Nowości wydawnicze

Zachęcamy do przeglądu nowych publikacji, które ukazały się w ostatnim czasie nakładem Wydawnictwa UJK. Książki można kupić w sklepie internetowym: kupksiazke.ujk.edu.pl.

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Polskie dziennikarki na emigracji w XX i  XXI wieku, 2021, 304 s., format B5, ISBN 978-83-7133-924-0, cena 63,00 zł

 Książka ukazuje wkład polskich dziennikarek w budowanie przestrzeni kulturalnej rodaków na emigracji. Od czasów wybuchu II wojny światowej do dziś było ich kilkadziesiąt, a każda fala emigracji zapisała się kilkoma nazwiskami wartymi odnotowania i upamiętnienia. Z pokolenia „niezłomnych” niewątpliwie są to: Stefania Kossowska, Maria Danilewicz-Zielińska i  Krystyna Cywińska. Z pokolenia emigracji lat 80. XX wieku, czyli „solidarnościowej”: Regina Wasiak-Taylor, Katarzyna Bzowska-Budd, Anna Witek, Anna Wołek, Krystyna Rees i Teresa Bazarnik. Najtrudniejsze do identyfikacji są polskie dziennikarki poakcesyjne, czyli te przybyłe do Wielkiej Brytanii po maju 2004 roku.

Do opracowania ich szerokiej działalności społecznej – nie tylko dziennikarskiej czy naukowej i literackiej – posłużyły przede wszystkim wywiady, wielokrotne spotkania towarzyskie w różnych okolicznościach i przy rozmaitych okazjach, w tym podczas międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, odbyte w ciągu kilkunastu lat w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Przydatna była także jakościowa analiza zawartości emigracyjnych periodyków, w których zamieszczają swoje artykuły.

Wszystkie opisane postacie łączy jedno – ofiarna działalność na rzecz polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii lub w pozostałych części świata. Poprzez łamy prasowe oraz portale społecznościowe czy inne platformy sieciowe, wypowiadały się na różne ważne zagadnienia nurtujące Polaków w nowych krajach osiedlenia na przestrzeni wielu dekad. Poza tym wszystkie uczestniczyły i czynią to nadal w przedsięwzięciach pozaredakcyjnych, które wpisują się w szeroko pojmowaną działalność społeczno-kulturalną polskich emigrantów w krajach osiedlenia.

Publikacja skierowana jest do wszystkich odbiorców interesujących się losami i funkcjonowaniem na różnych obszarach życia społecznego polskiej diaspory na świecie od II wojny światowej po czasy nam współczesne, a w szczególności do medioznawców, socjologów, politologów i historyków.

Piotr Szczukiewicz, Pomoc psychologiczna w leczeniu uzależnień, 2020, 244 s., format B5, ISBN 978-83-7133-916-5, cena 42,00 zł

Niniejsza publikacja pozwala spojrzeć na uzależnienia z perspektywy współczesnych teorii naukowych oraz szczegółowo omawia możliwości diagnozy i terapii problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Autor poświęca wiele uwagi różnym formom pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom. Wskazuje na zjawiska wspólne dla uzależnień chemicznych i uzależnień behawioralnych, prezentując istotę uzależnienia psychicznego prowadzącego do zachowań nałogowych. Łączy w interesujący sposób wiedzę naukową z doświadczeniem klinicznym psychologa-praktyka. Publikacja skierowana jest zarówno do teoretyków problematyki uzależnień badających to zjawisko, jak też do praktyków zajmujących się organizacją i prowadzeniem szeroko rozumianych działań pomocowych. Treści książki mogą zainteresować zarówno psychologów, pedagogów i resocjalizatorów jak również psychiatrów, terapeutów uzależnień, pracowników socjalnych, pielęgniarki oraz inne osoby odpowiedzialne za pomaganie.   Publikacja pomoże także studentom psychologii, pedagogiki społecznej i resocjalizacji w zdobywaniu wiedzy na temat uzależnień.

Stanisław Wiech (red.), Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcje – mechanizmy decyzyjne – realizacja, tom 3, Stanisław Wiech, Litwa i Białoruś. Rządy Potapowa (1868-1874), 2021,  616 s., format B5, ISBN 978-83-7133-921-9, cena 121,80 zł

Monografia poświęcona jest dziejom Liwy i Białorusi na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku w dobie rządów wileńskiego generała-gubernatora Aleksandra Potapowa. Praca jest kontynuacją rozpoczętej w 2018 r. wielotomowej serii wydawniczej poświęconej problemowi depolonizacji Ziem Zabranych (Litwy, Białorusi, Ukrainy) ze szczególnym uwzględnieniem analizy i edycji najważniejszych i mało znanych dokumentów źródłowych ilustrujących rosyjskie koncepcje, mechanizmy decyzyjne oraz realizację polityki wypychania polskości z zachodnich rubieży Cesarstwa Rosyjskiego. Do chwili obecnej ukazały się dwa tomy: Stanisław Wiech, Depolonizacja Ziem Zabranych (1864–1914). Koncepcje – mechanizmy decyzyjne – realizacja, t. 1, Litwa i Białoruś. Od Murawjowa do Baranowa (1864–1868), Kielce 2018, ss. 323; Jacek Legieć, Krzysztof Latawiec, Depolonizacja Ziem Zabranych (1864–1914). Koncepcje – mechanizmy decyzyjne – realizacja, t. 2, Prawobrzeżna Ukraina. Czasy Annienkowa i Bezaka (1864–1868), Kielce 2018, ss. 309. W tomie trzecim szczegółowo omówiono politykę kadrową, wyznaniową, oświatową oraz fiskalną władz carskich wymierzoną w społeczeństwo polskie. Analizie poddano także zmiany zachodzące w strukturze demograficznej, wyznaniowej oraz w stanie posiadania polskiego ziemiaństwa. Poruszane zagadnienia i analizowane procesy wzbogacono 50 statystycznymi i problemowymi tabelami. W części drugiej monografii zamieszczono 13 opracowanych naukowo tekstów źródłowych ilustrujących politykę depolonizacji. W grupie opracowanych dokumentów odnalezionych w archiwum w Wilnie, Petersburgu i Moskwie szczególnie cennymi okazały się dwa obszerne raporty Potapowa skierowane do cara Aleksandra II oraz wydawane przez niego okólniki (cyrkularze) adresowane do podległych mu gubernatorów.

Kolejne numery (10 i 11) językoznawczego czasopisma naukowego pt. „Token: A Journal of English Linguistics”, które uzyskało indeksację w bazach czasopism takich jak SCOPUS, EBSCO i ERIH+ oraz znalazło się w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2021-10-14 14:32

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka