Prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło

Kandydat na stanowisko prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą

Prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło

Prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło urodził się 10 sierpnia 1962 r. we Włoszczowie. Studia wyższe ukończył w Instytucie Historii WSP w Kielcach, w tymże Instytucie w 1986 r. został przyjęty na stanowisko asystenta. Doktorat obronił na miejscowym Wydziale Humanistycznym w październiku 1993 r., tu także się habilitował w kwietniu 2004 r. (pierwsza habilitacja przeprowadzona na Uczelni). Tytuł profesora uzyskał w lutym 2011 r.

W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się głównie problematyka dziejów społecznych i politycznych Polski w XIX i XX wieku. Wielokrotnie wyjeżdżał na zagraniczne kwerendy źródłowe (m.in. Ukraina, Litwa, Rosja, Wielka Brytania, Austria).  W swoim dorobku posiada ponad 200 tekstów naukowych, w tym 11 książek. Wyniki badań prezentował na ponad 80 konferencjach. Do chwili obecnej zorganizował kilkanaście konferencji naukowych. Pod jego redakcją (współredakcją) ukazało się 18 prac zwartych. Obecnie jest członkiem pięciu grup badawczych realizujących granty (cztery granty NPRH i jeden NCN). Wchodzi w skład rad naukowych kilku periodyków historycznych.

Był promotorem siedmiu prac doktorskich. Pod jego kierunkiem prace magisterskie obroniło ponad 100 osób. Wielokrotnie był powoływany na recenzenta w przewodach doktorskich, procedurach habilitacyjnych i na tytuł profesora (także w ocenach jednostek ubiegających się o nadanie uprawnień habilitacyjnych).

W latach 2009-2012 był zastępcą dyrektora w Instytucie Historii UJK w Kielcach (odpowiadał za sprawy naukowe), od 2012 r. pełni funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Od 2006 r. jest kierownikiem Zakładu Historii Polski i Powszechnej 1918-1945. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Przez kilka lat był przewodniczącym Okręgowej Olimpiady Historycznej (województwo świętokrzyskie i część mazowieckiego). Od 2015 r. jest członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka