Akty normatywne i prawne - Nauka

Kodeksy etyki pracownika naukowego »   

Kodeks etyki pracownika naukowego PAN
Zobacz »   

Dobre praktyki akademickie MNiSW
Zobacz »   

Rzetelność w badaniach naukowych MNiSW
Zobacz »   

Kodeks NCN
Zobacz »   

Kodeks NCBR
Zobacz »   

Kodeks FNP
Zobacz »   

Kodeksy etyki pracownika naukowego


Wewnętrzne akty normatywne UJK »   

Wewnętrzne akty normatywne UJK

Pismo Okólne nr 2/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie jednolitych zasad dotyczących formy i treści autoreferatu składanego w procesie przedłużenia zatrudnienia na stanowiska adiunkta jako osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego w trybie § 191-193 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach »   

Zarządzenie Nr 101/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie kosztów pośrednich przy realizacji prac naukowo-badawczych i innych »   

Zarządzenie Nr 73/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów przejazdu i noclegów dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z tytułu podróży krajowej lub zagranicznej podczas, której realizują zadania statutowe Uniwersytetu »   

Zarządzenie Nr 36/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu kierowania projektami badawczymi »   

Zarządzenie Nr 30/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji zamówień publicznych w Uczelni o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych »   

Zarządzenie Nr 102/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie określenia kosztów pośrednich oraz zysku przy realizacji prac naukowo-badawczych i innych »   

Zarządzenie Nr 116/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie ewidencji i gospodarki rzeczowymi aktywami trwałymi oraz aparaturą naukowo-badawczą »   

Zarządzenie Nr 110/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia składu Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich »   

Zarządzenie Nr 107/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 listopada 2012 roku zmieniające zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie warunków i trybu realizacji wyjazdów zagranicznych nauczycieli akademickich »   

Zarządzenie Nr 90/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012 roku w sprawie zasad pełnienia obowiązków opiekuna naukowego, promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym lub w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zasad ich wynagradzania oraz wzoru umów zawieranych z jednostką zatrudniającą kandydata lub kandydatem do stopnia doktora, doktora habilitowanego lub profesora »   

Zarządzenie Nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zasad ustalania kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, do refundacji których zobowiązuje się jednostka zatrudniająca kandydata do stopnia lub tytułu naukowego lub kandydat »   

Zarządzenie Nr 32/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie zasad organizowania konferencji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach »   

Zarządzenie Nr 9/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania »   

Zarządzenie Nr 11/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zasad wydawania i druku przez pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach publikacji naukowych finansowanych lub dofinansowywanych ze środków Uniwersytetu UJK »   

Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego »   

Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zobacz »   

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego »   

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zobacz »   

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP »   

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.
Zobacz »   

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej »   

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz »   

Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej »   

Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz »   

Linki


Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej »   

Ustawy RP


Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego »   

Dz.U. 2016 poz. 2154 - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych »   

Dz.U. 2015 poz. 2015 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym »   

Dz.U. 2015 poz. 1443 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich »   

Dz.U. 2015 poz. 1462 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych »   

Dz.U. 2015 poz. 1862 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę »   

Dz.U. 2015 poz. 1693 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych »   

Dz.U. 2015 poz. 2047 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą »   

Dz.U. 2014 poz. 1941 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej »   

Dz.U. z dnia 20 stycznia 2014 poz. 90 - Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej »   

Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 191 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym »   

Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 877 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym »   

Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 532 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej »   

Dz.U. 2011 Nr 130 poz. 753 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej »   

Dz.U. 2010 Nr 218 poz. 1438 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej »   

Dz.U. 2010 nr 93 poz. 599 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową »   

Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1044 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową »   

Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1489 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową »   

Dz.U. 2014 poz. 1383 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora »   

Dz.U. 2011 Nr 204 poz. 1200 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora »   

Dz.U. 2011 Nr 196 poz. 1165 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego »   

Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1136 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej »   

Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1204 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców »   

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 6 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców »   

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 101 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej »   

Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1639 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie programu „Index Plus” »   

Dz.U. 2011 nr 18 poz. 92 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą »   

Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1287 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą »   

Dz.U. 2011 nr 20 poz. 103 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą »   

Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1206 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę »   

Dz.U. 2011 Nr 179 poz.1065 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych »   

Rozporządzenia MNISW


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polska Akademia Nauk »   

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce
Zobacz »   

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej
Zobacz »   

Europejska Karta Naukowca - Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
Zobacz »   

Broszury MNISW i PAN


Komisja Europejska »   
Europejska Karta Naukowca - Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
Zobacz »   

Broszury Komisji Europejskiej