Przetarg pisemny dotyczący sprzedaży używanej monochromatycznej cyfrowej maszyny drukującej RICOH PRO1107EX

Przetarg pisemny dotyczący sprzedaży używanej monochromatycznej cyfrowej maszyny drukującej RICOH PRO1107EX

 

Informacja o przetargu pisemnym dotyczącym sprzedaży używanej monochromatycznej cyfrowej maszyny drukującej
RICOH PRO1107EX nr seryjny V5110500155

 

Siedziba oferującego sprzedaż przedmiotu:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Miejsce i termin przetargu:

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, 12 września 2023 r.

Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane urządzenie, termin i czas tych czynności:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiecach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, dni robocze, w godzinach 7.30 – 15.30 po uprzednim telefonicznym ustaleniu ww. tel. (41) 349 72 60 (65)

Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych środków trwałych:

Używana monochromatyczna cyfrowa maszyna drukująca RICOH PRO1107EX nr seryjny V5110500155 (data instalacji nowego urządzenia miała miejsce w 2011 r. w siedzibie oferującego ww.), 1 (słownie: jedna) sztuka.

Parametry techniczne urządzenia:

  • liczba wykonanych odbitek na dzień oferty sprzedaży: 8 387 215,
  • maksymalny format zadruku SRA3,
  • skaner dokumentów,
  • dodatkowe wyposażenie: bank papieru 3 kasety o pojemności 5000 ark., finiszer z możliwością zszywania, zewnętrzny kontroler druku FIERY.

 

Wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium:

cena wywoławcza: 5000,00 zł brutto,

wadium 500 zł.

Sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie: wadium składa się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201 nie później niż 3 dni przed otwarciem ofert.

Miejsce, termin i tryb składania ofert pisemnych oraz zakres związania ofertą:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pok. nr 18 Kancelaria Ogólna  (parter).

Oferta winna być złożona do dnia 11 września 2023 r. do godziny 15.30.

Oferta winna obejmować oświadczenie o związaniu ofertą do 30 dni włącznie od dnia otwarcia ofert, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Na kopercie ze składaną ofertą prosimy o dopisek: SPRZEDAŻ: RICOH PRO1107EX nr seryjny V5110500155.

 

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 12 września 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

W przypadku sytuacji w której  uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, Sprzedający : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządzi dogrywkę cenową. Sprzedający wezwie firmy które zaoferowały taką sama kwotę do złożenia w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, ofert dodatkowych. Oferta najkorzystniejsza czyli najwyższa oferowana zostanie wybrana.

Zastrzega się, iż wadium przepada na rzecz Uniwersytetu, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zrezygnuje z zawarcia umowy/zakupu lub nie zawrze umowy w terminie związania ofertą.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo zakończenia przetargu i niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyn.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie sprzedającego, zaoferowanej ceny nabycia, chyba że prowadzący przetarg wyznaczy inny termin. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Koszty odbioru (m.in. przeniesienie, transport) zakupionego przedmiotu sprzedaży ponosi nabywca.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia, odpowiednio:

  1. odwołania przetargu,
  2. zamknięcia przetargu,
  3. unieważnienia przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia środka trwałego. Zwrot wadium następuje w wartości nominalnej (bez potrąceń i bez dodawania odsetek).

 

Pliki do pobrania
 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka