Projekt „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cel projektu: podniesienie kompetencji potrzebnych  na rynku pracy i oczekiwanych przez pracodawców wśród  219 studentów/ek (161K,58M) ostatnich lat kierunków humanistycznych i artystycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, poprzez organizację 219 wysokiej jakości staży krajowych w okresie od 01.02.2018 r. - 31.12.2019 r.

 

 

Efektem projektu będzie:

 

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 219 (161K/58M)

 

Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS: 219 (161K/58M)

 

Liczba przeprowadzonych staży: 219

 

Grupa docelowa:

UJK obejmie wsparciem min. 30% studentów/ek:

II roku II stopnia studiów stacjonarnych kierunków: Filologia Polska, Filologia Angielska, Filologia Germańska, Historia, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz studentów/ek III roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunków: Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna, Filologia Polska, Filologia Angielska Filologia Germańska Filologia Rosyjska, Historia, Wzornictwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 

 

Projekt skierowany będzie do 219 osób (161K, 58M) z czego w I i II roku realizacji przystąpi do niego :

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

LICZBA staży ogółem

2018 rok

2019 rok

46 osób (43K/12M),

30  osób (22K,8M)

16 osób (12K,4M)

 

Filologia Polska

LICZBA staży ogółem

2018 rok

2019 rok

30 osób (22K/8M),

20  osób (15K,5M)

10 osób (7K,3M)

 

 

FILOLOGIA OBCA

Filologia Angielska

LICZBA staży ogółem

2018 rok

2019 rok

62 osób (46K/16M),

38  osób (28K,10M)

24 osoby (18K,6M)

Filologia Germańska

LICZBA staży ogółem

2018 rok

2019 rok

24 osoby (17K/7M),

14  osób (10K,4M)

10 osób (7K,3M)

Filologia Rosyjska

LICZBA staży ogółem

2018 rok

2019 rok

3 osoby (2K/1M),

3  osoby (2K,1M)

-

 

Historia:

LICZBA staży ogółem

2018 rok

2019 rok

19 osób (14K/5M),

12  osób (9K,3M)

7 osób (5K,2M)

 

Wzornictwo

LICZBA staży ogółem

2018 rok

2019 rok

13 osób (9K/4M),

6  osób (4K,2M)

7 osób (5K,2M)

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

LICZBA staży ogółem

2018 rok

2019 rok

22 osób (17K/5M),

10 osób (8K,2M)

12 osób (9K,3M)

 

 

Opis projektu:

 

Projekt zakłada realizację 219 staży krajowych skierowanych do 161K i 58M studiów stacjonarnych kierunków  Humanistycznych oraz Pedagogicznych i Artystycznych UJK t.j:

  dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  filologia polska,

  filologia angielska, 

  filologia germańska,

  filologia rosyjska,

  historia,

  wzornictwo,

  edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

 

Każdy Uczestnik Projektu  odbędzie 16 tygodniowy  staż w łącznym wymiarze 480 h (120 h/ m-c, nie mniej niż 20h tygodniowo) gwarantujący pozyskanie praktycznego  doświadczenia zawodowego związanego z efektami kształcenia na danym kierunku. Staż realizowany będzie na podstawie umowy UJK z pracodawcą
oraz umowy z Uczestnikiem Projektu, w której określone zostaną jego cele i treści kształcenia praktycznego, odpowiednie warunki pracy, nadzór i opieka po stronie pracodawcy, czas stażu, prawa i obowiązki Stażysty zgodnie z Zaleceniami  Rady
z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży. Pracodawca będzie zapewniał miejsce stażowe  dobrej jakości, spełniające standardy BHP, ergonomiczne,
o standardach nie niższym niż dla pracownika tej organizacji. Każdy stażysta będzie miał wyznaczonego opiekuna stażu, który przygotuje stanowisko pracy, zapozna Uczestników Projektu  z obowiązującymi  i warunkami pracy, na bieżąco będzie przydzielał zadania i nadzorował ich wykonanie potwierdzi postępy w dzienniku stażu i opracuje raport końcowy ze stażu. Staże będą realizowane w instytucjach
o sprawdzonej renomie, wspomagając Stażystów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, wiarygodnych finansowo, cieszących się dobra opinią
w środowisku, zapewniając tym samym maksymalną efektywną realizację wsparcia dla Uczestnika projektu. Po ukończeniu  programu stażowego Uczestnik projektu otrzyma pisemne potwierdzenie  jego realizacji  opisane językiem efektów uczenia się.  Realizacja staży, ze względu na organizację roku akademickiego, zaplanowana na miesiące VII-X, po zakończeniu studiów w ciągu 3 m-cy od obrony dyplomu.

 

 

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r.-  31.12.2019 r.

 

Wartość projektu: 2 840 537,26 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 84,28% - 2 394 004,80 zł

 

Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka