Komunikat w sprawie stypendiów Talenty Świętokrzyskie

Zmieniły się zasady przyznawania stypendiów dla studentów "Talenty Świętokrzyskie". List w tej sprawie otrzymali rektorzy uczelni, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wydał komunikat.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów, m.in. laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów.

Jednym z najważniejszych instrumentów służących wzmacnianiu potencjału dzieci i młodzieży był realizowany do 2020 roku Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów Talenty Świętokrzyskie, w ramach którego corocznie przyznawane były nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie.

Obecnie Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wspiera najzdolniejszych studentów, przyznając im stypendia Talenty Świętokrzyskie. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia dla studentów zawarte są w uchwale Nr XLVII/588/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla studentów.

Zarówno ww. zasady, jak i wzory dokumentów, tj.:

  • Wniosek o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie dla studentów
  • Oświadczenie podatnika,

oraz inne niezbędne informacje (w tym wykaz konkursów lub innych form współzawodnictwa o charakterze edukacyjnym, naukowym (w tym także w zakresie nauk inżynieryjno – technicznych) lub artystycznym, które uprawniają do ubiegania się o stypendium Talenty Świętokrzyskie) znajdą Państwo na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce: Urząd®Departamenty®Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych® Talenty Świętokrzyskie.

Wnioski o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie wraz niezbędnymi załącznikami, wypełnione i podpisane, należy przesłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

z dopiskiem na kopercie: Stypendium Talenty Świętokrzyskie

Do wniosków należy dołączyć również (poświadczone za zgodność z oryginałem) kopie dokumentów (dyplomy, zaświadczenia), stanowiących potwierdzenie dorobku naukowego, badawczo-rozwojowego lub artystycznego studenta.

Zachęcamy do składania wniosków.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Klimczewską, pracownikiem Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, e-mail: agnieszka.klimczewska@sejmik.kielce.pl tel. (41) 342-16-20.

Do rektorów uczelni wyższych w wojewodztwie świętokrzyskim dotarł też LIST w tej sprawie. 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka