Kolejne nominacje naszych profesorów

Do naszej uczelni spływają kolejne dobre wiadomości. Uniwersytet Jana Kochanowskiego ma kolejnych trzech profesorów belwederskich: Annę Wójcik-Karpacz, Annę Polewczyk i Ireneusza Krasia.

Kilka dni temu informowaliśmy o nominacji profesorskiej dla prof. dr. hab. Piotra Zbróga i prof. dr hab. Jarosława Karpacza. Z Kancelarii Prezydenta RP docierają kolejne informacje dotyczące nowych profesorów. Oto ich sylwetki.

Prof. dr hab. Anna Maria Wójcik-Karpacz

Zatrudniona na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nadała Jej Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wcześniej odbyła studia wyższe na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na kierunku organizacja i zarządzanie, i uzyskała tytuł magistra. Ukończyła trzyletnie studia doktoranckie w zakresie organizacji i zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz tego, ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Prof. dr hab. A. M. Wójcik-Karpacz specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego, przedsiębiorczości organizacyjnej, relacji międzyorganizacyjnych, pomiaru wyników przedsiębiorstwa i zarządzaniu nimi. Autorka bądź współautorka ponad 100 prac naukowych. Ma również w swoim dorobku recenzje prac naukowych oraz ekspertyzy i opinie przygotowywane dla podmiotów gospodarczych.

Wiedza i umiejętności specjalistyczne prof. dr hab. A.M. Wójcik-Karpacz zostały wykorzystane przez redaktorów czasopism naukowych, głównie takich jak: Przegląd Organizacji, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Cracow Review of Economics and Management, Journal of Economics and Management, Organizacja i Kierowanie, w tym ostatnim pełni funkcję redaktora tematycznego. Powierzenie prof. dr hab. A.M. Wójcik-Karpacz wielu prac naukowych do recenzowania jest świadectwem uznania Jej przez środowisko naukowe jako dobrego specjalisty z zakresu zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości.

Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi krajowymi i międzynarodowymi. Uczestniczyła w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Gdańskim i w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.  Pełni funkcje instytucjonalnego koordynatora w międzynarodowych projektach badawczych.

Jest ekspertem Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce w zespole ds. strategicznych kierunków rozwoju Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości oraz w zespole ds. współpracy Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości ze sferą nauki. Szeroka współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym dowodzi Jej umiejętności łączenia sfery naukowej z praktyką.

Prof. dr hab. Anna Polewczyk

Kielczanka, ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1990 r uzyskując tytuł lekarza medycyny.

Pracę w placówkach służby zdrowia  rozpoczęła na drugim roku studiów na etacie sanitariusza w Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. W latach 1990-2000 zatrudniona w Zespole Opieki Zdrowotnej odbywając staże specjalizacyjne w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Kielcach. Po uzyskaniu II stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych w 1998 r. rozpoczęła staże specjalizacyjne z kardiologii w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Kielcach. W 2001r. została zatrudniona w charakterze starszego asystenta w II Klinice Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W roku 2003 uzyskała specjalizację z kardiologii. Prof. Anna Polewczyk w latach 2001-2007 prowadziła badania pacjentów z chorobą wieńcową i opublikowała szereg prac z zakresu rozwoju leczenia zawału serca. W 2007 roku uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Ocena postępu leczenia zawału serca w województwie świętokrzyskim w latach 1992-2006”  W okresie od 2007 do 2010 roku czynnie uczestniczyła w międzynarodowym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym AVERROES oceniającym skuteczność terapii migotania przedsionków za pomocą Apixabanu. W latach 2008-2009 brała aktywny udział w monitorowaniu terapii ostrych zespołów wieńcowych jako członek europejskiego rejestru ostrych zespołów wieńcowych EQUIP ACS. W roku 2011 pełniąc funkcję dyrektora ds. medycznych NZOZ Biomedic nadzorowała prowadzony na terenie województwa świętokrzyskiego Polsko- Norweski Projekt Badań Profilaktycznych w zakresie chorób układu krążenia PONS, będąc współautorem publikacji wyników badań z tej dziedziny.

Od roku 2010 główne zainteresowania naukowe prof. Anny Polewczyk dotyczą dziedziny powikłań elektroterapii serca. Współpracując z największym w Europie ośrodkiem przezżylnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych  w Lublinie i Zamościu opublikowała liczne prace badawcze oceniające czynniki kliniczne, terapię i przeżywalność pacjentów poddawanych zabiegom przezżylnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych. W latach 2012-2014 brała czynny udział w zbieraniu danych do europejskiego rejestru pacjentów poddawanych zabiegom przezżylnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych- ESC-EHRA-ELECTRA. W 2014 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Odelektrodowe zapalenie wsierdzia. Analiza 414 przypadków klinicznych z lat 2006-2013” decyzją Rady II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymała stopnień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od roku 2014 kontynuuje współpracę naukową z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami przezżylnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych i opracowuje polsko-włoską bazę danych pacjentów poddawanych tym zabiegom.

Efektem pracy naukowej prof. Anny Polewczyk jest ponad 60 publikacji w renomowanych czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych oraz liczne doniesienia zjazdowe.

W okresie od października 2017 do października roku pełniła funkcję kierownika Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach koordynując pracę dwóch klinik kardiologii, pracowni hemodynamicznej, oddziału intensywnej terapii kardiologicznej oraz oddziału kardiochirurgii. Od listopada 2019 roku pracuje na stanowisku zastępcy kierownika kliniki kardiochirurgii do spraw kardiologii, poszerzając zakres działań zawodowych i naukowych o diagnostykę echokardiograficzną trudnych przypadków kardiologicznych w dziedzinie wad zastawkowych i choroby wieńcowej.

W latach 2004-2005 prowadziła zajęcia z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2005 roku także wykładowca cyklicznie organizowanych szkoleń dla personelu średniego oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej województwa świętokrzyskiego z zakresu elektrokardiografii i echokardiografii.  Od roku 2014 zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i jako kierownik Instytutu Fizjologii, Patofizjologii  i Immunologii prowadzi zajęcia ze studentami polsko- i anglojęzycznymi II i III roku Collegium Medicum UJK.    

W życiu prywatnym mężatka, ma dwoje dorosłych dzieci i troje wnuków. Zainteresowania pozazawodowe prof. Anny Polewczyk obejmują: czynne uprawianie sportu (siatkówka halowa i plażowa) oraz taniec towarzyski i brydż.

Prof. dr hab. Ireneusz Kraś

Kierownik Zakładu Zarządzania i Polityk Publicznych; Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych; Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK w Kielcach;  Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej UJK; Członek Komisji Doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji oraz Komisji Doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne; Prezes Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich; Przewodniczący Rady Naukowej Cyklu Konferencji PTSE  „Wyzwania rozwojowe Polski w Europie”; Członek Rady Naukowej Międzynarodowego Czasopisma  „Journal of Political Sciences” ; Zainteresowania naukowe: instytucje gospodarcze w administracji publicznej, polityka gospodarcza, nadzór i kontrola w gospodarce, międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja polityczno-gospodarcza Unii Europejskiej.

Prof. Ireneusz Kraś nominację profesorską otrzymał w dniu 8 października 2020. Uroczystość wręczenia aktu nadania tytułu profesora przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-10-13 11:09

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka