Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet w liczbach

Pracownicy

Stan zatrudnienia pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na dzień 1 października 2018 r. wynosi: 1406 osób, w tym 875 nauczycieli akademickich oraz 531 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Nauczyciele akademiccy

ilość

Profesor

85

Doktor habilitowany

217

Doktor

421

Magister

134

Lekarz

18

suma

875

 •  

 

 

 

 

 

 

Studia, studenci i doktoranci

 • Studia, studenci i doktoranci
  Liczba uprawnienia do nadawania stopni naukowych:
  habilitacyjnych: 4
  doktorskich: 10
  Liczba kierunków: 48
  Liczba studentów ogółem: 11 339 (stan na 26.02.2018)
  studia stacjonarne I i II stopnia: 8749
  studia niestacjonarne I i II stopnia: 2590
  studenci cudzoziemcy: 420
  Liczba studentów I roku:
  stacjonarne I stopnia: 2 397
  niestacjonarne I stopnia 720
  stacjonarne II stopnia: 1086
  niestacjonarne II stopnia: 385
  Liczba doktorantów ogółem: 338
  studia stacjonarne III stopnia: 312
  studia stacjonarne III stopnia: 26
  doktoranci cudzoziemcy: 3
  Liczba studentów na studiach podyplomowych: 305
   

Domy i stołówki studenckie:

 • 4 domy studenta w Kielcach,
 • 1 dom studenta w Piotrkowie Trybunalskim,
 • 1 stołówka studencka w Kielcach
 • Liczba studentów otrzymujących stypendia w roku akademickim 2014/2015
 • Stypendium socjalne 3316,
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów 958
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 347
 • Cudzoziemcy otrzymujący stypendia 14
 • Liczba doktorantów otrzymujących stypendia w roku akademickim 2014/2015
 • Stypendium socjalne 51
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów 171
 • Stypendium specjalne 9
 • Studenci działają w 87 kołach naukowych
 • Wymiana studentów Erasmus+:
 • Łącznie liczba osób korzystających z programu Erasmus w latach 2006-2014 wyniosła 502 w tym: 270 studentów na studia 49 studentów na praktykę 183 wykładowców

Uniwersytet w Unii:

W okresie programowania 2007-2013 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskał dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na realizację 44 projektów o łącznej wartości 348,5 mln.zł.

Baza naukowo-dydaktyczna to pierwszy z filarów budowy potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu, wzbogaciła się ona o 27,7 tys.m2 powierzchni użytkowej z nowoczesna, funkcjonalną architekturą i aranżacją przestrzeni do nauki, edukacji i integracji z otoczeniem społecznym. Około 2,6 tys.m2 zostało zmodernizowane na potrzeby nowych laboratoriów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, wzornictwa oraz nauk o zdrowiu. Stworzona w trakcie ostatnich sześciu lat baza stanowi dziś ponad 35 % zasobów lokalowych uczelni.

Drugim nie mnie ważnym filarem uczelni jest inwestowanie w kapitał ludzki – kadrę naukową, studentów, osoby zainteresowane podnoszeniem własnych kwalifikacji i wiedzy w ramach kształcenia ustawicznego. Ten obszar działalności Uniwersytetu wzbogacony został w okresie programowania 2007-2013 o przedsięwzięcia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości 60 mln.zł.

Największe środki – 38,8 mln.zł pozyskano z IV Priorytetu POKL na programy rozwoju uczelni i kształcenie zamawiane. W ramach 5 projektów uruchomionych zostało 7 nowych kierunków studiów w tym m.in: biotechnologia, wzornictwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, fizyka techniczna, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne oraz 10 nowych specjalności (m.in. marketing i wystawiennictwo, monitoring środowiska, grafika projektowa i reklama, chemia kosmetyczna doradztwo zawodowe, administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych, administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego). Wsparcie zaplanowane zostało dla 4 tys. studentów i absolwentów oraz 200 nauczycieli akademickich. Unijne środki pozwoliły rozszerzyć standardowe ramy kształcenia o dodatkowe kursy kwalifikacyjne związane z przedmiotem studiów, dały możliwość rozwoju naukowego studentów poprzez uczestnictwo w sympozjach, objazdach naukowych, wizytach w renomowanych ośrodkach naukowych. Elementy wsparcia stały się dla młodych ludzi motywatorem do podejmowania różnych form aktywności – organizacja akcji charytatywnych, wolontariatu, amatorskiej twórczości scenicznej wykraczającej daleko poza akademickie obowiązki, a z drugiej strony bardzo zbliżającej do aktywności zawodowej. Projekty stały się akceleratorem studenckich pasji z perspektywą na dobry star na rynku pracy.

Środki w wysokości 13 mln zł Uniwersytet pozyskał na kształcenie kadr oświaty: przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (III POKL- MEN, wsparcie - 440 osób, 3 nowe specjalności), dostosowanie kwalifikacji nauczycieli regionu świętokrzyskiego do zmian w systemie szkolnictwa (IX POKL, ok.3000 osób, 16 studiów podyplomowych, 30 kursów), rozwijanie podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów - wspomaganie nauczania fizyki w szkołach (III POKL-Feniks, 1000 uczniów, 100 szkół). Unijne środki pozyskane przez UJK wspierają także kształcenie pomostowe pielęgniarek i położnych w ramach projektu systemowego Ministerstwa Zdrowia - 2,5 mln zł przeznaczone zostało na podwyższenie kompetencji 500 osób ‘białego personelu’.

Projekty badawcze i wspomagające badania (2,9 mln zł) skupiają się głównie wokół regionalnej strategii innowacji (VIII POKL-sieć współpracy z regionalnymi instytucjami w celu budowania strategii innowacji w obszarze powiązań biznesu z sektorem badawczo-rozwojowym, stypendia dla doktorantów), badań rynku pracy (VI POKL) oraz opracowania technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych (1.3 POIG).

Wykaz kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

 1. Administracja
 2. Bezpieczeństwo narodowe
 3. Biologia
 4. Biotechnologia
 5. Chemia
 6. Dietetyka
 7. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 8. E-administracja
 9. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 10. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 11. Ekonomia
 12. Filologia:
 • angielska,
 • germańska,
 • rosyjska
 1. Filologia polska
 2. Finanse i rachunkowość
 3. Fizjoterapia
 4. Fizyka
 5. Fizyka techniczna
 6. Geografia
 7. Historia
 8. Informatyka
 9. Inżynieria danych (kierunek prowadzony również w języku angielskim)
 10. Kierunek lekarski ((kierunek prowadzony również w języku angielskim)
 11. Kosmetologia
 12. Kryminologia stosowana
 13. Lingwistyka stosowana
 14. Logistyka
 15. Matematyka
 16. Mechatronika
 17. Militarystyka historyczna
 18. Ochrona środowiska
 19. Organizacja turystyki historycznej
 20. Pedagogika
 21. Pielęgniarstwo
 22. Politologia
 23. Położnictwo
 24. Praca socjalna
 25. Prawo
 26. Psychologia
 27. Ratownictwo medyczne
 28. Rolnictwo ekologiczne
 29. Scandinavian studies/studia skandynawskie (kierunek prowadzony w języku angielskim)
 30. Stosunki międzynarodowe
 31. Turystyka i rekreacja
 32. Wychowanie fizyczne
 33. Wzornictwo
 34. Zarządzanie
 35. Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo
 36. Zdrowie publiczne
 37. Zdrowie środowiskowe
 

Aktualizacja: (Marcin Wójcik 27.02.2018 r.)


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka