loga ue

REKRUTACJA DO PROJEKTU

(II nabór)
„Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

 

Zapraszamy studentów/ki na płatne, kierunkowe staże w ramach projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku akademickim 2017/2018 w stażach mogą brać udział studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach będący na: III roku I stopnia studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • Filologia Polska,
 • Filologia: Filologia Angielska; Filologia Germańska, Filologia Rosyjska,
 • Historia,
 • Wzornictwo,
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Informacje na temat staży:

Wymiar stażu obejmuje 480 godzin zadań stażowych realizowanych w okresie
16 tygodni, w systemie 30 godzin zadań stażowych wykonywanych
w tygodniu.  Staże odbywać będą się w okresie od lipca 2018 r do października 2018 r. Stażysta biorący udział w wysokiej jakości programach stażowych otrzymywać będzie stypendium stażowe w wysokości 13,85 zł netto za godzinę zadania stażowego. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Projektu.

 

Kryteria rekrutacji:

 

 1. średnia z ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów (liczba pkt = średnia ocen):

        weryfikacja na podstawie zaświadczenia z Dziekanatu/Instytutu;

 

 1. udokumentowana działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, wolontariacie (0-5 pkt):

 

 • działalność w kole naukowym: max. 2 pkt

       weryfikacja na podstawie zaświadczenie opiekuna koła naukowego:

1 pkt – w przypadku działalności/udziału w jednym kole

2 pkt – w przypadku działalności/udziału w co najmniej dwóch i więcej kołach

 

 • działalność w organizacji studenckiej - innej niż koło naukowe: max. 2 pkt

weryfikacja na podstawie zaświadczenia z organizacji studenckiej

 

1 pkt – w przypadku działalności/udziału w jednej organizacji

2 pkt – w przypadku działalności/udziału w co najmniej dwóch i więcej organizacjach

 

 • działalność w organizacji o charakterze wolontaryjnym/charytatywnym max. 1 pkt

weryfikacja na podstawie zaświadczenie z organizacji o charakterze wolontaryjnym/charytatywnym

 

0,5 pkt – w przypadku działalności/udziału w jednej organizacji

1 pkt – w przypadku działalności/udziału w co najmniej dwóch i więcej organizacjach

 

 1. udział w akcjach/wsparciu Akademickiego Biura Karier (ABK) (0-5 pkt):

weryfikacja na podstawie zaświadczenia z Akademickiego Biura Karier lub dokumentu potwierdzającego udział studenta w akcjach/wsparciu ABK

1 pkt – w przypadku udziału w jednej aktywności (akcji/wsparciu ABK)

2 pkt – w przypadku udziału w dwóch aktywnościach (akcji/wsparciu ABK)

5 pkt -  w przypadku udziału w co najmniej trzech i więcej aktywnościach (akcji/wsparciu ABK)

 1. Kryterium premiujące: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - 2 pkt.

weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) Może być to w szczególności orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności oraz orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS i inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.).

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie, określonych w Regulaminie projektu, kryteriów rekrutacji. Kopie dokumentów dołączonych do formularza zgłoszeniowego muszą zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Kandydata do projektu

 

Dokumenty przyjmowane będą od 23 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00 przez opiekunów kierunku w instytutach na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym. 

 

Instytut Filologii Polskiej: ul. Świętokrzyska 15, pokój B207 (budynek G), 25-406 Kielce, tel. (41) 349 7080

 

Instytut Filologii Obcych: ul. Świętokrzyska 21D, pokój 125 (CJO); tel. +48 41 349 6801

 

Instytut Dziennikarstwa i Informacji: ul. Świętokrzyska 21D, pokój 225 (CJO), tel. (41) 349 7142, (41) 349 7147

 

Instytut Historii: ul. Świętokrzyska 15;  25-406 Kielce, pokój 344 (budynek A), tel. (41) 349-73-06

 

Instytut Sztuk Pięknych: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce, pokój nr 7
tel.: +48 41 349 66 88

 

UWAGA:

Ze staży nie mogą korzystać studenci z programu Erasmus+.

 

Do pobrania:

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka