Kalendarz zajęć

Na podstawie § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 9 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Rok akademicki 2016/2017 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku.
  2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 § 2

Rok akademicki na studiach stacjonarnych obejmuje:

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

30.09.2016

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2016 – 19.02.2017

zajęcia dydaktyczne

03.10.2016 – 22.12.2016

ferie zimowe

23.12.2016 – 01.01.2017

zajęcia dydaktyczne c.d.

02.01.2017 – 26.01.2017

zimowa sesja egzaminacyjna

27.01.2017 – 07.02.2017

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

27.01.2017

przerwa międzysemestralna

08.02.2017 – 12.02.2017

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

13.02.2017 – 19.02.2017

SEMESTR LETNI

20.02.2017 – 30.09.2017

zajęcia dydaktyczne

20.02.2017 – 12.04.2017

wakacje wiosenne

13.04.2017 – 18.04.2017

zajęcia dydaktyczne c.d.

19.04.2017 – 13.06.2017

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2017,  16.06.2017

letnia sesja egzaminacyjna

19.06.2017 – 30.06.2017

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

19.06.2017

wakacje letnie

01.07.2017 – 15.09.2017

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

18.09.2017 – 26.09.2017

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2016/2017

28.09.2017 – 29.09.2017

§ 3

Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 7 lipca 2017 roku.

Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 23 września 2016 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia  15 lutego 2017 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.