Opis USZJK

Jednym z celów strategicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) jest zapewnienie jakości kształcenia na jak najwyższym poziomie. Zapewnieniu tego służą w szczególności postanowienia Deklaracji Bolońskiej, Europejska i Polska Rama Kwalifikacji oraz wytyczne określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Proces budowy kompleksowej polityki ukierunkowanej na doskonalenie jakości kształcenia ulega ciągłemu doskonaleniu, odpowiadając zmieniającym się standardom europejskim i polskim wymaganiom prawnym. Jego początkiem było wprowadzenie ogólnouczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Jego przejawem było zaimplementowanie w Uniwersytecie Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), uchwalonej pod koniec 2015 r. Zgodnie z Ustawą zmienił się sposób opisu uzyskiwania kwalifikacji, zgodnie z odpowiednim poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), w tym kwalifikacji na poziomie 6-8, odnoszących się bezpośrednio do kwalifikacji nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego.

W rozumieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „jakość” obejmuje doskonalenie „zarządzania jakością kształcenia” oraz doskonalenie „jakości zarządzania instytucją” poprzez pomiar stopnia realizacji oczekiwań kluczowych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz wdrożenie mechanizmów, które minimalizują odchylenia pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistymi rezultatami. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach celem poprawy jakości kształcenia, realizuje także działania doskonalenia jakości w obszarze zarządzania zasobami Uczelni tj.: finansów, infrastruktury dydaktyczno-naukowej i teleinformatycznej, wiedzy oraz kadry.

W roku akademickim 2012/2013 Uchwała Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ukonstytuowała funkcjonowanie szeregu podmiotów, które niezależnie od siebie wdrażały rozwiązania o charakterze projakościowym. Zostały one związane w jedną, spójną, ogólnouniwersytecką strukturę: Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Został on wprowadzony uchwałą Senatu Nr 26/2013. Aktualnie obowiązuje Uchwała Nr 245/2019 ze zm. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Uczelnianego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK), zmieniająca układ i zasady funkcjonowania tego Systemu. Załącznik do niej stanowi nowa struktura USZJK.

 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2022 r.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka