukowych, związane z prezentacją wyników badań,
 5. kursach naukowych prowadzonych przez naukowców z zagranicznych ośrodków,
 6. zajęciach warsztatowych prowadzonych przez profesorów z zagranicznych/polskich ośrodków,
 7. zagranicznych kwerendach bibliotecznych i archiwalnych.
 1. Oferta wsparcia w ramach modułu obligatoryjnego dla poszczególnych Grup uczestników:
  1. Grupa I, typy wsparcia:
 1. kursy naukowe prowadzone przez naukowców z zagranicznych ośrodków,
 2. seminaria naukowe prowadzone przez profesorów z polskich jednostek naukowych,
 3. uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych, związane z prezentacją wyników badań,
  1. Grupa II, typy wsparcia:
 1. kursy naukowe prowadzone przez naukowców z zagranicznych ośrodków,
 2. seminaria naukowe prowadzone przez profesorów z polskich jednostek naukowych,
 3. uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych, związane z prezentacją wyników badań,
  1. Grupa III, typy wsparcia:
 1. seminaria naukowe prowadzone przez profesorów z polskich jednostek naukowych,
 2. staże naukowe zagraniczne,
 3. uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych, związane z prezentacją wyników badań,
 4. realizacja zajęć dydaktycznych,
 5. kursy naukowe prowadzone przez naukowców z zagranicznych ośrodków,
  1. Grupa IV, typy wsparcia:
 1. seminaria naukowe prowadzone przez profesorów z zagranicznych jednostek naukowych,
 2. staże naukowe zagraniczne,
 3. uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych, związane z prezentacją wyników badań,
 4. realizacja zajęć dydaktycznych,
 5. zajęcia warsztatowe prowadzone przez profesorów z zagranicznych/polskich ośrodków,
 6. zagraniczne kwerendy biblioteczne i archiwalne.
 1. Uczestnikowi projektu będą wypłacane środki finansowe lub zwracane koszty uczestnictwa
  w poszczególnych typach wsparcia, na zasadach określonych w projekcie, do wysokości kwot wskazanych w wewnętrznych przepisach obowiązujących w Uniwersytecie określonych obecnie Zarządzeniem nr 14/2010w sprawie warunków  i trybu realizacji wyjazdów zagranicznych nauczycieli akademickichoraz Zarządzeniem nr 73/2014 w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów przejazdu i noclegów dla osób niebędących  pracownikami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z tytułu podróży krajowej lub zagranicznej podczas której realizują zadania statutowe.  
 2. Uczestnikowi Projektu zgodę na wyjazd udziela Koordynator.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wzięcia udziału w każdym typie wsparcia zgodnie
  z podziałem na grupy co najmniej jednokrotnie.
 4. Każdy z wymienionych dla danej Grupy typów wsparcia w module obligatoryjnym winien być uwzględniony w Harmonogramie i wykazany w sprawozdaniu rocznym.
 5. Uczestnik Projektu ma obowiązek każdorazowo zgłosić do Biura ds. Projektu udział w każdym typie wsparcia, z którego korzysta. Niedopełnienie powyższego obowiązku może być podstawą do pozbawienia statusu uczestnika projektu.

 

 

§ 8

ORGANIZACJA WSPARCIA – moduł fakultatywny

 1. Organizacja wsparcia w ramach modułu fakultatywnego będzie realizowana poprzez uczestnictwo w:
 1. stażach naukowych zagranicznych,
 2. krajowych konferencjach naukowych, związane z prezentacją wyników badań,
 3. krajowych/międzynarodowych szkołach letnich/zimowych,
 4. szkoleniach specjalistycznych, wynikające z planu rozwoju naukowego,
 5. zakup materiałów naukowych oraz materiałów zużywalnych do części eksperymentalnej pracy doktorskiej.
 1. Oferta wsparcia w ramach modułu fakultatywnego dla poszczególnych Grup uczestników:
 1. Grupa I, typy wsparcia:
 1. staże naukowe zagraniczne,
 2. szkolenia specjalistyczne, wynikające z planu rozwoju naukowego,
 3. zakup materiałów zużywalnych do części eksperymentalnej pracy doktorskiej,
 1. Grupa II, typy wsparcia:
 1. staże naukowe zagraniczne,
 2. szkolenia specjalistyczne wynikające z planu rozwoju naukowego,
 3. zakup materiałów zużywalnych,
 1. Grupa III, typy wsparcia:
 1. szkolenia specjalistyczne wynikające z planu rozwoju naukowego,
 2. zakup materiałów zużywalnych do części eksperymentalnej pracy doktorskiej,
 1. Grupa IV, typy wsparcia:
 1. uczestnictwo w krajowej konferencji naukowej związane z prezentacją wyników badań,
 2. zakup materiałów naukowych,
 3. wykład zagraniczny,
 4. krajowe/międzynarodowe szkoły letnie/zimowe.
 1. Typy wsparcia z modułu fakultatywnego, w których Uczestnik Projektu zamierza wziąć udział, winny być uwzględnione w Harmonogramie i po zrealizowaniu wykazane w sprawozdaniu rocznym.
 2. Uczestnik Projektu ma obowiązek każdorazowo zgłosić do Biura ds. Projektu udział
  w każdym typie wsparcia, z którego korzysta. Niedopełnienie powyższego obowiązku może być podstawą do pozbawienia statusu uczestnika projektu.

 

 

 

 

 

 

§ 9

PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTÓW

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu:

 1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do korzystania ze wsparcia oferowanego w Projekcie, zgodnie z przyjętym podziałem na Grupy,
 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
 1. złożenia kompletu wymaganych dokumentów uprawniających do udziału w Projekcie,
  tj. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (zał. 2) oraz Oświadczenia uczestnika (zał. 3),
 2. przestrzegania regulaminu studiów doktoranckich (Grupa I i II) oraz regulaminu szkoły doktorskiej (Grupa III i IV),
 3. regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych,
 4. terminowego składania sprawozdań rocznych z realizacji zadań ujętych
  w Harmonogramie,
 5. zgłaszania Koordynatorowi uwag, wniosków i postulatów dotyczących realizacji Projektu,
 6. zgłaszania każdorazowej zmiany danych osobowych.
 1. O utracie statusu uczestnika projektu rozstrzyga Koordynator. Od rozstrzygnięcia Koordynatora przysługuje w terminie 14 dni wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 2. utrata statusu uczestnika projektu następuje w przypadku:
 1. skreślenia z listy doktorantów,
 2. braku zaakceptowania Harmonogramu (w tym po okresie przedłużenia lub zawieszenia kształcenia),
 3. brak uzyskania pozytywnej oceny sprawozdania rocznego z realizacji Harmonogramu
  przez Zespół ds. Monitorowania Postępów Doktorantów,
 4. niezłożenia rozprawy w terminie przewidzianym niniejszym Regulaminem,
 5. złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. Rezygnacja winna być umotywowana;
  w przypadku złożenia rezygnacji Koordynator w rozstrzygnięciu określa czy nastąpiła
  z ważnych przyczyn,
 1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszegoRegulaminu; naruszenie postanowień Regulaminu może być podstawą do wydania przez Koordynatora rozstrzygnięcia w przedmiocie pozbawienia statusu uczestnika projektu. 

 

 

§ 10

 1. W przypadku wydania przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inny organ sprawujący kontrolę w zakresie wydatkowania funduszy unijnych ostatecznej decyzji podważającej zasadność wydatkowania przez Uniwersytet środków przeznaczonych na realizację Projektu albo w przypadku konieczności poniesienia dodatkowych lub niekwalifikowalnych w Projekcie  kosztów przez Uniwersytet w szczególności w przypadku:
  1. naruszenia warunków Regulaminu Projektu przez Uczestnika Projektu,
  2. podania przez Uczestnika Projektu danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
  3. utraty statusu uczestnika projektu nie spowodowanego ważnymi przyczynami.

Uczestnik Projektu, którego działanie lub zaniechanie stanowiło podstawę do żądania zwrotu
lub poniesienia dodatkowych kosztów może zostać zobowiązany do zwrotu na rzecz Uniwersytetu wszelkich poniesionych przez niego kosztów związanych z realizacją Projektu.

 1. Zwrot środków winien nastąpić w terminie 14 dni od wezwania wystosowanego do Strony zobowiązanej do zwrotu środków.

 

 

 

 

§ 11

 

 1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu z ważnych powodów, w tym gdy potrzeba dokonania zmiany wynikać będzie z przepisów prawa, wewnętrznych przepisów wskazanych w paragrafie 7 ust. 3 Regulaminu, postanowień umowy
  o dofinasowanie projektu, zaleceń instytucji pośredniczącej lub/i finansującej oraz gdy wprowadzenie zmiany będzie uzasadnione potrzebą właściwej realizacji projektu.
 2. Zmiana Regulaminu obowiązuje od następnego dnia od daty jej ogłoszenia w sposób przyjęty dla ogłoszenia Regulaminu

 

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy.
 2. Załącznik 2 – Deklaracja uczestnictwa.
 3. Załącznik 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu.

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka