Dorobek Naukowy.XP

Często zadawane pytania dotyczące uzupełniania dorobku naukowego na Wirtualnej Uczelni
Pytania merytoryczne »   

Pytanie nr 1 - Na podstawie jakiej bazy danych podać liczbę cytowań publikacji ?

Odpowiedź: Liczbę cytowań publikacji podajemy wyłącznie na podstawie bazy Web of Science (WoS).

odpowiedź - pytanie nr 1


Pytanie nr 2 - Czy jest możliwość dostępu do aplikacji Dorobek Naukowy.XP spoza sieci UJK ?

Odpowiedź: Paragraf 7 ust. 2 załącznika nr 2 (Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi …) do zarządzenia 67/2011 w brzmieniu: dostęp użytkowników do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem komputerów służbowych podłączonych do Sieci Komputerowej UJK.

odpowiedź - pytanie nr 2


Pytanie nr 3 - Czy w przypadku recenzji grantów/projektów z Narodowego Centrum Nauki należy podawać szczegółowe informacje ?

Odpowiedź: Recenzenci nie mogą ujawniać jakie wnioski zostały przez nich oceniane, zgodnie z ustawą o zasadach finansowanie nauki danych recenzentów nie udostępnia się wnioskodawcom art. 15 ust. 3. W polu Rodzaj recenzji wybieramy z listy rozwijanej kategorię Recenzja grantu, a w polu Tytuł pracy wpisujemy Recenzja grantu z NCN.

odpowiedź - pytanie nr 3


Pytanie nr 4 - Jak uzupełniać formularze z polami języków kongresowych ?

Odpowiedź: W przypadku uzupełniania formularzy o dorobku naukowym gdzie publikacja jest w jednym z języków kongresowych uzupełniamy pola formularza z konkretnym językiem kongresowym i pole wymagane z językiem polskim.

odpowiedź - pytanie nr 4


Pytanie nr 5 - Jak uzupełniać formularze publikacji w przypadku, gdy różne są daty wydania i ukazania publikacji ?

Odpowiedź: W polu rok wydania wpisujemy rok 2012 czyli rok, w którym faktycznie publikacja się ukazała, gdyż to pozwoli na wybranie typu punktacji, natomiast w polu uwagi wpisujemy rok, który znajduje się na stronie tytułowej publikacji.

odpowiedź - pytanie nr 5


Pytanie nr 6 - Jaki jest algorytm podziału punktów w przypadku uzupełniania informacji o dorobku naukowym dotyczącym publikacji wieloautorskich w następujących formularzach:

1. Monografie,
2. Rozdziały w monografiach,
3. Redakcja monografii,
4. Artykuły w czasopismach naukowych,
5. Redakcja czasopism naukowych,
6. Materiały pokonferencyjne z Web of Science,
7. Inne publikacje,
8. Uczestnictwo w konferencji – dotyczy współautorstwa referatów i komunikatów.

Odpowiedź: W przypadku publikacji/aktywności wieloautorskich, których autorami są wyłącznie pracownicy UJK, system automatycznie przydzieli każdej osobie proporcjonalną liczbę punktów:

(np. przy publikacji, której autorami są 4 osoby, każda otrzyma po 25% punktów przewidzianych za daną publikację/aktywność).

W przypadku, gdy poza pracownikami UJK, autorami są także inne osoby, system rozdzieli 100% punktów pracownikom (pracownikowi) UJK:

(np. przy publikacji, której autorami są 4 osoby, w tym 2 pracowników UJK, obaj otrzymają po 50% punktów przewidzianych za daną publikację/aktywność).

Takie rozwiązanie wynika z zarządzenia ministerialnego, zgodnie z którym przy ocenie jednostek naukowych przydziela się 100% punktów za publikację nawet wówczas, gdy tylko 1 z 10 autorów publikacji jest pracownikiem danej Uczelni.

Sytuacja ulega zmianie tylko wówczas gdy:
1) powyżej 10 autorów:
a) 100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami jednostki,
b) 75% punktów – gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami jednostki,
c) 50% punktów – gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami jednostki.

odpowiedź - pytanie nr 6


Pytanie nr 7 - Z którego roku wpisujemy informację o indywidualnym dorobku naukowym pracowników UJK do modułu Dorobku Naukowego na Wirtualnej Uczelni ?

Odpowiedź: W module Dorobek Naukowy na Wirtualnej Uczelni uzupełniamy informację o indywidualnym dorobku naukowym pracowników UJK wyłącznie za rok 2012.

odpowiedź - pytanie nr 7


Pytanie nr 8 - Jak uzupełniamy formularz Patenty, prawa ochronne, autorskie, wynalazki ?

W przypadku gdy uzupełniamy:

1) wykaz patentów na wynalazek udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielonych za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest twórca wynalazku:

Odpowiedź: należy wypełnić następujące pola formularza: Numer patentu; Data udzielenia; Nazwa wynalazku; Autorzy z jednostki; Czy wdrożony; Miejsce wdrożenia; Nazwa podmiotu wdrażającego; Rok wdrożenia.

2) wykaz patentów na wynalazek udzielonych za granicą lub udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka naukowa, której pracownikiem jest twórca wynalazku:

Odpowiedź: należy wypełnić następujące pola formularza: Numer patentu; Data udzielenia; Nazwa wynalazku; Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono patentu; Autorzy z jednostki; Czy wdrożony; Miejsce wdrożenia; Nazwa podmiotu wdrażającego; Rok wdrożenia.

3) wykaz praw ochronnych na wzór użytkowy lub znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielonych za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest ich twórca:

Odpowiedź: należy wypełnić następujące pola formularza: Numer prawa; Data udzielenia; Nazwa prawa ochronnego; Autorzy z jednostki; Czy wdrożony; Miejsce wdrożenia; Nazwa podmiotu wdrażającego; Rok wdrożenia.

4) wykaz wykorzystanych praw autorskich przysługujących pracownikom jednostki naukowej do utworu będącego wynikiem działalności twórczej z zakresu architektury, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego oraz sztuki:

Odpowiedź: należy wypełnić następujące pola formularza: Nazwa przysługujacego prawa; Autorzy z jednostki; Nazwa podmiotu wykorzystującego; Rok wykorzystania.

5) zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku:

Odpowiedź: należy wypełnić następujące pola formularza: Numer zgłoszenia; Data zgłoszenia; Kraj zgłoszenia; Nazwa wynalazku; Autorzy z jednostki.

6) zgłoszenie wynalazku za granicą przez jednostkę, której pracownikiem jest twórca wynalazku:

Odpowiedź: należy wypełnić następujące pola formularza: Numer zgłoszenia; Data zgłoszenia; Kraj zgłoszenia; Nazwa wynalazku; Autorzy z jednostki.

7) wykaz wyłącznych praw do odmiany roślin udzielonych jednostce naukowej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub udzielonych za granicą:

Odpowiedź: należy wypełnić następujące pola formularza: Nazwa rośliny; Nazwa odmiany; Autorzy z jednostki; Jednostka przyznająca prawo; Rok uzyskania praw.

odpowiedź - pytanie nr 8


Pytanie nr 9 - Na formularzu Projekty badawcze w przypadku projektów realizowanych w ramach dotacji finansowej na badania statutowe w polu: Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany * wpisujemy:

1. w przypadku finansowania projektu badawczego ze środków na działalność statutową: Dotacja podmiotowa na finansowanie podstawowej działalności statutowej.

2. w przypadku finansowania zadania badawczego ze środków na działalność statutową - działalność celowa dla młodej kadry: Dotacja celowa na finansowanie podstawowej działalności statutowej.

odpowiedź - pytanie nr 9


Pytanie nr 10 - Jak należy uzupełniać formularze, w których tytuł publikacji jest w jednym z języków kongresowych ?

Odpowiedź: Nie ma potrzeby tłumaczenia tytułu publikacji na język polski, trzeba wpisać tytuł w języku kongresowym (poza cyrylicą) w polu wymaganym, oznaczonym gwiazdką, jak również skopiować tytuł w pole właściwego języka kongresowego. W przypadku cyrylicy należy przetłumaczony tytuł wpisać w pole Tytuł w języku polskim, a oryginalny tytuł wpisać w przeznaczone do tego pole o nazwie Tytuł w języku rosyjskim.

odpowiedź - pytanie nr 10


Pytanie nr 11 - Za jaki rok wprowadzamy dane o dorobku naukowym do modułu Dorobek naukowy w ramach Wirtualnej Uczelni ?

Odpowiedź: Dane o dorobku naukowym do modułu Dorobek naukowy w ramach Wirtualnej Uczelni wprowadzamy za konkretny rok sprawozdawczy.

odpowiedź - pytanie nr 11


Pytanie nr 12 - Jak interpretować termin afiliacja ?

Odpowiedź: Autor lub współautor publikacji lub monografii naukowej wskazuje jednostkę naukową lub jednostki naukowe jako miejsce realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania tej publikacji lub monografii naukowej, zwane dalej „afiliacją”.

odpowiedź - pytanie nr 12


Pytania techniczne »   

Pytanie nr 1 - Jaka przeglądarka internetowa jest dedykowana do pracy w module Dorobek Naukowy na Wirtualnej uczelni ?

Odpowiedź: Do pracy w module Dorobek Naukowy na Wirtualnej uczelni dedykowana jest przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 19+.

odpowiedź - pytanie nr 1


Pytanie nr 2 - W jakich formatach można załączać pliki do modułu Dorobek Naukowy.XP ?

Odpowiedź: Moduł Dorobek Naukowy.XP umożliwia załączanie plików we wszystkich formatach komputerowych.

odpowiedź - pytanie nr 2


Pytanie nr 3 - O jakiej wielkości można załączać pliki do modułu Dorobek Naukowy.XP ?

Odpowiedź: Moduł Dorobek Naukowy.XP umożliwia załączanie plików o wielkości do 100 MB.

odpowiedź - pytanie nr 3


Często zadawane pytania dotyczące dystrybucji (podziału) punktów w module Dorobek Naukowy.XP
Informacje »   

Moduł Dorobek Naukowy.XP składa się z 27 formularzy, które określają szczegółowe parametry i kryteria kompleksowej oceny jakości działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

1. Monografie,
2. Rozdziały w monografiach,
3. Redakcja monografii,
4. Artykuły w czasopismach naukowych,
5. Redakcja czasopism naukowych,
6. Materiały pokonferencyjne z Web of Science,
7. Inne publikacje,
8. Cytowania publikacji pracownika,
9. Projekty badawcze, stypendia, staże,
10. Patenty, prawa ochronne, autorskie, wynalazki,
11. Efekty praktyczne badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej,
12. Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna,
13. Członkostwa z wyboru i pełnione funkcje,
14. Organizacja konferencji,
15. Uczestnictwo w konferencji – Referat/komunikat,
16. Promotorstwo rozpraw doktorskich,
17. Recenzje naukowe,
18. Wykłady na seminariach naukowych,
19. Nagrody i wyróżnienia,
20. Działalność artystyczna (muzyczna),
21. Działalność artystyczna (sztuki plastyczne),
22. Publikacje prac artystycznych plastycznych,
23/24. Udział w pracach JURY,
25. Przewód doktorski,
26. Postępowanie habilitacyjne,
27. Postępowanie o nadanie tytułu profesora.

Formukarze modułu Dorobek Naukowy.XP


Pytanie nr 1 - Jakie algorytmy dystrybucji (podziału) punktów zostały zastosowane w parametryzacji w module Dorobek Naukowy.XP

Odpowiedź: W module Dorobek Naukowy.XP w następujących formularzach został zastosowany algorytm ministerialny zgodny z:
Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 191 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 877 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

1. Monografie,
2. Rozdziały w monografiach,
3. Redakcja monografii,
4. Artykuły w czasopismach naukowych,
5. Redakcja czasopism naukowych,
6. Materiały pokonferencyjne z Web of Science,
7. Inne publikacje,
8. Uczestnictwo w konferencji – dotyczy współautorstwa referatów i komunikatów.

W module Dorobek Naukowy.XP w następujących formularzach został zastosowany algorytm dystrybucji (podziału) punktów według zadeklerowanego procentowego udziału:

1. Cytowania publikacji pracownika,
2. Projekty badawcze, stypendia, staże,
3. Patenty, prawa ochronne, autorskie, wynalazki,
4. Efekty praktyczne badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej,
5. Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna,
6. Członkostwa z wyboru i pełnione funkcje,
7. Organizacja konferencji,
8. Promotorstwo rozpraw doktorskich,
9. Recenzje naukowe,
10. Wykłady na seminariach naukowych,
11. Nagrody i wyróżnienia,
12. Działalność artystyczna (muzyczna),
13. Działalność artystyczna (sztuki plastyczne),
14. Publikacje prac artystycznych plastycznych,
15. Udział w pracach JURY.


Zobacz opis schematu formularza z modułu Dorobek Naukowy.XP w formacie Portable Document Format (pdf) »   

Zobacz opis schematu formularza z modułu Dorobek Naukowy.XP - dystrybucja (podział) punktów według zadeklarowanego udziału procentowego w formacie Portable Document Format (pdf) »   

Zobacz Pola kluczowe formularza w formacie Portable Document Format (pdf) »   

odpowiedź - pytanie nr 1


Pytanie nr 2 - Liczbę punktów zwiększa się o 4 za tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki uzyskany przed ukończeniem 45. roku życia.

Odpowiedź: W module Dorobek Naukowy.XP w zakładce Dane personalne znajdują się informacje umożliwiające obliczenie czy tytuł naukowy został uzyskany przed 45. rokiem życia.

odpowiedź - pytanie nr 2


Pytanie nr 3 - Liczbę punktów zwiększa się o 2 za stopień doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki uzyskany przed ukończeniem 40. roku życia.

Odpowiedź: W module Dorobek Naukowy.XP w zakładce Dane personalne znajdują się informacje umożliwiające obliczenie czy stopień naukowy został uzyskany przed 40. rokiem życia.

odpowiedź - pytanie nr 3


Pytanie nr 4 - Na podstawie jakich informacji obliczamy długość trwania stażu lub stypendium ?

Odpowiedź: Długość trwania stażu lub stypendium obliczamy na podstawie informacji przechowywanych w dwóch polach formularza Projekty badawcze: Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

odpowiedź - pytanie nr 4