Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet w liczbach

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Instytut Pedagogiki
  • Katedra Psychologii
 • Wydział Sztuki
  • Instytut Sztuk Wizualnych
  • Katedra Muzyki
 • Wydział Prawa i Nauk Społecznych
  • Instytut Nauk Prawnych
  • Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych
  • Katedra Ekonomii i Finansów
  • Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
  • Katedra Zarządzania
 • Collegium Medicum
  • Instytut Nauk Medycznych
  • Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Humanistyczny
  • Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
  • Instytut Historii
  • Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • Instytut Biologii
  • Instytut Chemii
  • Instytut Fizyki
  • Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
  • Katedra Matematyki
 • Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Filia w Sandomierzu
 • Jednostki Ogólnouczelniane
  • Biblioteka Uniwersytecka
  • Archiwum Uniwersyteckie
  • Wydawnictwo Uniwersyteckie
  • Centrum Edukacji Nauczycielskiej
  • Akademickie Biuro Karier
  • Centrum Nauki i Kultury
  • Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
  • Uniwersytet Otwarty
 • Jednostki Międzywydziałowe
  • Uniwersyteckie Centrum Sportu
  • Studium Języków Obcych

Pracownicy

Stan zatrudnienia pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosi: 1543 osób, w tym 961 nauczycieli akademickich oraz 582 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Nauczyciele akademiccy

ilość

Profesor

83

Doktor habilitowany

243

Doktor

433

Magister

156

Lekarz

50

suma

961

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia, studenci i doktoranci

 • Studia, studenci i doktoranci
  Studia, studenci i doktoranci
  Liczba uprawnienia do nadawania stopni naukowych:
  • habilitacyjnych: 4
  • doktorskich: 13
  Liczba kierunków: 50
  Liczba programów studiów: 105
  Liczba studentów ogółem: 10 696 (stan na 31.12.2021)
  • studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie: 7913
  • studia niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie: 2783
  • studenci cudzoziemcy: 365
  Liczba studentów I roku:
  • stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie: 2 021
  • niestacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie: 193
  • stacjonarne II stopnia: 789
  • niestacjonarne II stopnia: 269
  Liczba doktorantów ogółem: 159
  • studia stacjonarne III stopnia: 141
  • studia niestacjonarne III stopnia: 18
  • doktoranci cudzoziemcy: 1
  Szkoła doktorska ogółem: 50
   • cudzoziemcy: 12
  Liczba studentów na studiach podyplomowych: 17
   

Domy studenckie:

 • 5 domów studenta w Kielcach,
 • 1 dom studenta w Piotrkowie Trybunalskim
 • Liczba studentów otrzymujących stypendia w roku akademickim 2018/2019
 • Stypendium socjalne 1843,
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów 1040
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 279
 • Cudzoziemcy otrzymujący stypendia 116
 • Liczba doktorantów otrzymujących stypendia w roku akademickim 2018/2019
 • Stypendium socjalne 30
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów 82
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 12
 • Studenci działają w 86 kołach naukowych

 

 • Wymiana studentów Erasmus+:
 • Łącznie liczba osób korzystających z programu Erasmus w latach 2006-2014 wyniosła 502 w tym: 270 studentów na studia 49 studentów na praktykę 183 wykładowców

Uniwersytet w Unii

Biblioteka UJK wewnątrz, fot. Paweł Małecki Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK, fot. Paweł Małecki Laboratorium Instytut Fizyki UJK, fot. Paweł Małecki

 

Najważniejsze projekty realizowane przez UJK w latach 2004-2019

Infrastruktura

Dzięki wsparciu funduszy unijnych powstał Kampus Uniwersytecki przy ulicy Świętokrzyskiej.  W I etapie powstał budynek G Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego (wartość projektu 43 miliony zł). II etap to budowa Biblioteki Uniwersyteckiej, Centrum Języków Obcych i infrastruktury teleinformatycznej o łącznej wartości 160 milionów zł.

W ramach projektu realizowanego z Politechniką Świętokrzyską (wartość 44 miliony zł) zostały zmodernizowane laboratoria na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym. 

Przy budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego powstało  Centrum Edukacji Artystycznej (wartość 10 milionów zł). 

W kolejnych latach na terenie Kampusu powstaje Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, gdzie swoją siedzibę ma między innymi Akademickie Biuro Karier (wartość 22,3 milionów zł).

W kompleksie przy alei IX Wieków Kielc trwa rozbudowa Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Najważniejsze realizowane tam projekty to MEDIC, MEDREH, MEDPAT oraz centra symulacji medycznej dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Wartość wszystkich projektów to 130 milionów zł. Część z nich jest nadal realizowanych.

Dzięki unijnemu wsparciu w 2015 roku powstaje na terenie Kampusu Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK o  wartości 11 milionów zł. Do tej pory uczelnia nie posiadała własnej bazy sportowej.

Dzięki unijnym środkom miały miejsce termomodernizacje budynków Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego oraz Rektoratu UJK – (razem to koszt 7,5 miliona zł)

Nauka i badania

Uczelnia realizuje wiele projektów naukowo – badawczych. Dzięki unijnym funduszom zrealizowano projekty podnoszące jakość i ofertę  kształcenia. Powstały nowe kierunki, między innymi biotechnologia czy wzornictwo. Pojawiły się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli i projekty skierowane do uczniów. Jednym z większych projektów o ogólnopolskiej skali była Diagnoza polskich sześciolatków (2007 rok), której wyniki  stanowiły bazę dla reformy szkolnictwa polskiego. Duże wsparcie otrzymują też absolwenci uczelni, którzy dzięki unijnym funduszom odbywają staże i praktyki pozwalające im odnaleźć się na rynku pracy.

Badania naukowe i ich komercjalizacja na potrzeby lokalnych firm i instytucji to kluczowe zadanie realizowane na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Nasi naukowcy zdobywają liczne granty, realizują projekty oraz programy badawcze w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest obecny zarówno przy badaniach historii sanktuarium i zabytków Świętego Krzyża, jak i badaniach nad zderzeniami protonów, hadronów i jąder w laboratoriach CERN pod Genewą. Mamy stację badawczą przy Jaskini Raj i tworzymy Ogród Botaniczny pod kielecką Karczówką.

Wykaz kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Wydział Humanistyczny:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Filologia angielska

Filologia niemiecka

Filologia rosyjska 

Filologia polska

Historia

Logopedia ogólna 

Lingwistyka stosowana

 

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Biologia

Biotechnologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Matematyka 

Ochrona środowiska

Turystyka i rekreacja

 

Collegium Medicum

Dietetyka

Fizjoterpia

Kierunek lekarski (także w języku angielskim) 

Kosmetologia

Pielęgniarstwo

Położnictwo

Ratownictwo medyczne

Wychowanie fizyczne

Zdrowie publiczne

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Praca socjalna 

Psychologia

 

Wydział Sztuki

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Sztuki plastyczne 

Wzornictwo

 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Administracja 

Bezpieczeństwo narodowe 

Ekonomia 

Finanse i rachunkowość

Kryminologia stosowana 

Logistyka

Politologia 

Prawo

Stosunki międzynarodowe

Studia skandynawskie (w języku angielskim)

Zarządzanie

 

Filia w Piotrkowie Trybunalskim 

Administracja

Filologia angielska

Historia 

Bezpieczeństwo narodowe 

Ekonomia 

Finanse i rachunkowość

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Zarządzanie

 

Filia w Sandomierzu

Filologia angielska

Kosmetologia

Mechatronika

Pedagogika 

Administracja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja: (Piotr Burda, 10.01.2020 r.)

 

 


 
 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka