Instutut FizykiFizyka (studia I st.licencjackie i II st.magisterskie)

O kierunku

Studiowanie fizyki jest jak fascynująca gra; poznajesz jej zasady i reguły, ale to i tak dopiero początek zabawy i przyjemności Studiowanie fizyki jest jak fascynująca gra; poznajesz jej zasady i reguły, ale to i tak dopiero początek zabawy i przyjemności

Masz umysł ścisły, lubisz wyzwania i oczekujesz ciekawej pracy - studiuj fizykę!

Fizyka to jedna z najstarszych nauk przyrodniczych i jednocześnie nauka przyszłości. Fizyk bada wszystko, od mikroświata po makrokosmos. Stara się poszukiwać i wyjaśniać prawa przyrody, budować modele zjawisk i obiektów, a następnie znaleźć dla nich zastosowanie, wymyślając nowatorskie rozwiązania, konstruując nowe urządzenia, rozwiązując konkretne problemy.

Fizycy najczęściej znajdą zatrudnienie w placówkach naukowo-badawczych o różnym profilu. Jest też dla nich miejsce w różnych gałęziach przemysłu, w dużych firmach, których produkcja wykorzystuje osiągnięcia fizyki. Praca fizyka może polegać albo na prowadzeniu badań, albo na wdrażaniu w życie osiągnięć fizyki. Wielu fizyków znajduje również zatrudnienie w firmach związanych z przemysłem komputerowym lub finansami. Bardzo poszukiwani są absolwenci fizyki medycznej, którzy mogą pracować nie tylko w szpitalach, ale i firmach produkujących sprzęt medyczny.

Oferujemy trzyletnie studia I stopnia o dwóch specjalnościach: fizyka medyczna oraz fizyka z informatyką, kończące się zdobyciem tytułu zawodowego licencjata.

W naszym Instytucie istnieje również możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, oraz studiach III stopnia w celu uzyskania stopnia naukowego doktora.

Sylwetki absolwentów

Studia I stopnia

Celem kształcenia na kierunku Fizyka, na studiach pierwszego stopnia jest wykształcenie absolwenta posiadającego przede wszystkim:

 • wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień fizyki,
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych oraz pracy zespołowej,
 • umiejętność korzystania z literatury naukowej, komputerowych baz informatycznych w zakresie fizyki,
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 oraz językiem specjalistycznym w zakresie fizyki.

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na każdej uczelni wyższej prowadzącej dany kierunek studiów lub na kierunki pokrewne oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w: laboratoriach, szpitalach, administracji, bankach, usługach, handlu.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Fizyka.

Studia II stopnia

Celem kształcenia na kierunku Fizyka na studiach drugiego stopnia jest wykształcenie absolwenta posiadającego przede wszystkim:

 • poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień fizyki,
 • znajomość podstawowego kanonu wiedzy z przedmiotów kierunkowych obejmujących zagadnienia fizyki doświadczalnej (wraz z umiejętnościami w zakresie pracy laboratoryjnej), fizyki teoretycznej, fizyki współczesnej oraz dziedzin pokrewnych,
 • znajomość i umiejętność wykorzystywania aparatu matematycznego w zakresie niezbędnym do opisu i rozumienia podstawowych modeli matematycznych stosowanych w fizyce oraz podstaw metod numerycznych,
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej,
 • umiejętność korzystania z literatury naukowej, komputerowych baz informatycznych w zakresie fizycznych i pokrewnych,
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim specjalistycznym w zakresie fizyki.

Studia II stopnia zapewniają absolwentowi wszechstronne i ogólne wykształcenie, aby mógł pracować zarówno w badaniach podstawowych, jak i aplikacyjnych. Studia kształcą absolwentów z technicznymi i analitycznymi umiejętnościami w zakresie stosowania nowych technologii w aspekcie praktycznego zastosowania powyższych, tak w pracach badawczych jak i realizacji zadań projektowych w pracach aplikacyjnych. W zakresie specjalności fizyka medyczna studia kształcą absolwentów posiadających wiedzę z zakresu analityki medycznej, anatomii człowieka, znajomości technologii służących diagnozowaniu chorób, oraz metod zwalczania niektórych jednostek chorobowych.

Absolwent będzie mógł pracować jako analityk w laboratoriach fizyko-chemicznych, oraz na innych stanowiskach wymagających biegłego posługiwania się technikami laboratoryjnymi wykorzystującymi nowe technologie. Absolwenci specjalności fizyka medyczna są przygotowani do pracy w szpitalach, w różnych działach medycyny w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę na studiach III stopnia, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK.

Specjalność: Fizyka medyczna

Tomograf KomputerowyStudia I i II stopnia na kierunku Fizyka o specjalności Fizyka medyczna zapewniają uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających zatrudnienie w placówkach służby zdrowia wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są fizyczne metody diagnostyczne i terapeutyczne. Plan studiów przewiduje m.in. 500 godzin zajęć specjalistycznych w tym: podstawy biochemii i anatomii człowieka, radiobiologię, biofizykę molekularną, statystykę medyczną, dozymetrię promieniowania. Studia prowadzone są we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii, gdzie pracuje około 20 naszych absolwentów. Po ukończeniu 5 letnich studiów na kierunku Fizyka o specjalności Fizyka medyczna studenci są przygotowani jako specjalistyczna kadra fizyków do pracy w szpitalach, w różnych działach medycyny w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Ich wykształcenie pozwoli pełnić rolę zarówno partnerów lekarzy jak również podejmować decyzje dotyczące fizycznych aspektów medycyny. Absolwenci winni również działać inspirująco na zespół medyczny, z którym współpracują, zwracając uwagę na nowe możliwości w procesie diagnozowania i leczenia. Absolwenci naszych studiów na specjalności fizyka medyczna winni również spełniać rolę ekspertów w zakresie systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną.

Więcej informacji o studiach z fizyki medycznej znajdziesz na stronie Zakładu Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki, natomiast o zadaniach fizyka medycznego na stronie Zakładu Fizyki Medycznej Swiętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Specjalność: Fizyka z informatyką

Wykłady z fizykiAbsolwent studiów I i II stopnia na kierunku Fizyka o specjalności Fizyka z informatyką cechować się będzie znajomością podstawowego kanonu wiedzy z przedmiotów kierunkowych obejmujących zagadnienia fizyki doświadczalnej (wraz z umiejętnościami w zakresie pracy laboratoryjnej), fizyki teoretycznej, fizyki współczesnej oraz dziedzin pokrewnych, znajomością i umiejętnością wykorzystywania aparatu matematycznego w zakresie niezbędnym do opisu i rozumienia podstawowych modeli matematycznych stosowanych w fizyce i informatyce oraz podstaw metod numerycznych, umiejętnością posługiwania się komputerami w zakresie: różnorodnych systemów operacyjnych, programów podstawowych i specjalistycznych, języków i technik programowania, stosowanych w fizyce i informatyce technik obliczeniowych i symulacyjnych, podstawowych umiejętności praktycznych w zakresie konfigurowania i diagnostyki sprzętu komputerowego, umiejętność korzystania z literatury naukowej, komputerowych baz informatycznych w zakresie nauk fizycznych i informatycznych, oraz umiejętności prezentowania uzyskanych wyników. Cechować się będzie również odpowiednimi kompetencjami w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz organizacyjno-administracyjnej obejmującymi: planowanie pracy dydaktycznej, przygotowanie warsztatu pracy, przygotowanie i przeprowadzenie lekcji, dokonanie analizy i weryfikacji metod pracy i osiąganych wyników, umiejętności kierowania pracą zespołów, rozwiązywania problemów wychowawczych. Absolwent będzie mógł pracować jako nauczyciel fizyki i informatyki, w badaniach podstawowych i aplikacyjnych, ale również na innych stanowiskach wymagających biegłego posługiwania się technikami informatycznymi (banki, wydawnictwa, reklama).Dodatkowa oferta dla absolwentów Fizyki

Osobom zainteresowanym pracą naukową w dziedzinie fizyki oferujemy możliwość uzyskania doktoratu oraz stopnia doktora habilitowanego. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie - fizyka. Nasi absolwenci podejmują również studia doktoranckie w innych ośrodkach krajowych i zagranicznych: Uniwersytet Warszawski, Instytut Problemów Jądrowych, Uniwersytet we Fribourgu (Szwajcaria), Instytut Fizyki Ciężkich Jonów (Niemcy).

Szczegółowe informacje o studiach doktoranckich można znależć na stronie dla kandydatów dotyczącej studiów doktoranckich.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka