Dr hab. Barbara Zbroińska prof. UJK

Kandydatka na stanowisko prorektora ds. rozwoju i finansów

Dr hab. Barbara Zbroińska prof. UJK

Dr hab. Barbara Zbroińska prof. UJK ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Handlu, Transportu i Usług Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Po ukończeniu studiów podjęła pracę na stanowisku asystenta w Politechnice Świętokrzyskiej. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 2012 r. na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych.

   Od 1999 r. zatrudniona jest w Instytucie Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Administracji (obecnie Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, początkowo na stanowisku adiunkta, a od 2012 r. profesora UJK.  Od 2000 r. jest członkiem Rady Wydziału Zarządzania i Administracji, a od 2008 r. członkiem Senatu UJK.

W 2005 r. wybrana została na stanowisko prodziekana do spraw ogólnych i finansowych Wydziału Zarządzania i Administracji UJK na kadencję 2005-2008, w roku 2008 społeczność akademicka Wydziału powierzyła jej pełnienie tej funkcji na kolejną kadencję 2008-2012.

Od  2012 r. sprawuje funkcję prorektora do spraw rozwoju i finansów.

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się w obszarze nauk ekonomicznych oraz finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka