Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658).

Stypendium ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów może otrzymać student, który uzyskał znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe. Warunkiem przyznania jest zaliczenie poprzedniego roku studiów oraz uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów w danym roku akademickim. Powyższych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Pod uwagę są brane znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie studiów od dnia:

 1. rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów

UWAGA!

 

Stypendium ministra dla studentów przysługuje na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

 

Stypendium ministra dla studentów nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podjął studia pierwszego stopnia

 

Powyższy zapis stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni.

 

Student winien przedstawić swoją kandydaturę wraz z dokumentami potwierdzającymi wybitne osiągnięcia w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w plikach o formacie pdf, nieprzekraczającym 500 MB

Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać w formacie PDF. Wniosku oraz załącznika z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia nie wolno skanować po wydruku i zapisać w pliku PDF. Z kolei podpisane oświadczenie należy zeskanować i załączyć w formacie PDF.

wnioski w postaci plików PDF winny zawierać :

 • osobno wniosek (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia_nazwisko imię.PDF”) np. „wniosek stypmin UXY Kowalski Michal.pdf” (bez polskich znaków)
 • osobno załącznik ze skanem oświadczenia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię - oswiadczenie.PDF”,
 • osobno załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię - zalaczniki.PDF”,

dokumenty należy przekazać na nośniku danych do dziekana właściwego wydziału. Za pośrednictwem dziekana wniosek zostanie przekazany rektorowi uczelni.

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów upływa z dniem 12 września 2019 r.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać z dziekanatów do Działu Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2019 r.

Rektor UJK przekazuje wnioski wraz z kompletem dokumentów do Ministerstwa w terminie do dnia 25 października 2019 r. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych (patrz pkt 2.1 oraz 4.2.1. niniejszej informacji) lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu).

ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE UWAŻA SIĘ:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału  w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy
 3. znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
 4. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art.7 ust.1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
 5. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych

Dokumenty potwierdzające znaczące osiągnięcia naukowe:

 1. strony monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Num-ber), eISBN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International  Standard  Book  Number), ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), eISSN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), ISMN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Music Number) lub DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego),
 2. oświadczenia współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej albo artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim studenta w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa,
 3. oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
 4. programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
 5. oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,
 6. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,
 7. oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;

ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE UWAŻA SIĘ:

 1. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 2. autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;
 3.  znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;
 6. autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;
 7. indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Dokumenty potwierdzające znaczące osiągnięcia artystyczne:

 1. broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu,
 2. oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego,
 3. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,
 4. oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;

ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UWAŻA SIĘ:

 1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:
  1. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  2. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  3. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  4. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  5. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  6.    miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 2. W rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  1. uniwersjadzie,
  2. akademickich mistrzostwach świata,
  3. akademickich mistrzostwach Europy,
  4. Europejskich Igrzyskach Studentów

Dokumenty potwierdzające znaczące osiągnięcia sportowe:

 1. oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

Przygotowanie załączników do wniosku

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej.

Powinien być to osobny plik PDF zawierający skany osiągnięć – z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, np. „1c – skan stron publikacji X”.

W celu zmniejszenia objętości pliku PDF zawierającego ww. załączniki, należy stosować następujące zasady:

 • w przypadku publikacji – wystarczą tylko strony zawierające imię i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI, tj. pierwsze kilka stron zawierające opis książki/czasopisma i spis treści; nie jest wymagana treść rozdziału w monografii czy treść artykułu – nie należy jej skanować,
 • w przypadku oświadczeń współautorów o wkładzie autorskim – możliwe są dwie formy oświadczenia – indywidualne lub zbiorowe; w przypadku braku kontaktu ze współautorem albo innych obiektywnych przyczyn braku tego dokumentu należy opisać w załączniku przyczyny braku oświadczenia danego współautora,
 • w przypadku referatów z konferencji nie jest wymagane przedstawienie treści referatu czy też certyfikatu uczestnictwa w konferencji – wystarczy oświadczenie studenta o autorstwie (100%) i samodzielnym wygłoszeniu referatu (ze wskazaniem nazwy konferencji i tytułu referatu) oraz program konferencji lub materiał pokonferencyjnego (np. książka abstraktów), w których widoczne będą imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
 • w przypadku dużej objętości pliku zawierającego program konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego – można zastąpić tę informację linkiem (www) do strony konferencji lub strony z materiałem pokonferencyjnym;
 • w przypadku osiągnięć artystycznych – nie należy dołączać skanów przedstawiających dzieła artystyczne (np. obraz, zdjęcie, etc.); wymagane są przede wszystkim broszury lub programy z festiwalu, koncertu, wystawy lub potwierdzenia prezentacji dzieł przez organizatorów (a więc głównie dokumenty tekstowe).

Do wniosku obowiązkowo dołączane jest również oświadczenie studenta (osobny plik PDF – skan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Termin rozpatrzenia wniosków oraz decyzje w sprawie stypendium

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2019/2020 są rozpatrywane w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów.

Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów.

Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

 

Załączniki:

Informacja w sprawie stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok. akad. 2019/2020:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka