Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zapomoga

W związku z zamieszczoną informacją na stronie MNiSW
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego
informujemy o możliwości przyznania zapomogi dla studentów i doktorantów w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Poniżej podajemy zasady postępowania:

studenci/doktoranci składają wniosek wraz z załącznikami wskazanymi z zakładce wykaz dokumentów oraz dokumentują przejściowo trudną sytuację życiową studenta w przypadku utraty przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców w związku z wprowadzonym stanem epidemii poprzez przedstawienie:

 1. dokumentu potwierdzającego udzielenie przez pracodawcę urlopu bezpłatnego, lub
 2. świadectwo pracy, lub
 3. dokumentu potwierdzającego rozwiązanie umowy cywilnoprawnej (zaświadczenie od pracodawcy), lub
 4. potwierdzenia wyrejestrowania działalności gospodarczej.

 

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przesyłać (w postaci scanów lub fotografii oryginałów) wyłącznie drogą mailową na adresy poszczególnych wydziałów/filii.

 


 

Student może ubiegać się o przyznanie zapomogi po spełnieniu warunków określonych poniżej:

 

 1. Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, stanowiący załącznik do Regulaminu, złożony do Komisji Stypendialnej, za pośrednictwem dziekanatu. Jest doraźną formą pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę tylko na jednym kierunku studiów.
 3. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
 4. Zapomoga nie przysługuje w sytuacji, gdy student we wniosku o jej przyznanie powołał się na te same okoliczności, co we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, a stypendium to zostało przyznane.
 5. Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację życiową i uzasadnić przejściowy charakter tych okoliczności.
 6. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie trudnej sytuacji życiowej.
 7. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być złożony nie później niż dwa miesiące od czasu wystąpienia okoliczności uprawniających do otrzymania świadczenia.
 8. Student nie może otrzymać zapomogi z tytułu tego samego zdarzenia więcej niż jeden raz w roku akademickim.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W przypadku przerwania i ponownego podjęcia studiów, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie od tego kiedy i na jakim kierunku został uzyskany.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Powyższe obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów UJK.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka