Stypendium rektora dla studentów

Stypendium rektora może otrzymać student, który zaliczył rok studiów do 30 września (w przypadku studenta, o którym  mowa w ust. 15 do ostatniego dnia semestru zimowego) i uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 1. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w UJK. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.
 2. W przypadku studenta, który skierowany przez UJK odbywał w poprzednim roku akademickim studia w innej uczelni w kraju lub zagranicą w ramach umowy lub programu wymiany studenckiej, warunkiem przyznania stypendium rektora jest zaliczenie danego roku studiów najpóźniej do dnia 31 października roku akademickiego, w którym student będzie pobierał stypendium.
 3. Stypendium rektora nie może otrzymywać student, który:
 1. powtarza rok studiów,
 2. wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku.
 1. Wniosek, o przyznanie stypendium  rektora, stanowiący załącznik do Regulaminu należy złożyć do Komisji Stypendialnej, za pośrednictwem dziekanatu, do dnia 15 października każdego roku, zaś w przypadku studentów, o których mowa w ust. 11 do dnia 15 marca każdego roku. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów, potwierdzających uzyskanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych, zawierające informacje o wnioskodawcy, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia.
 2. Osiągnięcia wykazane we wniosku są poddawane weryfikacji oraz ocenie merytorycznej przez:
 1. w kategorii osiągnięć naukowych i artystycznych – dyrektora instytutu/kierownika katedry w dyscyplinie do której przypisany jest kierunek studiów,
 2. w kategorii osiągnięć sportowych – kierownika  jednostki właściwej ds. sportu na podstawie zaświadczenia wydanego przez Akademicki Związek Sportowy lub organizatora zawodów.
 1. Student zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.
 2. W przypadku zaświadczeń w języku obcym student zobowiązany jest dostarczyć tłumaczenie wykonane przez podmiot uprawniony do dokonywania tłumaczeń w Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów.
 4. Stypendium rektora przyznawane jest na okres roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 10.
 5. Studentom studiów I stopnia, dla których ostatni rok studiów obejmuje jeden semestr i studentom pierwszego semestru studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem letnim, stypendium rektora przyznawane jest na semestr.
 6. Studentom rozpoczynającym studia II stopnia od semestru letniego stypendium rektora jest przyznawane w oparciu o średnią ocen z III roku studiów I stopnia.
 7. Studentom drugiego i trzeciego semestru studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem letnim, średnią ocen oblicza się za wyniki uzyskane w ostatnim semestrze studiów I stopnia i pierwszym semestrze studiów II stopnia.
 8. Studentom pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem zimowym, średnią ocen oblicza się za ostatni rok studiów I stopnia, (gdy trwał on dwa semestry) albo za ostatni semestr studiów I stopnia (w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwał jeden semestr).
 9. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, może ubiegać się student pierwszego roku studiów II stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.
 10. O przyznaniu stypendium rektora decyduje miejsce studenta na liście rankingowej.
 11. Osoby, które uzyskały osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w okresie pomiędzy egzaminem dyplomowym kończącym studia I stopnia, który nastąpił przed dniem 30 września danego roku, a dniem 30 września tego samego roku mogą zaliczyć te osiągnięcia do osiągnięć uzyskanych na ostatnim roku studiów I stopnia.
 12. Średnią ocen, dla studentów studiujących w UJK wylicza się zgodnie z Regulaminem Studiów.
 13. Przy ocenie wniosku studenta brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października do dnia 30 września danego roku akademickiego. Osiągnięcia udokumentowane w późniejszym terminie nie podlegają punktacji.

 

Kryteria przyznawania stypendium rektora

 

WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE

Za wyróżniające wyniki w nauce uznaje się średnią ocen nie niższą niż 4,3 przyjmując trzystopniową skalę:

 1. I stopień – 4,91 – 5,0
 2. II stopień – 4,70  - 4,90
 3. III stopień – 4,30 – 4,69

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 1. Za osiągnięcia naukowe związane z kierunkiem studiów, oceniane według trzystopniowej skali, uważa się:
 1. I stopień – łączne spełnienie poniższych warunków, określonych w ppkt a) i b):
 1. autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednego artykułu naukowego artykułu w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports znajdujące się na liście A czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opublikowanych w okresie od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

lub

z wykazu czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) opublikowanych po 01.01.2019 r.

lub

autorstwo  lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, opublikowanych po 01.01.2019 r.

lub

autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych zamieszczonych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) opublikowanych po 01.01.2019 r.

lub

udział w projekcie badawczym, finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego na podstawie umowy z UJK

lub

udzielony patent lub wzór użytkowy

oraz

 1. czynny udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych (międzynarodowych lub krajowych);
 1. II stopień – łączne spełnienie poniższych warunków określonych w ppkt a) i b):
  1. autorstwo co najmniej jednego artykułu naukowego lub współautorstwo co najmniej dwóch artykułów w czasopismach znajdujących się na liście B czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opublikowanych w okresie od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

lub

jedna samodzielna, recenzowana publikacja (ISBN, ISSN) wydana w okresie od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

lub

autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w recenzowanym czasopiśmie innym niż wymienione w wykazie czasopism opublikowanych po 01.01.2019 r.

lub

autorstwo (samodzielne) rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw opublikowanych po 01.01.2019 r.

oraz

 1. czynny udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych (międzynarodowych lub krajowych);
 1. III stopień – spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
 1. współautorstwo jednego artykułu w czasopismach znajdujących się na liście B czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanych w okresie od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

lub

 1. co najmniej dwie publikacje opublikowane w materiałach pokonferencyjnych (np. zeszyty naukowe)

lub

 1. czynny udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych.
 1. Do uznania osiągnięcia naukowego studenta wymagana jest afiliacja w UJK, za wyjątkiem studentów którzy w ocenianym okresie byli studentami innej uczelni.    
 2. W przypadku, gdy:
  1. w osiągnięciach naukowych I stopnia wystąpi współautorstwo publikacji i/lub współudział w konferencji z innym studentem następuje obniżenie skali osiągnięć do II stopnia,
  2. w osiągnięciach naukowych II stopnia wystąpi współautorstwo publikacji i/lub współudział w konferencji z innym studentem następuje obniżenie skali osiągnięć do III stopnia.
 1. Przy ocenie osiągnięć naukowych nie uwzględnia się: członkostwa oraz pełnienia funkcji kierowniczych w studenckich kołach naukowych lub innych organizacjach studenckich, publikacji o charakterze nienaukowym, artykułów lub publikacji naukowych, które nie zostały wydane (np. w recenzji lub druku), certyfikatów językowych, staży, kursów, wolontariatu, praktyk o charakterze nienaukowym (zawodowe), referatów lub posterów o charakterze nienaukowym oraz referatów wykazanych w kategorii autorstwo/współautorstwo publikacji naukowej, udziału w pracach badawczych kół naukowych oraz w projektach niebadawczych (np. szkoleniowych, dydaktycznych).
 2. Sposób udokumentowania:
  1. kserokopia stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, numer: ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI,
  2. zaświadczenie organizatora sesji naukowej potwierdzające udział studenta zawierające nazwisko autora/autorów, tytuł referatu/posteru, nazwę i termin sesji naukowej, zasięg sesji (międzynarodowa, krajowa),
  3. zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego o posiadaniu patentu/zatwierdzonego wzoru użytkowego lub zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego o zgłoszeniu patentu/wzoru użytkowego,
  4. zaświadczenie instytucji prowadzącej projekt lub kierownika projektu o uczestnictwie studenta w projekcie zawierające: nazwę jednostki prowadzącej lub uczestniczącej w projekcie badawczym, pełnioną funkcję studenta w projekcie, krótki opis zadań oraz okres uczestnictwa w projekcie.

 

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

 1. Za osiągnięcia artystyczne, związane z kierunkiem studiów, studenta oceniane według trzystopniowej skali, uważa się:
  1. I stopień – samodzielny udział w międzynarodowych konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych i projektowych (miejsca punktowane) lub laureat krajowych konkursów, przeglądów, festiwali artystycznych i projektowych lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze międzynarodowym lub wystawa, koncert, przedstawienie w zagranicznym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie lub co najmniej 15 publikacji tekstowych na stronach internetowych UJK oraz co najmniej 10 wyemitowanych audycji w danym roku akademickim;
  2. II stopień – samodzielny udział w krajowych konkursach przeglądach, festiwalach artystycznych i projektowych (miejsca punktowane) lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze krajowym lub wystawa, koncert, przestawienie w krajowym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie lub co najmniej 10 publikacji tekstowych na stronach internetowych UJK oraz co najmniej 7 wyemitowanych audycji w danym roku akademickim;
  3. III stopień – laureata regionalnych konkursów, przeglądów, festiwali artystycznych i projektowych lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze regionalnym lub wystawa, koncert, przedstawienie w regionalnym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie lub co najmniej 5 publikacji tekstowych na stronach internetowych UJK oraz co najmniej 5 wyemitowanych audycji w danym roku akademickim.
 2. Grupowe osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym lub krajowym klasyfikowane są jako III stopień osiągnięć artystycznych. Grupowe osiągnięcia artystyczne na szczeblu regionalnym nie są punktowane.
 3. Przy ocenie osiągnięć artystycznych nie uwzględnia się: dorobku artystycznego studenta, wynikającego bezpośrednio z programu studiów, uzyskanego w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wystaw sprawozdawczych studentów, wystaw poplenerowych, publikacji w prasie lokalnej i czasopismach uczelnianych, zajęcie dalszego niż 6 miejsce w konkursie międzynarodowym oraz dalszego niż 3 miejsce w konkursie krajowym.
 4. Sposób udokumentowania: zaświadczenie organizatora zawierające informację o terminie i zasięgu konkursu (międzynarodowy/krajowy), nazwę i datę konkursu, festiwalu, zajęte miejsce.

 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WE WSPÓLZAWODNICTWIE CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE KRAJOWYM

 1. Za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym studenta reprezentującego UJK według przyjętej trzystopniowej skali uważa się:
  1. I stopień – członek kadry olimpijskiej lub paraolimpijskiej, reprezentant UJK na Uniwersjadzie lub w Akademickich Mistrzostwach Europy; medalista Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach zespołowych; medalista indywidualny Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach indywidualnych; zawodnik reprezentujący drużynę UJK w rozgrywkach II ligi państwowej i wyższej; zawodnik reprezentujący drużynę UJK w rozgrywkach III ligi oraz zdobywający medal Akademickich Mistrzostw Polski Uniwersytetów,
  2. II stopień – medalista w klasyfikacji drużynowej Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach indywidualnych, medalista Akademickich Mistrzostw Polski Uniwersytetów w dyscyplinach zespołowych; medalista indywidualny Akademickich Mistrzostw Polski Uniwersytetów w dyscyplinach indywidualnych; zawodnik reprezentujący drużynę UJK w rozgrywkach III ligi oraz zdobywający awans do finałów Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach zespołowych,
  3. III stopień – medalista w klasyfikacji drużynowej Akademickich Mistrzostw Polski Uniwersytetów w dyscyplinach indywidualnych; zawodnik zdobywający awans do finałów Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach zespołowych; zdobywca indywidualnie miejsca niemedalowego w pierwszych 50 procentach stawki startujących w konkurencji zawodników w dyscyplinach indywidualnych; zawodnik reprezentujący drużynę UJK w rozgrywkach III ligi.
 2. Przy ocenie osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t.Dz. U. z 2018, poz. 1263). Weryfikacji i ocenie nie podlegają wyniki uzyskane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 3. Wymóg reprezentacji UJK nie dotyczy studentów, którzy w okresie uzyskania ocenianych wyników byli studentami innej uczelni.

 

STUDENCI PRZYJĘCI NA I ROK STUDIÓW

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów, w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W przypadku przerwania i ponownego podjęcia studiów, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie od tego kiedy i na jakim kierunku został uzyskany.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Powyższe obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów UJK.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka