Nowości wydawnicze

Zachęcamy do przeglądu nowych publikacji, które ukazały się w ostatnim czasie nakładem Wydawnictwa UJK.

Książki można kupić w sklepie internetowym: kupksiazke.ujk.edu.pl

Sławomir Koziej red., Problemy, wyzwania i perspektywy współczesnej edukacji, 2021, 162 s., format B5, ISBN 978-83-7133-938-7, cena 27,30 zł

Publikacja jest efektem prac naukowców z czterech ośrodków akademickich w Polsce oraz Rosji i Białorusi. Autorzy poruszają w niej wybrane aspekty szerokiej rzeczywistości edukacyjnej związanej m.in. z: przygotowaniem studentów i przyszłych nauczycieli do pracy zawodowej, kształceniem pedagogów pracujących w środowiskach wielokulturowych i realizujących edukację włączającą, organizacją doradztwa zawodowego, kulturą organizacyjną instytucji oświatowych i budowaniem sprzyjającej atmosfery wychowawczej, opieką nad migrantami i aktywizacją seniorów. Podjęto także problematykę wykorzystywania technologii komunikacyjno-informacyjnej w realizacji procesu kształcenia. Publikacja sygnalizuje wybrane problemy, wyzwania i perspektywy stojące przed współczesną edukacją. Ukazuje spojrzenie prezentowane przez autorów, którzy przedstawiają swój punkt widzenia zbudowany na rozważaniach teoretycznych lub własnych badaniach empirycznych. Publikacja skierowana jest do wszystkich osób zaangażowanych w działania oświatowe. Może stanowić inspirację do dalszych badań procesów zachodzących we współczesnej przestrzeni edukacyjnej.

Eliza Mazur,  Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek, Postawy wobec ról społecznych i poziom agresji u osób odbywających karę pozbawienia wolności, 2021, 186 s., format B5, ISBN 978-83-7133-930-1, cena 31,50 zł

Ocena zachowań przestępczych kobiet i mężczyzn podlega silnemu procesowi stereotypizacji ze względu na płeć. Wciąż jest mało badań poświęconych dysproporcji płci wśród sprawców przestępstw oraz rzetelnych badań dotyczących różnic pomiędzy płciami w zakresie przejawianej agresji czy stopnia identyfikacji z rolami społecznymi przez osoby naruszające normy prawne. Uwarunkowania zarówno agresji i przemocy, jak i zachowań ludzkich są zbyt złożone, aby odpowiedzialnością za nie obarczyć tylko jeden czynnik. Jednak pewne zachowania socjalizacyjne i praktyki życia społecznego mogą bardziej niż inne przyczyniać się do pojawienia się zachowań agresywnych. Książka jest poświęcona rozważaniom na temat wpływu systemu ról płciowych i związanych z nim stereotypów kobiecości i męskości na przejawianie zachowań agresywnych przez osoby naruszające normy prawne. Publikacja skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką przestępczości za szczególnym uwzględnieniem skazanych za przestępstwa agresywne, jak również do teoretyków i praktyków, którzy uzyskane wyniki badań mogą wykorzystać do tworzenia programów edukacyjno-korekcyjnych adresowanych do osób pozbawionych wolności.

Agnieszka Kasińska-Metryka, Izabela Konieczna, Karolina Pałka-Suchojad red., Zarządzanie w politykach publicznych. Od teorii do praktyki, 2021, 286 s., format B5, ISBN 978-83-7133-935-6, cena 50,40 zł

Publikacja odpowiada na potrzeby rynku, który szuka innowacyjnych rozwiązań w zakresie coraz szerszego stosowania polityk publicznych w różnych aspektach życia społecznego. Zmieniające się społeczeństwo, przeobrażenia gospodarcze, zmiany w sektorze finansowym stawiają przed państwem nowe wyzwania. Niniejsza propozycja składa się z trzech części. Pierwsza zajmuje się analizą głównych czynników determinujących współczesną politykę państwa; kolejna koncentruje się na zarządzaniu w sektorze publicznym, natomiast ostatnia poświęcona jest wybranym problemom polityk sektorowych. W ten sposób książka posiada walor implementacyjny, ale także dydaktyczny.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka