Program Erasmus

Informacje podstawowe o programie Erasmus

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przystąpił do Programu Erasmus w roku akademickim 2004/05. W okresie 2005- 2008 z programu skorzystało ok. 130 osób (studentów i wykładowców). Uczelnia ma podpisanych 183 umów bilateralnych z partnerskimi uczelniami zagranicznymi.

Program Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program: LLP-Erasmus „Uczenie się przez całe życie”. W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 miesiące.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+: - http://www.erasmus.ujk.edu.pl/

Ogólnokrajowy portal programu: - http://erasmusplus.org.pl/

ERASMUS dla Studenta Instytutu Fizyki UJK

Wyjazdy studentów odbywają się na podstawie zawartych przez Wydziały umów dwustronnych. Każda umowa precyzuje zakres tematyczny, którego dotyczy wymiana studentów, ilość osób wyjeżdżających oraz długość pobytu. Program jest finansowany przez Komisję Europejską ze składek państw uczestniczących w programie.

Program Erasmus oferuje studentom następujące możliwości:

  • wyjazd do uczelni partnerskiej w UE, czyli takiej z którą macierzysta uczelnia podpisała umowę o współpracy w ramach ERASMUSa, w celu odbycia tam części studiów trwających od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego,
  • uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez zagranicznych wykładowców,
  • studiowanie ze studentami z krajów UE na własnej uczelni,
  • udział w kursie intensywnym organizowanym w macierzystej uczelni lub w uczelni partnerskiej w kraju lub za granicą,
  • studiowanie ze studentami z krajów UE na własnej uczelni,
  • korzystanie z bogatej oferty dydaktycznej wypracowanej dzięki kontaktom z uczelniami europejskimi.

Instytut Fizyki podpisał umowy bilateralne z 5 Uniwersytetami:

KIERUNEK /
okres obowiązywania umowy

KRAJ /
Nazwa Uczelni Partnerskiej

Liczba miejsc zaplanowana w umowie
(Studenci)

Strona internetowa
Uczelni Partnerskiej

FIZYKA
2014-2018

Portugalia
Universidade de Coimbra

2

http://www.uc.pt/en/

FIZYKA
2014-2021

Turcja
Mehmet Akif Ersoy University

2

ects.mehmetakif.edu.tr/i

FIZYKA TECHNICZNA
2014-2017

Niemcy
University Mittweida

2

www.ausland.hs-mittweida.de

INFORMATYKA
2014-2021

Czechy
Czech University of Life Sciences Prague

4

www.slp.cz

INFORMATYKA
2014-2021

Łotwa
Latvia University of Agriculture

2

www.llu.lv


Kontakt

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w programie Erasmus?
Szegółowe informacje dotyczące programu Erasmus można uzyskać kontaktując się z :

mgr Łukaszem Jabłońskim - koordynatorem ds. ECTS na kierunku fizyka i fizyka techniczna
e-mail: l.jablonski@ujk.edu.pl
dr Tomaszem Ruściem - koordynatorem ds. ECTS na kierunku informatyka.
e-mail: tomasz.rusc@ujk.edu.pl

Koordynatorem programu Erasmus na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym jest:
dr hab. Dariusz Banaś
tel. +48 41 349-64-93
e-mail: d.banas@ujk.edu.pl