Stypendium socjalne

 

I. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018, uwzględnia się dochody za 2016 rok (pod warunkiem, że w ciągu roku 2016, 2017 i do dnia złożenia wniosku, sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie) osiągnięte przez:

1)     doktoranta;

2)     małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

3)     rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

II. Miesięczną wysokość dochodu  na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium  socjalne, ustala się na zasadach  określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych, z uwzględnieniem osób określonych w ust. I. pkt. 1, 2, 3 z zastrzeżeniem, że jeżeli doktorant jest samodzielny finansowo do dochodu nie wlicza się osób wymienionych w ust. I pkt. 3.

III. Doktorant jest samodzielny finansowo i może ubiegać się o stypendium socjalne w przypadku gdy:

1)     nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a)      ukończył 26 rok życia lub

b)     pozostaje w związku małżeńskim lub

c)      ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust I pkt 2., lub

d)     osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

lub

 2)   spełnia łącznie następujące warunki:

a)      posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

b)     posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

c)      jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

d)     nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 IV. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom:

1.     w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

2.     niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

3.     umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;

oraz

1.     świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

2.     pomocy materialnej, o której mowa w art. 173a, 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  z dnia 27 lipca 2005 roku, które stanowią o możliwości przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przez jednostki samorządu terytorialnego,

3.     stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.).

V. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

W przypadku obliczania dochodów z gospodarstwa rolnego uwzględnia się roczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego, który obwieszcza prezes GUS w drugiej połowie września danego roku za poprzedni rok podatkowy.

Utrata dochodu, oznacza wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz.1518) tzn.

1.      uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

2.      utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

3.      utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

4.      utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

5.      wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art 14 a ust 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1820 ze zm.),

6.      utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

7.      utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń,

8.      utratą świadczenia rodzicielskiego,

9.      utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

10.   utratą stypendium doktoranckiego określonego w art 200 ust 1 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uzyskanie dochodu, oznacza wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz.1518) tzn.

1.      zakończenie urlopu wychowawczego,

2.      uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

3.      uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

4.      uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

5.      rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14 a ust 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

6.      uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

7.      uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

8.      uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

9.      uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust. 1 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Katalog sytuacji związanych z utratą lub uzyskaniem dochodu jest zamknięty. Oznacza to, że system legislacyjny uniemożliwia jego poszerzanie o inne zdarzenia losowe według uznania.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

1.                Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

2.                Warunkiem przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest wykazanie przez doktoranta, że codzienny dojazd ze stałego miejsca zamieszkania do uczelni jest niemożliwy bądź utrudniony oraz załączenie oświadczenia o zamieszkaniu w domu studenta albo w innym obiekcie.

 

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów zostały opisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UJK.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka