środki unijne

Termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych UJK przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach

Nazwa: Projekt „Termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych UJK przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach” współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. 

Umowa o dofinansowanie numer: POIS.01.03.01-00-0005/16 z dnia 31-03-2017 r.

Termin realizacji: 23.01.2016 r. – 31.12.2018 r. 

Cele projektu: Celem projektu jest ograniczenie źródeł niskiej emisji dzięki wykonaniu prac termomodernizacyjnych w budynkach dydaktyczno-administracyjnych UJK zlokalizowanych przy ulicy Żeromskiego 5, tj. Rektoratu, magazynu wydawnictwa, archiwum i garaży oraz montaż instalacji opartej na odnawialnych źródłach energii, co przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynku, ograniczenia źródeł niskiej emisji oraz pozyskiwania energii słonecznej.

Cele bezpośrednie: zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię cieplną, zmniejszenie ilości spalanego paliwa, spadek kosztów utrzymania obiektów ponoszonych na ogrzewanie, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie komfortu użytkowników budynków, wzrost estetyki przestrzeni publicznej przez odnowienie elewacji obiektów.

Cele pośrednie: zwiększenie wydajności i sprawności systemu grzewczego, zmniejszenie kosztów utrzymania placówek, poprawa jakości środowiska naturalnego, zwiększenie komfortu korzystania z obiektów, poprawa estetyki budynków.

Planowane efekty: Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miała bezpośredni wpływ otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez uzyskanie spadku emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie ilości zużycia energii końcowej czy ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej.

Korzyści długofalowe: poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji CO2, zachowanie wymogów ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanymi do zmian klimatu, ochrony różnorodności biologicznej.

 

Wartość projektu:  Całkowita wartość projektu to 4 322 710,43 zł brutto, koszt kwalifikowany 4 293 826,46 zł brutto, 

 

Wkład Funduszy Europejskich: Kwota dofinansowania wynosi 3 649 752,49 zł brutto.

 

 


 

AKTUALNOŚCI

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka