Instutut FizykiFizyka (studia I st.licencjackie i II st.magisterskie)

Specjalność: Fizyka medyczna

Tomograf KomputerowyStudia I i II stopnia na kierunku Fizyka o specjalności Fizyka medyczna zapewniają uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających zatrudnienie w placówkach służby zdrowia wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są fizyczne metody diagnostyczne i terapeutyczne. Plan studiów przewiduje m.in. 500 godzin zajęć specjalistycznych w tym: podstawy biochemii i anatomii człowieka, radiobiologię, biofizykę molekularną, statystykę medyczną, dozymetrię promieniowania. Studia prowadzone są we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii, gdzie pracuje około 20 naszych absolwentów. Po ukończeniu 5 letnich studiów na kierunku Fizyka o specjalności Fizyka medyczna studenci są przygotowani jako specjalistyczna kadra fizyków do pracy w szpitalach, w różnych działach medycyny w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Ich wykształcenie pozwoli pełnić rolę zarówno partnerów lekarzy jak również podejmować decyzje dotyczące fizycznych aspektów medycyny. Absolwenci winni również działać inspirująco na zespół medyczny, z którym współpracują, zwracając uwagę na nowe możliwości w procesie diagnozowania i leczenia. Absolwenci naszych studiów na specjalności fizyka medyczna winni również spełniać rolę ekspertów w zakresie systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną.

Więcej informacji o studiach z fizyki medycznej znajdziesz na stronie Zakładu Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki, natomiast o zadaniach fizyka medycznego na stronie Zakładu Fizyki Medycznej Swiętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Specjalność: Fizyka z informatyką

Wykłady z fizykiAbsolwent studiów I i II stopnia na kierunku Fizyka o specjalności Fizyka z informatyką cechować się będzie znajomością podstawowego kanonu wiedzy z przedmiotów kierunkowych obejmujących zagadnienia fizyki doświadczalnej (wraz z umiejętnościami w zakresie pracy laboratoryjnej), fizyki teoretycznej, fizyki współczesnej oraz dziedzin pokrewnych, znajomością i umiejętnością wykorzystywania aparatu matematycznego w zakresie niezbędnym do opisu i rozumienia podstawowych modeli matematycznych stosowanych w fizyce i informatyce oraz podstaw metod numerycznych, umiejętnością posługiwania się komputerami w zakresie: różnorodnych systemów operacyjnych, programów podstawowych i specjalistycznych, języków i technik programowania, stosowanych w fizyce i informatyce technik obliczeniowych i symulacyjnych, podstawowych umiejętności praktycznych w zakresie konfigurowania i diagnostyki sprzętu komputerowego, umiejętność korzystania z literatury naukowej, komputerowych baz informatycznych w zakresie nauk fizycznych i informatycznych, oraz umiejętności prezentowania uzyskanych wyników. Cechować się będzie również odpowiednimi kompetencjami w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz organizacyjno-administracyjnej obejmującymi: planowanie pracy dydaktycznej, przygotowanie warsztatu pracy, przygotowanie i przeprowadzenie lekcji, dokonanie analizy i weryfikacji metod pracy i osiąganych wyników, umiejętności kierowania pracą zespołów, rozwiązywania problemów wychowawczych. Absolwent będzie mógł pracować jako nauczyciel fizyki i informatyki, w badaniach podstawowych i aplikacyjnych, ale również na innych stanowiskach wymagających biegłego posługiwania się technikami informatycznymi (banki, wydawnictwa, reklama).Dodatkowa oferta dla absolwentów Fizyki

Osobom zainteresowanym pracą naukową w dziedzinie fizyki oferujemy możliwość uzyskania doktoratu oraz stopnia doktora habilitowanego. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie - fizyka. Nasi absolwenci podejmują również studia doktoranckie w innych ośrodkach krajowych i zagranicznych: Uniwersytet Warszawski, Instytut Problemów Jądrowych, Uniwersytet we Fribourgu (Szwajcaria), Instytut Fizyki Ciężkich Jonów (Niemcy).

Szczegółowe informacje o studiach doktoranckich można znależć na stronie dla kandydatów dotyczącej studiów doktoranckich.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka