Przedstawiciele UJK wśród laureatów konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator”

Nagrodę główną za patent otrzymał zespół twórców Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w składzie: dr hab. Piotr Słomkiewicz, dr Beata Szczepanik, dr Dariusz Wideł. Nagrodę za wynalazek otrzymał duet naukowców z Collegium Medicum UJK: dr hab. Marcin Sadowski, prof. UJK oraz dr Jacek Kurzawski.

W ramach „Świętokrzyskiego Racjonalizatora” rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP w roku kalendarzowym, poprzedzającym daną edycję konkursu. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonać mogą podmioty posiadające siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zgłoszone rozwiązania podlegają szczegółowej analizie przez Komisję Konkursową, która w oparciu o ustalone kryteria przyznaje nagrody na rzecz ich twórców. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Zarządu Województwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, czołowych instytucji otoczenia biznesu i świata nauki z regionu, rzecznik patentowy oraz przedstawiciel Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Do XIII edycji Konkursu zgłoszonych zostało 31 patentów oraz projektów innowacyjnych, które Komisja Konkursowa poddała szczegółowej analizie. W jej wyniku przyznano trzy nagrody główne. Jedną z nich otrzymał zespół twórców Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w składzie dr hab. Piotr Słomkiewicz, dr Beata Szczepanik, dr Dariusz Wideł za „Sposób wytwarzania warstwy betonowej z minerałem amfibolitowym zwłaszcza do fotokatalitycznej degradacji benzo(a)pirenu.”. Przyznano także jedno wyróżnienie oraz osiem nagród za zgłoszone wynalazki. Wśród nich jest nagroda na rzecz zespołu twórców z naszej uczelni. Zdobyli ją dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK oraz dr Jacek Kurzawski za wynalazek „Urządzenie do dozowania kleju tkankowego zwłaszcza w leczeniu powikłań naczyniowych w kardiologii interwencyjnej i elektroterapii.”

Nagrody oraz wyróżnienia wręczyli laureatom „Świętokrzyskiego Racjonalizatora”: członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jacek Sułek oraz zastępca dyrektora Katarzyna Kowalewska.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka