Optymistycznie o wynikach ewaluacji

W czwartek, 28 lipca otrzymaliśmy decyzję Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii naukowych w 21 dyscyplinach podlegających ewaluacji jakości działalności naukowej w UJK.

Dwie dyscypliny – nauki chemiczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, uzyskały kategorię A, potwierdzającą najwyższą jakość prowadzonej w nich działalności naukowej i artystycznej. Bardzo pozytywnie przyjęliśmy informację o uzyskaniu nowych uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego dzięki uzyskaniu kategorii B+ w dyscyplinach: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości oraz sztuki muzyczne. Dziesięć dyscyplin uzyskało kategorię B+, która daje pełne prawa akademickie do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Należą do nich wspomniane wcześniej: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości, sztuki muzyczne oraz historia, językoznawstwo, nauki fizyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o Ziemi i środowisku, pedagogika. Pozostałym dyscyplinom przyznano kategorię B. Decyzja Ministra Edukacji i Nauki nie jest ostateczna i przysługuje od niej odwołanie. Obecnie przygotowywane są wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w kilku dyscyplinach. Ostateczne wyniki powinniśmy poznać w ciągu kilku miesięcy.

Rektor i prorektor do spraw nauki składają serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom, szczególnie tym, którzy przez ostatnie dwa lata aktywnie uczestniczyli w intensywnych przygotowaniach dyscyplin do ewaluacji – dyrektorom instytutów i kierownikom katedr, pełnomocnikowi rektora ds. ewaluacji i systemu POL-on, pracownikom Działu Nauki, Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki UJK i Centrum Zarządzania Projektami. Ich ponadprzeciętne zaangażowanie w merytoryczne i techniczne działania na rzecz ewaluacji, było znaczącym wkładem do przyznanych kategorii naukowych.  

Ocena jakości działalności naukowej obejmowała lata 2017-2021 i po raz pierwszy była prowadzona w oparciu o nowe zasady tzw. Konstytucji dla Nauki. Uwzględniano w niej osiągnięcia wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na etatach badawczych i badawczo-dydaktycznych. Ocenie podlegały publikacje naukowe i patenty, przychody uzyskane z prowadzenia działalności naukowej w projektach i z komercjalizacji oraz wpływ działalności naukowej na otoczenie społeczno-gospodarcze.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka