POL-on - Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

Pliki pomocy

Informacje ogólne


Podstrona zawierać będzie różnego rodzaju pliki pomocy, tutoriale oraz instruktaże w formie materiałów szkoleniowych lub informacyjnych, służących przygotowaniu danych do raportowania w systemie ZSI POL-on.

Raportowanie danych do ZSI POL-on


Przygotowanie danych sprawozdawczych do raportowania w ZSI POL-on odbywać się będzie m.in. w oparciu o obowiązujące w Uczelni sprawozdania z działalności naukowej jednostek oraz pomocnicze zestawienia danych, które można wygenerować z modułu Dorobek Naukowy.XP.

Zestawienia w module Dorobek Naukowy.XP


Publikacje Naukowe (monografie, rozdziały w monografiach, artykuły)
Zobacz zestawienie - POL-on/PBN - Publikacje Naukowe

Działalność upowszechniająca naukę
Zobacz zestawienie - POL-on - Organizacja i/lub współorganizacja konferencji naukowych

Zobacz zestawienie - POL-on - Nagrody i wyróżnienia

Patenty i dokonania
Zobacz zestawienie - POL-on - Patenty, prawa ochronne, autorskie, wynalazki

Efekty praktyczne badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej (Technologie, ekspertyzy, opracowania, dzieła artystyczne, licencje)
Zobacz zestawienie - POL-on - Efekty praktyczne badań naukowych lub prac rozwojowych

Dorobek artystyczny
Zobacz zestawienie - POL-on - Działalność artystyczna (muzyczna)

Zobacz zestawienie - POL-on - Działalność artystyczna (sztuki plastyczne)

Zestawienia w module OK - Obsługa Projektów Badawczych


Projekty naukowe - krajowe i międzynarodowe obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe
Zobacz informacje - POL-on - Projekty naukowe

Formularze raportowanych danych w formacie plików PDF


Raportowanie danych w systemie POL-on w module projekty naukowe w zakresie streszczenia osiągniętych wyników i działań popularyzatorskich odbywa się w oparciu o wzory formularzy, które należy pobrać, uzupełnić, zapisać w formacie PDF i załączyć w POL-onie.

Wzór formularza streszczenia osiągniętych wyników projektu badawczego - wypełniony formularz jest załącznikiem w zakładce Dodawanie projektu krok III
Pobierz formularz streszczenia osiągniętych wyników

Wzór formularza działań popularyzatorskich projektu badawczego - wypełniony formularz jest załącznikiem w zakładce Opis efektów okna dialogowego Działania popularyzatorskie
Pobierz formularz działań popularyzatorskich

Oświadczenia B+R


Zarządzenie Nr 73/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 października 2015 r. w sprawie obowiązku składania przez pracowników UJK oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych.
Zobacz i pobierz

Klasyfikacja GBAORD


Zobacz - Klasyfikacja GBAORD (cele społeczno-gospodarcze - lista szczegółowa)

Klasyfikacja GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays for Research and Development) - służy badaniom statystycznym środków wyasygnowanych lub wydatkowanych przez rząd na działalność B+R, według celów społeczno-ekonomicznych prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w obszarze kształtowania polityki naukowo-technicznej w kraju.

10. Badania finansowane z ogólnego funduszu finansowania szkół wyższych
512. Jeżeli chodzi o dane dotyczące GBAORD w ujęciu według celów, to przyjmuje się, że kategoria ta powinna obejmować całość prac B+R finansowanych z grantów/dotacji ogólnych pochodzących z ministerstw edukacji, choć w niektórych krajach wiele z tych programów może dotyczyć także innych celów. Taką konwencję przyjęto ze względu na problemy z uzyskaniem odpowiednich danych i – co za tym idzie – z porównywalnością danych. Państwa członkowskie powinny przekazywać możliwie jak najbardziej szczegółowe informacje o „treści” w ramach tej kategorii w rozbiciu według dziedzin nauki i techniki oraz, w miarę możliwości, według celów.

8.7. Klasyfikacja według celów społeczno-ekonomicznych
8.7.1. Kryteria klasyfikacji
Cel lub treść
497. W przypadku tej klasyfikacji możliwe są dwa podejścia:
według celu programów lub projektów B+R (purpose),
według ogólnej treści programów lub projektów B+R (content).
498. Różnicę między tymi dwoma podejściami ilustrują następujące przykłady:

Weźmy projekt badawczy dotyczący wpływu na funkcjonowanie organizmu ludzkiego różnych substancji chemicznych, które mogą być stosowane jako broń. Celem jest tutaj „obronność”, ale treścią ogólną jest „zdrowie ludzkie”.

Rozważmy projekt badawczy finansowany przez ministerstwo rolnictwa i polegający na opracowaniu ogniw paliwowych w celu zaopatrywania odległych terenów leśnych w energię. Celem jest tutaj „rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo”, natomiast treścią jest „energetyka”.

Ponieważ cel ma bardziej istotne znaczenie z punktu widzenia polityki rządu, to właśnie podejście stosuje się przy gromadzeniu danych na temat GBAORD w podziale według celów społeczno-ekonomicznych.

Bibliografia:
Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Paryż 2002.