POL-on - Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

Informacje podstawowe

Zadania Działu Nauki


Prezentowana strona internetowa przygotowana i redagowana przez Dział Nauki UJK ma za zadanie prowadzenie profesjonalnej działalności informacyjnej, szkoleniowej i doradczej dla podstawoaych jednostek UJK w zakresie raportowania danych do ZSI POL-on - Systemu Informacji o Nauce (w szczególności dane agregowane w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego w modułach Dorobek Naukowy.XP i OK - Obsługa Projektów Badawczych).

Uniwersytecki Koordynator ds. Nauki


Dr Wojciech Majkowski
Uniwersytecki Koordynator ds. Nauki systemu POL-on
tel. 48 41 349 73 11
e-mail: wojciech.majkowski@ujk.edu.pl

Podstawy prawne


Wewnętrzne akty normatywne i prawne
Zobacz - Zarządzenie Nr 46/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2015 stanowi WNIOSEK O POWOŁANIE/ODWOŁANIE/ZAWIESZENIE* UŻYTKOWNIKA SYSTEMU POL-ON.

Akty normatywne i prawne

Ustawy RP

Zobacz - USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenia MNiSW

Zobacz - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

Zobacz - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce

System Informacji o Nauce POL-ON - zakres danych


Zobacz - zakres raportowanych danych do Systemu Informacji o Nauce POL-on

System Informacji o Nauce obejmuje dane o:

+ działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach

1) podstawowych danych jednostki naukowej;

2) publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub w rozdziałach w monografiach naukowych autorstwa pracowników jednostki naukowej oraz publikacjach osób niebędących pracownikami jednostki, które afiliowały te publikacje do tej jednostki;

3) uzyskanych przez jednostkę naukową patentach i innych prawach ochronnych;

4) osiągnięciach artystycznych pracowników jednostki naukowej;

5) realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe;

6) laboratoriach badawczych;

7) wdrożonych systemach jakości;

8) zorganizowanych konferencjach naukowych;

9) nagrodach i wyróżnieniach otrzymanych przez jednostkę naukową i jej pracowników;

10) wydawanych przez jednostkę naukową czasopismach naukowych;

11) bibliotekach naukowych w jednostkach naukowych lub w uczelniach;

12) realizowanych inwestycjach, nieruchomościach będących w posiadaniu jednostki naukowej lub przez nią użytkowanych oraz infrastrukturze naukowo-badawczej i źródłach jej finansowania;

13) wyniku finansowym jednostki naukowej;

14) wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej i przychodach jednostki naukowej z tego tytułu;

15) czasopismach naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, ujętych w wykazie ogłoszonym przez Ministra zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2;

16) cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism naukowych (POL-index), na podstawie informacji uzyskanych od redakcji lub wydawców czasopism naukowych i podmiotów prowadzących bazy bibliograficzne.

+ centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy.

Role i uprawnienia w POL-on


Zobacz - role i uprawnienia w Systemie Informacji o Nauce POL-on
Lp. Nazwa roli Opis roli
1. INST_KONFERENCJE_ADM + Pracownik jednostki zarządzający konferencjami naukowymi.
+ Edycja danych konferencji naukowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest jednostka.
2. INST_NAGRODY_ADM + Pracownik jednostki zarządzający nagrodami i wyróżnieniami.
+ Edycja danych nagród i wyróżnień, które przyznano jednostce lub jej pracownikom.
+ Dostęp do danych osobowych.
3. INST_PATENTY_ADM + Pracownik jednostki zarządzający patentami, wdrożeniami i efektami praktycznymi.
+ Edycja danych otrzymanych patentów, zgłoszeń, praw ochronnych, praw z rejestracji, wykorzystanych praw autorskich, wyłącznych praw do odmiany roślin.
+ Edycja danych wdrożeń.
+ Edycja danych innych efektów praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej.
+ Dostęp do danych osobowych.
4. INST_PROJEKTY_NAUKOWE_ADM + Pracownik jednostki zarządzający projektami naukowymi.
+ Edycja danych międzynarodowych i krajowych projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe.
+ Dostęp do danych osobowych.
5. MANAGER_BIBLIOGRAFII + Zarządca bibliografii - Polska Bibliografia Naukowa.
+ Zarządzanie bibliografią - Polska Bibliografia Naukowa.
6. MANAGER_IMPORTU_BIBLIOGRAFII + Zarządca importu bibliografii - Polska Bibliografia Naukowa.
+ Zarządzanie importem bibliografii - Polska Bibliografia Naukowa.
7. INST_LAB_ADM + Pracownik instytucji zarządzający laboratoriami badawczymi i aparaturą.
+ Przeglądanie danych związanych z laboratoriami badawczymi oraz edycja tych danych: informacja nt. profilu działalności, poświadczenia uprawnień, wykaz procedur badawczych, wdrożone systemy jakości, aparatura.
8. INST_INFR_ADM + Pracownik instytucji zarządzający ewidencją infrastruktury.
+ Przeglądanie zestawienia infrastruktury.
+ Edycja danych infrastruktury.
+ Przeglądanie informacji dotyczących inwestycji powiązanych z infrastrukturą.
9. INST_NIER_ADM + Pracownik instytucji zarządzający ewidencją nieruchomości (rola podpięta do instytucji głównej).
+ Przeglądanie zestawienia nieruchomości.
+ Edycja danych nieruchomości oraz pomieszczeń (dydaktyczne, badawcze, socjalne, inne) powiązanych z nieruchomością.
+ Przeglądanie informacji dotyczących inwestycji powiązanych z nieruchomością.
10. INST_INWESTYCJE_ADM + Pracownik instytucji odpowiedzialny za dane dotyczące inwestycji w budynki i infrastrukturę (rola podpięta do instytucji głównej).
+ Przeglądanie zestawienia nieruchomości.
+ Przeglądanie zestawienia infrastruktury.
+ Przeglądanie zestawienia inwestycji w budynki i infrastrukturę.
+ Edycja danych związanych z inwestycjami w budynki i infrastrukturę.

Podstawowe linki


POL-on

POL-on jest to Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Zadaniem systemu jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej, celem wspierania procesów decyzyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w stosunku do polskich uczelni oraz jednostek naukowych.

Baza produkcyjna

Zobacz - strona internetowa - ZSI POL-on

Baza demo

Zobacz - strona internetowa - ZSI POL-on

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje o dorobku publikacyjnym polskich naukowców i polskich jednostek naukowych oraz umożliwiający złożenie ankiety czasopisma naukowego. Stanowi on integralną część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Baza produkcyjna

Zobacz - strona internetowa - POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA (PBN)

Baza testowa

Zobacz - strona internetowa - POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA (PBN)

POL-index

Polska baza cytowań POL-index ma na celu zagregowanie informacji o artykułach opublikowanych w czasopismach naukowych ubiegających się o ocenę w ramach tzw. "listy B" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz o wykazach cytowanej w nich literatury. Zebrane informacje umożliwią przeprowadzenie analizy cytowalności czasopism. Stanowi on integralną część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Baza produkcyjna

Zobacz - strona internetowa - POL-index