Profesorski tytuł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego z nowym profesorem belwederskim. Postanowieniem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy z dnia 1 sierpnia br. dr hab. Leszek Wieczorek otrzymał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Prof. Leszek Wieczorek urodził się w 1968 roku w Krakowie. Skończył studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej - specjalność resocjalizacja na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (temat pracy magisterskiej Prawomocne orzeczenia sądowe wobec nieletnich w Polsce w latach 1985-1992, Promotor - prof. dr hab. Ewa Syrek), a w 1997 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji tegoż Uniwersytetu (temat pracy – Samorządowe kolegium odwoławcze de lege lata i de lege ferenda, Promotor prof. dr hab. Ernest Knosala).

Od 1992 roku zatrudniony w charakterze asystenta w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie następnie na stanowisku adiunkta pracował do 2015 roku.

W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem i skierowaniem pracy do druku (temat dysertacji doktorskiej Przestępczość i demoralizacja nieletnich oraz polityka sądów wobec nich w okresie transformacji ustrojowej)

W 2013 roku Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nadała Leszkowi Wieczorkowi stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie kryminologii.

W latach 2006-2011 (równolegle do pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach) był zatrudniony w charakterze adiunkta w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (poprzednia nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu).

Prowadził także zajęcia między innymi w: Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Bielsku-Białej, IDN Instytucie Kształcenia w Sosnowcu (później z siedzibą w Katowicach), Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. 

W dorobku naukowym posiada 19 publikacji książkowych (w tym 3 drugie wydania, 2 współautorskie i 2 pod redakcją), około 100 artykułów, uczestniczył w ponad 200 konferencjach krajowych i zagranicznych. Wielokrotnie honorowany Nagrodą JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą. Kierował 11 grantami badawczymi. Odbył 13 studyjnych wizyt zagranicznych. Wypromował około 500 magistrantów i 300 licencjatów. Prowadził wykłady i ćwiczenia między innymi z przedmiotów: kryminologia, kryminalistyka, prawo karne, prawo wykroczeń, prawno karna ochrona obrotu gospodarczego, odpowiedzialność karna menadżera, odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych, patologia społeczna, prawne podstawy resocjalizacji, prawne podstawy ochrony zdrowia, podstawy prawne pomocy społecznej, prawo oświatowe, elementy prawa cywilnego, pracy, administracyjnego i socjalnego, podstawy prawne wychowania, opieki i pracy socjalnej, konwersatoria.

          Od 2005 roku do nadal jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii działającego przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w którym od 2008 do 2014 roku i od 2016 do dziś pełni funkcję członka zarządu.

Od 2012 roku członek The American Society of Criminology (ASC).

Od 2014 roku należy do Academic Council on the United Nations (ACUNS).

Od 2008 roku jest członkiem Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego działającego przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Od 1998 działa w komitecie redakcyjnym, w roku 1999 był sekretarzem tego komitetu, od 2000 zastępcą redaktora naczelnego, a od 2012 roku jest redaktorem naczelnym periodyku Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Human  Rights. Humanistic - Scientific Fascicles.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Od 2014 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie od 2015 roku  powierzono mu pełnienie funkcji Kierownika Zakłady Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki. Ponadto (na tym wydziale) w latach 2016-2018 pełnił funkcję prodziekana do spraw nauki i współpracy z zagranicą, z której zrezygnował w 2017 roku wobec objęcia funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie. Od 1 stycznia 2018 roku do 26 kwietnia 2019 roku był dyrektorem tegoż Instytutu. W latach 2019-2021 był członkiem rady naukowej Instytutu.

W latach 2015-2016 był dyrektorem Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Ponadto w całym okresie funkcjonowania Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie był przewodniczącym jego Rady Naukowej. Aktualnie jestem członkiem Rady Programowej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (uprzednio Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki) w Warszawie.

W roku akademickim 2019/2020 pracował także na stanowisku profesora Uczelni w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W latach 2017-2018 był, a od 2020 do dziś jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej do egzaminów wstępnych na aplikację radcowską.

Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, jako adwokat nie wykonujący zawodu.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka