Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o PRZYZNANIE stypendium socjalneGO

 

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 0).
 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 1 do Regulaminu);
 3. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy złożyć oświadczenie do wniosku o przyznanie ww. stypendium (załącznik nr 4) a w razie zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki a także dokumenty potwierdzające powyższy fakt: umowę najmu, oświadczenie właściciela mieszkania lub inny dokument. Trudny bądź uniemożliwiony codzienny dojazd do uczelni jest jedynym kryterium przy przyznawaniu tego stypendium;
 4. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 5);
 5. Oświadczenie studenta o prawdziwości danych i wyborze kierunku studiów (załącznik nr 6);
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie (załącznik nr 10) o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta oraz studenta, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu; c) wysokości należnego podatku;

Złożenie zaświadczenia o dochodach obowiązuje wszystkich studentów oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji.

Osoby rozliczające się razem powinny wykazać dochody osobno. Jeżeli Urząd Skarbowy wyda zaświadczenie z informacją, że podatnik nie figuruje w ewidencji podatkowej lub nie złożył za wymagany okres rozliczenia, należy wypełnić oświadczenie (załącznik nr 10) wykazując, iż dochód za rok bazowy wyniósł 0 (zero) zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowanych w kraju zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o ich wysokości lub uwzględnić je w oświadczeniu (załącznik nr 10 i 12);

 1. Jeżeli student/ członek rodziny studenta prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości zapłaconego podatku zryczałtowanego w roku stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny studenta;
 2. W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego mówiące o formie opodatkowania oraz o wysokości podatku zapłaconego w roku bazowym;
 3. W sytuacji, gdy student/ członek rodziny studenta prowadzi dział specjalny produkcji rolnej należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z PIT-6 deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych oraz rodzaj produkcji, rozmiar, udział w dochodzie członka rodziny (PIT-6).
 4. Rodziny korzystające z ulgi podatkowej na dzieci mają obowiązek złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie z tego tytułu. Jest to dochód nieopodatkowany, który należy wykazać również w załączniku nr 12.
 5. Zaświadczenie z ZUS (z KRUS w przypadku pobierania renty rolniczej, rolniczej renty rodzinnej, lub emerytury rolniczej) lub/ i oświadczenie (załącznik nr 9)
  o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 9% zapłaconych w roku bazowym, stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny studenta,
  w przypadku dochodu większego niż 0, trwającego do dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej;
 6. Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie (załącznik nr 17) - potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, pobierającej lub niepobierającej zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium – staż, wypłacany z Funduszu Pracy lub finansowany ze środków Unii Europejskiej (od – do kiedy) wraz z kwotami netto świadczeń pobranych za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania świadczeń. Zaświadczenie (oświadczenie – zał. nr 17) takie jest bezwzględnie wymagane również, gdy mamy do czynienia z utratą dochodu;
 7. Dokument określający datę oraz wysokość utraconego dochodu w bazowym roku podatkowym lub po tym roku (netto) w szczególności PIT-11 oraz świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający - zakończenie umowy o pracę, utratę zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego (j.w.), wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650), zakończenie umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego przysługującego po utracie zatrudnienia, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do płacenia tych świadczeń, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego;
 8. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągany w bazowym roku podatkowym,
  w szczególności: umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie: pracy, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego, umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego przysługującego po utracie zatrudnienia, zarejestrowanie/ wznowienie* działalności gospodarczej, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego;
 9. Dokument lub oświadczenie (załącznik nr 22) określający datę oraz wysokość dochodu (netto) uzyskanego po roku stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu, z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - potwierdzający rozpoczęcie: pracy, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego wypłacanego z Funduszu Pracy lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej, umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego przysługującego po utracie zatrudnienia, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego;
 10. W przypadku rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, po roku stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu, opodatkowanej: 
 1. na zasadach ogólnych - dochodem uzyskanym jest dochód  z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był większy niż zero; (załącznik nr 14)
 2. na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - dochodem uzyskanym jest kwota zadeklarowanego w Urzędzie Skarbowym przychodu miesięcznego; (załącznik nr 14);
 3. na zasadach karty podatkowej - dochodem miesięcznym jest dochód uzyskany wg kwoty zapłaconego podatku, podzielony przez 12 miesięcy; (załącznik nr 14 - patrz obwieszczenie MRPiPS w sprawie wysokości dochodu za działalności podlegającej opodatkowaniu na postawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wydane na podstawie art. 5 ust. 7a Ustawy o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.)

 

 1. Oświadczenia (załącznik nr 12) studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym  poprzedzającym okres, na który ma zostać przyznane świadczenie, innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (obowiązuje wszystkich studentów oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji);
 2. Zaświadczenie lub oświadczenie (załącznik nr 12) o stypendiach doktorskich, doktoranckich i sportowych pobieranych przez członków rodziny studenta, za rok  bazowy, poprzedzający złożenie dokumentów;
 3. Zaświadczenia właściwego organu gminy mówiące o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wg stanu posiadania w poprzednim roku kalendarzowym lub oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego (załącznik nr 15 - obowiązuje wszystkich studentów oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji). Dochód z gospodarstwa rolnego według obowiązującego w dniu składania wniosku przelicznika z hektara przeliczeniowego, należy uwzględnić w załączniku nr 12;
 4. W przypadku oddania gruntów w dzierżawę całości lub części gospodarstwa rolnego, kopię umowy dzierżawy spełniającą wymagania określone w art. 28 ust 4
  pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016r. poz. 277 ze zm);
 5. Kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 6. W przypadku rodzin rolniczych zaświadczenie z KRUS o odprowadzaniu należnych składek na ubezpieczenie społeczne za pracujące w gospodarstwie rolnym osoby, będące (rolnik) oraz nie będące właścicielami (rolnik małżonek) gospodarstwa, a także zaświadczenie o pobieranych lub niepobieranych zasiłkach chorobowych za rok bazowy, poprzedzający złożenie dokumentów lub oświadczenie (załącznik nr 16);
 7. Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub kopię notarialnego poświadczenia oświadczenia woli o płaceniu alimentów lub kopię postanowienia o zabezpieczeniu powództwa;
 8. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia a także przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów (dodatkowo oświadczenie - załącznik nr 13);
 9. Zaświadczenie od komornika  o całkowitej/ częściowej egzekucji świadczeń alimentacyjnych a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku bazowym.
 10. Zaświadczenie z właściwego organu o wysokości pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z określeniem kwoty pobranej w roku bazowym, stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny studenta. Jeśli nie pobierano świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należy przedstawić stosowne zaświadczenie;
 11. Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od jednego z rodziców;
 12. Kopię prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka/ studenta;
 13. Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego, stwierdzający przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem lub takiej, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta);
 14. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację lub zaświadczenie o sprawie w toku;
 15. Kopię aktu zgonu rodzica (- ów) w przypadku śmierci rodzica (- ów);
 16. Kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica (-ów) studenta, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 17. Kopię aktów zgonu rodzica (-ów) lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty;
 18. Kopię aktu małżeństwa studenta;
 19. Kopię odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków;
 20. Kopię odpisu wyroku sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej;
 21. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka/ studenta, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 22. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta: kopię decyzji o pobieraniu renty lub odmowie jej przyznania lub oświadczenie (załącznik nr 22);
 23. Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego lub oświadczenie (załącznik nr 18) członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;
 24. Zaświadczenie o przebywaniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w roku kalendarzowym poprzedzającym ubieganie się o stypendium lub oświadczenie (załącznik nr 21);
 25. Zaświadczenia ze szkół lub odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci i/ lub rodzeństwa (do 18 roku życia), oświadczenie (załącznik nr 19) oraz zaświadczenia ze szkół dzieci i/ lub rodzeństwa (od 18 do 26 roku życia), oświadczenie (załącznik nr 20), dzieci i/ lub rodzeństwa będącego na utrzymaniu rodziców.

 Jeśli studiują niestacjonarnie, dodatkowo z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/ poszukującej pracy lub oświadczenie (załącznik nr 17), ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu wg zasad obliczania dochodu;

 1. Oświadczenie (załącznik 22a) niezbędne do ustalenia samodzielności finansowej studenta;
 2. Pozostałe dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną np. zaświadczenie lub oświadczenie (załącznik nr 22) o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej za poprzedni rok, zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach odosobnienia, decyzje o uzyskaniu renty rodzinnej, renty socjalnej lub decyzję o nieprzyznaniu ww. renty, itp.;
 3. W sytuacji określonej w art. 179 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016  poz. 1842 ze zm.) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej
  o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta;
 4. Dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej tzn: a) kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się; b) zezwoleń koniecznych zgonie z ustawą o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.).; c) zgodę na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu  uchodźcy; d) Kartę Polaka;
 5. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 23).

 

Na studencie spoczywa obowiązek udokumentowania sytuacji rodziny!

Dokumenty wymienione w powyższym wykazie, należy dopasować do sytuacji rodziny.

Wszystkie dokumenty oprócz tych, które stanowią własność rodziny (min. wyroki sądowe; decyzje rentowe, emerytalne,

decyzje o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i inne) muszą być złożone w oryginale.

● Wszystkie kopie dokumentów należy przedstawić z ORYGINAŁEM do potwierdzenia za zgodność przez pracownika Dziekanatu.

 

Dokumenty wygenerowane elektroniczne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (np. wypis z CEiDG, KRS, deklaracje PIT itp.) nie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Wszystkie składane przez studenta dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie dokumentów na język polski musi być dokonane przez podmiot uprawniony do dokonywania tłumaczeń w Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczenie tłumaczenia jest obowiązkiem osoby składającej wniosek.

 

załącznik nr 0 - Oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

załącznik nr 4 - oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości

załącznik nr 5 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż  jednym kierunku studiów

załącznik nr 6 - oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

załącznik nr 7 - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

załącznik 7a - oświadczenie do wniosku o ponowne przeliczenie dochodu

załącznik nr 9 -  oświadczenie studenta/członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

załącznik nr 10 - oświadczenie studenta/członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który ma być przyznane świadczenie

załącznik nr 11 - oświadczenie studenta/członka rodziny o źródłach uzyskiwanego w roku bazowym dochodu opodatkowanego

załącznik nr 12 - oświadczenie studenta/członka rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki na który ustalane jest prawo do stypendium socjalnego innego dochodu  niepodlegającego opodatkowaniu

załącznik nr 13 - oświadczenie studenta/członka rodziny o pobieranych lub świadczonych alimentach

załącznik nr 14 - oświadczenie studenta/członka rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych

załącznik nr 15 - oświadczenie studenta/członka rodziny o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego

załącznik nr 16 - oświadczenie studenta/członka rodziny o zgłoszeniu do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

załącznik nr 17 - oświadczenie studenta/członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

załącznik nr 18 - oświadczenie studenta/członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym

załącznik nr 19 - oświadczenie studenta/członka rodziny o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły lub posiadaniu dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym

załącznik nr 20 - oświadczenie członka rodziny o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej

załącznik nr 21 - oświadczenie o przebywaniu członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

załącznik nr 22 - oświadczenie do celów stypendialnych

załącznik nr 22a - oświadczenie do celów stypendialnych dla studentów samodzielnych finansowo

załącznik nr 23 - oświadczenie o numerze konta bankowego

załącznik nr 25 - zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka