Kalendarz zajęć

Na podstawie § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Rok akademicki 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2016 roku do dnia 30 września 2018 roku.
  2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 § 2

Rok akademicki na studiach stacjonarnych obejmuje:

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

29.09.2017

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2017 – 21.02.2017

zajęcia dydaktyczne

02.10.2017 – 22.12.2017

ferie zimowe

23.12.2017 – 02.01.2018

zajęcia dydaktyczne c.d.

03.01.2018 – 25.01.2018

zimowa sesja egzaminacyjna

26.01.2018 – 08.02.2018

dni wolne od zajeć dydaktycznych

02.11.2017

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

26.01.2018

przerwa międzysemestralna

09.02.2018 – 14.02.2018

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

15.02.2018 – 23.02.2018

SEMESTR LETNI

26.02.2018 – 30.09.2018

zajęcia dydaktyczne

26.02.2018 – 28.03.2018

wakacje wiosenne

29.03.2018 – 03.04.2018

zajęcia dydaktyczne c.d.

04.04.2018 – 21.06.2018

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2018,  01.06.2018

letnia sesja egzaminacyjna

22.06.2018 – 05.07.2018

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

22.06.2018

wakacje letnie

07.07.2018 – 16.09.2018

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

17.09.2018 – 26.09.2018

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2017/2018

27.09.2017 – 28.09.2017

§ 3

Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 7 lipca 2017 roku.

Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 23 września 2016 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia  15 lutego 2017 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.