Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zapomoga

 

1.     Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta. Przyznawana jest przez dziekana właściwego wydziału studentowi, który z przyczyn losowych (trudnych do przewidzenia, niezależnych od woli studenta, nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności) znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

2.     Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek studenta.

3.     Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację materialną i uzasadnić losowy charakter tych okoliczności oraz dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, które stanowią podstawę do zwrócenia się o przyznanie tej formy pomocy materialnej.

4.     Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja życiowa studenta nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.

5.     Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami należy złożyć nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia powstania okoliczności.

6.     Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. Zapomoga nie może być przyznana dwukrotnie w związku z tym samym zdarzeniem losowym.

7.     Zapomogę student może otrzymać tylko na jednym kierunku studiów i nie przysługuje ona po ukończeniu pierwszego kierunku, za wyjątkiem  sytuacji, gdy kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.  Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

8.     Osoba ubiegająca się zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

9.     Zapomoga dla studentów może być przyznana do kwoty 550 zł.

10.  Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów zostały opisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UJK.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka