Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Województwo Mazowieckie w roku akademickim 2022/2023 kontynuuje realizację programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

W poprzednim roku akademickim realizowany pilotażowo program stypendialny cieszył się wśród społeczności akademickiej dużym zainteresowaniem. Tym samym Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł umowy i przyznał stypendia na rzecz 48 studentów kierunku lekarskiego, kształcących się w uczelniach z całej Polski.

Warunki przyznawania stypendium zostały określone w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim” przyjętym uchwałą nr 50/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r., zmienioną uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 131/21 z dnia 12 października
2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4710 i 8953).

Program stypendialny skierowany jest do studentów V i VI roku kierunku lekarskiego z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów. Aby otrzymać stypendium, studenci będą musieli wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4.0 (za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku) i zobowiązać się – po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym w ramach co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych – na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 14 czerwca 2022 r. podjął uchwałą
nr 998/329/22 ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023, w którym określono m.in. termin składania wniosków, listę specjalizacji deficytowych, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, w których przyszli lekarze będą mogli odpracować okres pobieranego stypendium w ramach wybranej specjalizacji deficytowej.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rozpoczęty nabór wniosków stypendialnych trwać będzie do 20 września 2022 r. Wysokość stypendium wyniesie 2.000,00 złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18.000,00 złotych brutto rocznie i będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca danego roku akademickiego.

Celem realizowanego programu stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów kierunku lekarskiego i przekonanie ich do wyboru specjalizacji deficytowych, których lista znajduje się w opublikowanym ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023. Podmioty lecznicze, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, zadeklarowały m.in. zapewnienie stypendystom zatrudnienia i umożliwienie, po ukończeniu studiów oraz stażu podyplomowego rozwoju zawodowego w zakresie specjalizacji deficytowych występujących na rynku pracy.

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Załatw sprawę” -> „Zdrowie i polityka społeczna” -> „Stypendia dla medyków”.

Tym samym zachęcam środowisko akademickie reprezentujące uczelnie, które kształcą studentów na kierunku lekarskim, do przekazania przyszłym medykom - przy użyciu wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych -   informacji na temat możliwości skorzystania z programu stypendialnego w roku akademickim 2022/2023, poprzez odesłanie do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Z poważaniem

Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: Tomasz Nowak, 2022-06-30 12:54

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka