Stypendia woj. mazowieckiego dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zachęcamy studentki i studentów Collegium Medicum UJK do wzięcia udziału w wojewódzkim programie stypendialnym. W aktualnym naborze mogą brać udział studenci kształcący się na kierunkach pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Termin składania wniosków upływa 8 października 2023 r.

Warunki przyznawania stypendiów, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zostały określone w „Regulaminie programu stypendialnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

Program stypendialny skierowany jest do studentów III roku studiów pierwszego stopnia, kształcących się na jednym z wyżej wymienionych kierunków. Aby otrzymać stypendium, studenci będą musieli wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,2 (za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku). Zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia, przez okres co najmniej 1 roku w wojewódzkim podmiocie leczniczym po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy  od uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu medycznego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 11 lipca 2023 roku podjął uchwałę nr 1404/429/23 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w roku akademickim 2023/2024, w którym określono m.in. termin składania wniosków oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, które zadeklarowały możliwość odpracowania okresu pobieranego stypendium.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, rozpoczął się nabór wniosków, który trwać będzie do 8 października 2023 roku. Wysokość stypendium wynosi 2 000 złotych brutto miesięcznie, łącznie 18 000 złotych brutto rocznie i będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy od października do czerwca danego roku akademickiego.

Celem realizowanego programu stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

Podmioty lecznicze, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w którym posiada udziały, zadeklarowały m.in. gotowość do zapewnienia stypendystom zatrudnienia i umożliwienie po ukończeniu studiów rozwoju zawodowego.

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Załatw sprawę”, „Zdrowie i polityka społeczna”, „Stypendia dla medyków”.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka