Nowości wydawnicze

Zapraszamy do przeglądu nowości książkowych, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Publikacje można nabyć w sklepie internetowym: kupksiazke.ujk.edu.pl

Judyta Ewa Perczak, Zanim pojawił się Always. Reklama w Telewizji Polskiej w latach 1957–1989, 2021, 194 s., ISBN 978-83-7133-912-7, cena 37,80 zł

Celem publikacji jest ukazanie działalności reklamowej Telewizji Polskiej w latach PRL. Politycznie były to czasy trudne dla reklamy, ponieważ socjalizm wykluczał konkurencję we wszystkich sektorach gospodarki (przemysł, usługi, handel), a konkurencja jest podstawą i siłą napędową reklamy. Ponadto hegemonia własności państwowej w przemyśle i handlu oraz centralne planowanie produkcji i zbytu również nie sprzyjały rozwojowi działalności promocyjnej. Zależność polityczna od ZSRR sprawiała, że stosunek władz polskich do reklamy był wiernym odzwierciedleniem sytuacji radzieckiej, zatem jej rozwój był możliwy tylko wówczas, kiedy w ZSRR na to przyzwalano. Dlatego polska reklama bardzo mocno wyhamowała w latach 1948–1955, by następnie wejść w nowy etap rozwoju – okres reklamy socjalistycznej. Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy prezentuje historię Telewizji Polskiej z trzech punktów widzenia: rozwoju technicznego, stosunku społeczeństwa do nowego medium i rozwoju oferty programowej. Przedstawienie tych informacji miało na celu pokazanie, że telewizja praktycznie od początku istnienia miała szansę stać się bardzo ważnym, a z czasem nawet najważniejszym medium dla reklamodawców. Rozdział drugi przybliża zasady działania gospodarki i reklamy socjalistycznej, a w drugiej części analizuje ciągle zmieniającą się strukturę i zasady działania komórki reklamowej Radiokomitetu. Przedstawia też jej finanse. Rozdział trzeci to omówienie form reklamy stosowanych w telewizji, ich jakości, podmiotów i przedmiotów reklamy oraz ilości czasu poświęcanego na działalność promocyjną w telewizji. Pracę uzupełnia Aneks oraz Bibliografia. Tematyka publikacji może być interesująca zarówno dla historyków, medioznawców jak i naukowców zajmujących się  działalnością reklamową Telewizji Polskiej w ustroju socjalistycznym.  Ponadto może mieć wartość nie tylko dla uzupełnienia historii samej telewizji, ale także w celu poszerzenia wiedzy o sposobach oddziaływania propagandowego na odbiorców (propaganda często przenikała się wówczas z reklamą), na pewno także jako uzupełnienie do historii gospodarki oraz historii życia społecznego.

Grzegorz Wróbel, Stanisław Huruk, Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) lasów Gór Świętokrzyskich, 2020, 262 s.,  ISBN 978-83-7133-904-2, cena 44,10 zł

W pracy omówiono zgrupowania biegaczowatych z kilkunastu leśnych zespołów roślinnych Gór Świętokrzyskich z uwzględnieniem takich charakterystyk, jak: liczebność, skład gatunkowy, struktura dominacji, różnorodność zgrupowań, stałość oraz wierność gatunków, sezonowa dynamika gatunków oraz zgrupowań Carabidae, struktura ekologiczna i zoogeograficzna, walory fauny Carabidae. Wymienione charakterystyki wykorzystano do weryfikacji hipotezy badawczej zakładającej, że w każdym badanym leśnym zespole roślinnym lub w zespołach roślinnych bliskich sobie pod względem taksonomicznym, funkcjonują odrębne zgrupowania Carabidae. Publikacja skierowana jest do pracowników naukowych, w szczególności do entomologów, koleopterologów w tym karabidologów, a także do młodzieży akademickiej zainteresowanej problematyką entomologiczną.

 

 

 

 

 

 

Beata Szczepanik, Nanomateriały haloizytowe w adsorpcji i fotokatalizie heterogenicznej, 2021, 148 s., ISBN 978-83-7133-910-3, cena 35,70 zł

Nanotechnologia jest obecnie bardzo dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną nauki, która łączy takie dyscypliny, jak: fizyka, chemia, biologia, biotechnologia, medycyna, farmacja, informatyka oraz inżynieria. Jej celem jest opracowanie nowych technik wytwarzania materiałów o wymiarach nanometrycznych. Nanomateriały definiuje się jako substancje, które składają się z cząstek mających jeden lub więcej wymiarów w zakresie od 1 do 100 nm. Ponadto określoną substancję można nazwać nanomateriałem, gdy po rozdrobnieniu do rozmiarów nanometrycznych następują zmiany jej właściwości fizyczno-chemicznych w porównaniu z tą samą substancją w skali „makro”.

Niniejsza monografia przedstawia wyniki badań dotyczących zastosowania nanomateriałów haloizytowych jako adsorbentów organicznych zanieczyszczeń wody (aniliny i jej chlorowych pochodnych oraz przedstawicieli niesteroidowych leków przeciwzapalnych – NLPZ), a także jako fotokatalizatorów w procesie degradacji fotokatalitycznej aniliny i jej chlorowych pochodnych. Omówiono w niej strukturę, właściwości fizyczno-chemiczne oraz metody modyfikacji nanorurek haloizytowych. Wyjaśniono mechanizmy adsorpcji i fotokatalitycznej degradacji aniliny oraz jej chlorowych pochodnych, a także wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z wody z wykorzystaniem modyfikowanych nanomateriałów haloizytowych. Anilinę i jej pochodne wybrano jako modelowe zanieczyszczenia wody, gdyż należą one do związków toksycznych i potencjalnie rakotwórczych, powszechnie występujących w różnego typu ściekach przemysłowych. NLPZ należą do nowo pojawiających się zanieczyszczeń środowiska, których usuwanie staje się obecnie istotnym problemem. Przedstawiono zalety otrzymanych adsorbentów i fotokatalizatorów haloizytowych oraz możliwości ich aplikacji na szerszą skalę. Monografia przeznaczona jest dla studentów kierunków inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej, biotechnologii, farmacji, a także pracowników naukowych w tym inżynierów i projektantów zatrudnionych w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka