Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 oraz wręczenie tytułu Doctora Honoris Causa prof. Marii Siemionow

- Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z okazji inauguracji roku akademickiego 2023/2024 oraz nadania tytułu Doctora Honoris Causa prof. Marii Siemionow – tymi słowami JM Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek rozpoczął kolejny, 54. rok działalności naszej Uczelni. Podczas wydarzenia, zgodnie z tradycją, wybrzmiała pieśń „Gaudeamus igitur”, a także odbyła się immatrykulacja studentów.

Uroczystość rozpoczęła się od zwyczajowego Pochodu Rektorskiego, w skład którego weszli członkowie Senatu, dziekani Wydziałów i Filii, byli rektorzy UJK i rektorzy innych uczelni wyższych, a także obecne władze z rektorem prof. dr. hab. Stanisławem Głuszkiem na czele. Następnie wszyscy zgromadzeni w Auli Magna Rektoratu odśpiewali hymn państwowy, w czym wspierał ich chór „Antidotum” pod batutą dr hab. prof. UJK Ewy Robak.

Zaproszenie na uroczystość przyjęło wiele znamienitych osób – przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, reprezentanci instytucji kultury, biznesu, edukacji i nauki, delegaci służb mundurowych, a także członkowie społeczności akademickiej. W przemówieniu inauguracyjnym prof. Stanisław Głuszek przybliżył ostatnie osiągnięcia uczelni, a także wyzwania, przed którymi stoi środowisko naukowe (treść wystąpienia poniżej). Rektor UJK nie zapomniał o pracownikach Uniwersytetu, którzy zmarli w minionym roku – ich pamięć uczczono minutą ciszy.

Punktem wydarzenia, wyczekiwanym zwłaszcza przez studentów I roku, była uroczysta immatrykulacja. Ślubowanie od nowych żaków przyjęła prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. prof. UJK Barbara Gawdzik, która także wręczyła im legitymacje studenckie. O studenckich powinnościach i wyzwaniach opowiedzieli Piotr Pietrzyk oraz Izabela Oleś, reprezentujący kolejno Uczelnianą Radę Samorządu Studentów oraz samorząd doktorantów.

Jako kolejny głos zabrał Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki, który odczytał list ministra Przemysława Czarnka. W liście, oprócz najlepszych życzeń dla społeczności UJK, padła zapowiedź zwiększenia subwencji dla uczelni wyższych, która zostanie przeznaczona na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników akademickich. Sławomir Adamiec złożył ponadto na ręce prof. Stanisława Głuszka pamiątkowy medal upamiętniający 500. rocznicę śmierci Macieja z Miechowa.

Wydarzeniem, które bez wątpienia uświetniło inaugurację roku akademickiego 2023/2024, było nadanie tytułu Doctora Honoris Causa prof. dr hab. n. med. Marii Siemionow – wybitnej uczonej, specjalistce z zakresu mikrochirurgii, chirurgii ręki, nerwów obwodowych oraz transplantologii, której przełomowym i nowatorskim osiągnięciem był kompleksowy przeszczep twarzy, który przeprowadzono w grudniu 2008 r. w Stanach Zjednoczonych. Laudację na cześć prof. Siemionow wygłosił prof. Stanisław Głuszek, zaś łacińską treść dyplomu odczytała prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, prorektor ds. nauki.

Prof. Maria Siemionow odebrała dyplom z rąk JM Rektora prof. Stanisława Głuszka oraz dziekan Collegium Medicum prof. dr hab. Marianny Janion, po czym wybrzmiały hymny „Gaude Mater Polonia” oraz „Canticorum Jubilo”.

- Chciałam podziękować za tak ogromne i wzruszające wyróżnienie, nie tylko za możliwość odebrania tego nobilitującego tytułu, ale również za możliwość poznania Kielc i Kielecczyzny. Bardzo wysoko sobie cenię ten przywilej – mówiła prof. Maria Siemionow.

Następnie nowa członkini społeczności akademickiej UJK wygłosiła wykład pt. „Humanizm a innowacje w medycynie”, w którym podzieliła się zarówno swoimi osiągnięciami naukowymi, jak i refleksjami nt. etosu pracy lekarza. Prof. Siemionow w dobitny sposób podkreślała konieczność zachowania wysokich standardów etycznych w nauce, zwłaszcza w dobie szybkiego postępu technologicznego. Uwagę zgromadzonych przykuła zwłaszcza pierwsza udana operacja przeszczepienia twarzy, której w 2008 r.  w USA dokonał zespół pod kierunkiem prof. Siemionow.

Nadanie tytułu Doctora Honoris Causa prof. Marii Siemionow nie był jedynym wyróżnieniem wręczonym tego dnia. Kapituła ds. Medalu „Zasłużony dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” zdecydowała przyznać to wyjątkowe wyróżnienie Sławomirowi Adamcowi, Dyrektorowi Generalnemu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

- Bardzo się cieszę i zawsze z dumą mówię o mojej uczelni, o mojej Alma Mater. (…) Dziękuję Panu Rektorowi, wysokiemu Senatowi i Kapitule  Mam nadzieję, że już za 10 lat będziemy wspólnie obchodzić kolejny piękny uniwersytecki jubileusz – mówił Sławomir Adamiec, który podkreślał swoje osobiste związki z UJK, a zwłaszcza fakt ukończenia Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.

Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości były okolicznościowe przemówienia, które wygłosili prezydent miasta Kielce Bogdan Wenta oraz prof. Marek Krawczyk, który również zalicza się do grona doktorów Honoris Causa UJK. Ostatnim akcentem wydarzenia były gratulacje składane prof. Marii Siemionow, a także pamiątkowe fotografie.

Wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego składamy najlepsze życzenia z okazji inauguracji nowego roku akademickiego.

Transmisja uroczystości zrealizowana przez Uniwersyteckie Centrum Mediów

Listy gratulacyjne z okazji inauguracji roku akademickiego 2023/2024

List Ministra Edukacji i Nauki dr. hab. prof. KUL Przemysława Czarnka
List Piotra Brombera, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia
List prof. dr. hab. Jacka Popiela, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
List prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
List prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
List ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego, Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
List prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
List prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej, Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
List prof. dr. hab. Mirosława Minkiny, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
List prof. dr. hab. n. med. Radzisława Kordka, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
List prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
List prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Załuski, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
List prof. dr. hab. Piotra Ponikowskiego, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
List prof. dr. hab. Marcina Gruchały, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
List dr. Dawida Kosteckiego, Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
List prof. dr. hab. n. med. dr. hc. multi Henryka Skarżyńskiego, Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych
List Krzysztofa Chojniaka, Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego
List Marcina Marca, Burmistrza Sandomierza
List nadinsp. dr. Jarosława Kalety, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka

Magnificencje, Prześwietny Senacie, Szanowny Goście, Drodzy Pracownicy, Doktoranci i Studenci!

Rozpoczynamy ostatni rok akademicki kadencji 2020-2024. Jesteśmy uczestnikami doniosłej uroczystości inauguracyjnej, podczas której nadana będzie godność Doktora Honoris Causa, a także wręczony medal „zasłużony dla Uniwersytetu Jan Kochanowskiego. W czasie  trwania tej kadencji społeczność akademicka wszystkich uczelni, w tym i naszej, przeżywa  niekwestionowane trudności, od początku – poprzez konieczną reorganizację pracy – kształcenia i badań naukowych z powodu pandemii i kolejnych okresów nasilenia pandemii, wreszcie powrót do ostrożnej normalności, ale jednak z pewnym ułatwieniami cyfryzacyjnymi, które nie zawsze idą  równolegle z jakością pracy, kształcenia i badań naukowych. Wojna w Ukrainie czy duże zawirowania gospodarcze (inflacja) są również ważnymi utrudnieniami w czasie trwania tej kadencji. Nasz DHC prof. Jacek Popiel, rektor UJ okreśłił tę kadencję jako 2 krotnie cięższą niż poprzednie, cytując swojego poprzednika prof. Wojciecha Nowaka.

Doświadczenia nabyte w czasie pandemii, dużego stopnia zdalna aktywność również pozostawiły pewne wartości dodane, które współtworzą zmienione realia aktywności akademickiej  w sferze dydaktyki, nauki i działań administracyjnych.

Od lutego 2022 r. funkcjonuje nowy budynek C Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, w którym są godne warunki kształcenia i pracy naukowej oraz warunki socjalne dla studentów, nauczycieli akademickich i administracji. Znaczących nakładów mieszczących się jeszcze w ramach projektu wymaga udoskonalenie tego budynku, a szczególnie poprawy wentylacji i klimatyzacji. Zbliżamy się do inwestycji Wydziału Sztuki oraz inwestycji Filii w Sandomierzu. Pracujemy nad pozyskaniem odpowiednich środków na ww inwestycje. Kolejne ważne działania to modernizacja Sali wykładowej WNŚiP, dofinansowanie Centrum Obliczeń Komputerowych, konieczność remontu i dostosowania do wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego DS FAMA.

UJK w swojej ofercie dydaktycznej posiada 58 kierunków studiów. Na rok 2023/2024 przygotowano programy 9 kierunków  w tym m.in. farmacja, geopolityka, grafika, design społeczny, turystyka zrównoważona, , biotechnologia i inne.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii PKA, MZ i MEiN uruchomiono kierunek farmacja, z limitem 50 miejsc na studiach stacjonarnych. Jak można było przewidywać kierunek cieszy się odpowiednią popularnością. Wykorzystując możliwości zwiększyliśmy liczbę miejsc na psychologii i prawie.

Ogólne wyniki rekrutacji są porównywalne do lat poprzednich, najbardziej popularne kierunki, lekarski, psychologia, fizjoterapia, filologia angielska, kryminologia, kosmetologia, dietetyka, pielęgniarstwo, prawo, zarzadzanie, finanse i rachunkowość.

Pragnę podziękować kolejny raz i wyrazić wdzięczność kadrze akademickiej za zintensyfikowanie aktywności naukowej. Znalazło to wyraz w ocenie ewaluacyjnej i uzyskaniu uprawnień doktorskich i habilitacyjnych. Pojawiło się więcej inicjatyw tworzenia badawczych zespołów na wszystkich wydziałach, w zakresie wszystkich dyscyplin. W tym zakresie wspieram autentyczną  aktywność badawczą i ciągle zachęcam do pracy nad tworzeniem szkół naukowych i zespołów, które znalazłyby pozytywne odzwierciedlenie w ocenach, poza naszą uczelnią.

W lipcu tego roku ukazał się nowy wykaz czasopism punktowanych. Czasopisma wydawane w UJK mają w nim mocną pozycję. Szczególnie cieszy awans punktowy niektórych z tytułów. Zwiększoną liczbę punktów uzyskały czasopisma: Medical Studies / Studia Medyczne (wzrost ze 100 do 140 punktów), a także po raz pierwszy IF,  Studia Pedagogiczne oraz Studia Filologiczne (wzrost z 40 do 100 punktów), Token oraz Respectus Philologicus (wzrost z 40 do 70 punktów), Rocznik Politologiczny (wzrost z 20 do 40 punktów). W wykazie zadebiutowało z 20 punktami czasopismo InScriptum wydawane na Wydziale Humanistycznym. Zachęcam do publikowania w tych czasopismach. Dziękuję redaktorom za zaangażowanie w pracę na rzecz wzrostu jakości periodyków UJK przyczyniającej się do coraz większej pozycji zarówno w kraju, jak i za granicą.

Pozytywnym zjawiskiem, które można zaobserwować w ostatnich latach jest to, że działalność naukowa Pracowników UJK w coraz większym stopniu staje się międzynarodowa. Wzrosło zainteresowanie zarówno udziałem w konferencjach zagranicznych, jak i liczba publikacji z autorami z zagranicznych ośrodków. Coraz więcej Pracowników wyjeżdża na zagraniczne staże i wizyty studyjne. Nawet w dyscyplinach, w których wcześniej publikowano głównie monografie w języku polskim, coraz częściej pojawiają się artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest to bardzo istotny element rozwoju naukowego, który może się przyczynić do zwiększenia szans w konkursach grantowych.

W sierpniu bieżącego roku zostały przygotowane i wysłane dwa wnioski na konkurs Regionalna Inicjatywa Doskonałości, jeden z Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, a drugi z Wydziału Sztuki. Opracowanie ich wymagało intensywnej pracy w sezonie urlopowym, za co dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w te działania. Mamy nadzieję, że przynajmniej jeden z projektów uzyska finansowanie.

Pracownicy UJK uczestniczą w krajowych gremiach odpowiedzialnych za organizację i rozwój nauki w Polsce. Od kwietnia 2023 r. mamy w Komisji Ewaluacji Nauki swoją przedstawicielkę, Panią prof. Edytę Suligę. W wyborach do Rady Doskonałości Naukowej uczestniczą trzej kandydaci z UJK – Pani prof. Agnieszka Kasińska-Metryka z dyscypliny nauki o polityce i administracji, prof. Jerzy Mądrawski z dyscypliny sztuki muzyczne oraz prof. Rafał Podlaski z nauk biologicznych.

Każda aktywność, nawet najmniejsza, która jest podejmowana w celu zwiększenia jakości działalności naukowej jest bardzo ważna i potrzebna. Nieustająco zachęcam do przekraczania własnych barier i uprzedzeń, nie poddawania się jeśli nie uda się za pierwszym razem uzyskać finansowania projektów – trzeba próbować składać wnioski, poddawać się ocenie i nie bać się krytyki ze strony recenzentów, ona choć nie jest dla nikogo przyjemna, może po korekcie niedociągnięć przyczynić się do sukcesu grantowego.

Po raz pierwszy w historii naszego Uniwersytetu wzięliśmy udział w dwudziestej edycji międzynarodowego rankingu The Times Higher Education „World University Rankings 2024”.

W rankingu tym uczestniczyły 1904 uniwersytety ze 108 krajów. Znaleźliśmy się w nim na pozycji 1501+, na piątym miejscu ex aequo z dziewięcioma polskimi uczelniami: Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniką Białostocką, Politechniką Krakowską, Politechniką Rzeszowską i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Oceniane były kryteria mieszczące się w następujących pięciu kategoriach: dydaktyka, zaplecze badawcze, jakość badań, współpraca z przemysłem, umiędzynarodowienie. Bardzo ważnym kryterium oceny były cytowania publikacji. Na pierwszych trzech miejscach w Polsce, z lokatą 601-800, uplasowały się Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji rankingu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ocena we wszystkich kryteriach będzie wyższa.

Szczególnie radośnie i entuzjastycznie zwracam się do naszych studentów. Szczególnie do tych, którzy w tym roku rozpoczynają intelektualną przygodę na naszej Uczelni Żywię głęboką nadzieję, że  Państwa wybory dotyczące kierunków studiów będą satysfakcjonujące w dłuższej perspektywie zdobywania kompetencji zawodowych i wykorzystania ich do pracy zawodowej.

Niech radość z pełnego rozwoju osobowego będzie równoległa do przeżywania prawdziwie głębokiej przygody intelektualnej w akademickiej atmosferze promieniującej na całe Wasze życie.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim współpracownikom, nauczycielom akademickim, zatrudnionych na etatach badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, pracownikom administracyjnym  wszystkich komórek i działów, pracownikom pomocniczym za współpracę w budowaniu prestiżu naszej uczelni dla dobra studentów, absolwentów, doktorantów oraz rozwoju badawczego potencjału naszego uniwersytetu.


 

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2023-12-10 18:24

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka