Międzynarodowy Program Stypendialny Miasta Kielce – nabór wniosków

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni. Wszystkich studentów I roku zachęcamy do skorzystania z programu.

Prawo do składania wniosku o przyznanie stypendium przysługuje studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) Posiada status studenta pierwszego roku uczelni mającej siedzibę w mieście Kielce,
2) Uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 75% liczony jako średnia z   2   wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym lub uzyskał tytuł finalisty lub laureata turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

W roku akademickim 2023/2024 wnioski o przyznanie stypendium należy składać w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok. Nr 12 w terminie 2-20 października 2023 r.

Do wniosku należy przedłożyć:

1) Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta I roku studiów stacjonarnych na uczelni w Kielcach,
2) Kserokopię świadectwa maturalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę,
3) Uwierzytelnione tłumaczenie świadectwa maturalnego w przypadku świadectw wydanych w innym języku niż polski,
4) Oświadczenie o numerze rachunku bankowego,
5) Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających uzyskanie nagród, odznaczeń i wyróżnień w poszczególnych dziedzinach aktywności studenta lub monografię wykonaną przez wnioskodawcę z opisem działań i osiągnięć z zakresu szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, ekonomicznej, przedsiębiorczości i wolontariatu.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok.  nr 10, 504 nr tel.
36-76-635, 36-76-637 oraz na stronie www.kielce.eu w zakładce Dla Studenta.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka