DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel. (48) 41 349-72-30/32; 349-73-11; 349-73-33; 349-73-39; 349-73-41
Fax. (48) 41 349-72-01
E-mail: dzial.nauki@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/dn

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

jako jednostka organizacyjna administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach realizuje prace w obszarze szeroko pojętej działalności naukowo-badawczej, wynikające z zadań Regulaminu organizacyjnego i z założeń programowych Misji i Strategii Uczelni w tym m.in. upowszechnianie, propagowanie i opracowywanie informacji (terminarze, objaśnienia, procedury) o grantach, projektach, stażach, stypendiach, subsydiach, konkursach i nagrodach oferowanych przez instytucje rządowe i pozarządowe (krajowe i zagraniczne), popularyzowanie dorobku naukowego Uczelni, sporządzanie analiz, statystyk, podsumowań i rankingów dorobku naukowego pracowników UJK w formie cyfrowych wizualizacji multimedialnych (tabele, diagramy, wykresy, interaktywne prezentacje) do zastosowań parametryzacji w ramach UJK i poza Uczelnią, propagowanie wykorzystywania w badaniach naukowych nowoczesnych multimedialnych technologii cyfrowych i systemów informatycznych, koordynowanie prac nad Ankietą Jednostki Naukowej oraz dostarczanie informacji z obszaru bibliometrii.

W skład Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą wchodzą:
1) Biuro Krajowych Programów Badawczych,
2) Biuro Współpracy z Zagranicą i Międzynarodowych Programów Badawczych.

Do zadań Biura Krajowych Programów Badawczych należy w szczególności:

1) w zakresie finansowania w ramach dotacji statutowej:
a) wystawianie zleceń na realizację prac badawczych finansowanych w ramach otrzymywanej przez wydziały dotacji statutowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz na zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich,
b) potwierdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych dotyczących wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektów badawczych finansowanych z dotacji statutowej,
c) archiwizowanie dokumentacji projektów badawczych (wnioski, sprawozdania),
d) współpraca z Działem Księgowości w zakresie uzgadniania kosztów oraz z dziekanami w zakresie przekazywania informacji nt. wykorzystania środków pochodzących z dotacji statutowej oraz przygotowywania raportów do MNiSW,
2) w zakresie realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków pochodzących z krajowych źródeł zewnętrznych:
a) doradztwo i wsparcie formalne w zakresie przygotowywania przez zainteresowanych wniosków aplikacyjnych o finansowanie projektów badawczych z krajowych źródeł zewnętrznych, b) potwierdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych dotyczących wydatków w trakcie realizacji projektów,
c) współpraca z kierownikami projektów w zakresie przygotowywania części finansowej raportów z realizacji projektu,
d) archiwizacja dokumentacji projektów badawczych obsługiwanych przez Dział (wniosek, umowa, raporty),
e) opracowywanie danych statystycznych dot. projektów badawczych realizowanych w Uczelni, finansowanych z krajowych źródeł zewnętrznych,
3) prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych w zakresie działalności badawczej w ramach działań obsługiwanych przez Biuro,
4) prowadzenie w systemie ZSI.OK ewidencji realizowanych w Uczelni projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych,
5) przygotowywanie we współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych oraz Działem Innowacji i Transferu Technologii danych do planu rzeczowo-finansowego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie nauki,
6) w zakresie rozwoju kadry:
a) przygotowywanie danych do planu rzeczowo-finansowego w zakresie funduszu przeznaczonego na rozwój kadry, b) prowadzenie i ewidencja korespondencji w zakresie finansowania procedur mających na celu nadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego pracownikowi Uczelni, które przeprowadzane są poza Uczelnią,
c) przygotowywanie umów w zakresie refundacji przez jednostki zatrudniające kandydatów do stopnia naukowego lub tytułu naukowego niebędących pracownikami Uczelni lub samych kandydatów kosztów procedur w zakresie nadawania stopni naukowych lub tytułów naukowych,
d) wystawianie faktur w zakresie refundacji kosztów procedur związanych z nadaniem stopnia naukowego lub tytułu naukowego,
7) przygotowywanie decyzji w zakresie urlopów naukowych,
8) ewidencja wniosków o organizację w Uczelni konferencji naukowych oraz dokumentów związanych z ich rozliczeniem,
9) koordynacja prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ZSI w obszarze nauki,
10) koordynacja systemu POL-on w obszarze nauki,
11) obsługa Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą,
12) prowadzenie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi dokumentacji dotyczącej zadań realizowanych przez Dział.

3. Do zadań Biura Współpracy z Zagranicą i Międzynarodowych Programów Badawczych należy w szczególności:

1) w zakresie realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach Programów Międzynarodowych, w tym mobilności akademickiej oraz Programów Ramowych UE:
a) doradztwo i wsparcie formalne w zakresie przygotowywania przez zainteresowanych wniosków aplikacyjnych o finansowanie projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych,
b) potwierdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych dotyczących wydatków w trakcie realizacji projektów,
c) współpraca z kierownikami projektów w zakresie przygotowywania części finansowej raportów z realizacji projektu,
d) archiwizacja dokumentacji projektów badawczych obsługiwanych przez Dział (wniosek, umowa, raporty),
e) opracowywanie danych statystycznych dot. projektów badawczych realizowanych w Uczelni w ramach Programów Międzynarodowych,
2) w zakresie współpracy z zagranicą:
a) opracowywanie projektów umów o współpracy międzynarodowej szczebla uczelnianego,
b) prowadzanie rejestru umów o współpracy międzynarodowej szczebla uczelnianego,
c) organizacja wizyt delegacji z uczelni zagranicznych przyjeżdżających na zaproszenie władz Uczelni,
d) obsługa administracyjna obcokrajowców odbywających staż naukowy w Uczelni,
e) rozliczanie środków przeznaczonych na współpracę z zagranicą,
f) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych,
3) przygotowywanie aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych Uczelni w obszarze współpracy z zagranicą,
4) prowadzenie w systemie ZSI.OK ewidencji realizowanych w Uczelni projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych,
5) przygotowywanie we współpracy z Działem Innowacji i Transferu Technologii danych do planu rzeczowo-finansowego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie nauki,
6) sporządzanie budżetu kosztów dotyczących zadań realizowanych przez biuro i koordynowanie jego realizacji,
7) prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych finansowanych w zakresie prowadzonej współpracy z zagranicą i gromadzenie dokumentacji z tego zakresu (umowy o dzieło, umowy zlecenia, rachunki w ramach realizowanych przedsięwzięć w zakresie współpracy z zagranicą),
8) kontrola formalno-rachunkowa realizacji przedsięwzięć w zakresie współpracy z zagranicą.