Zarządzenie nr 210/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

z dnia 30 września 2020 r.
 

w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 12 i § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z  2018 r. poz. 1861 ze zm.) oraz na podstawie § 28 ust. 1-2, § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Dla potrzeb niniejszego zarządzenia następujące pojęcia mają znaczenia przypisane im poniżej:

 1. Uniwersytet – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 2. zajęcia zdalne – zajęcia dydaktyczne prowadzone na odległość z wykorzystaniem systemów

telekomunikacyjnych i technologii informatycznych realizowane  w formach:

 1. synchronicznej – prowadzonej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy użyciu elektronicznych środków komunikacji (np. wideoczat, wideowykład, wideokonferencja, webinarium), zakładającej bezpośredni kontakt
  i interakcję  między prowadzącym zajęcia a studentem/słuchaczem,
 2. asynchronicznej – prowadzonej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
  na odległość polegającej na asymilacji zamieszczonego na platformie materiału dydaktycznego przez studenta/słuchacza, bez kontaktu z prowadzącym zajęcia w czasie rzeczywistym,
 1. zajęcia tradycyjne  – zajęcia dydaktyczne realizowane w formie stacjonarnej w siedzibie Uniwersytetu lub w siedzibie filii w bezpośrednim kontakcie prowadzącego zajęcia
  ze studentem/słuchaczem,
 2. prowadzący zajęcia – nauczyciel akademicki, student studiów doktoranckich/uczestnik szkoły doktorskiej lub inna osoba zatrudniona w Uniwersytecie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilnoprawnej,
 3. administrator w jednostce organizacyjnej – informatyk zatrudniony na wydziale/w filii.

 

Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu, część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć zdalnych przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających prowadzenie zajęć synchronicznych i asynchronicznych, które umożliwiają interakcję między studentami/słuchaczami i prowadzącymi zajęcia.
 2. Zajęcia zdalne są ujęte w programie studiów i harmonogramie realizacji programu studiów.
 3. Liczba punktów ECTS jaka może być uzyskana w ramach realizacji zajęć zdalnych nie może być większa niż:
 1. 50% liczby punktów ECTS w przypadku studiów o profilu praktycznym,
 2. 75%  liczby punktów ECTS w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim.
 1. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, prowadzenie zajęć zdalnych możliwe jest niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.
 2. Zasady organizacji kształcenia w  przypadkach, o których mowa § 2 ust. 4, określone są odrębnym zarządzeniem rektora Uniwersytetu.
 3. W okresie, o którym mowa w § 2 ust. 4, nie wlicza się liczby punktów ECTS przypisanych
  do zajęć zdalnych do maksymalnej liczby punktów ECTS, jakie mogą być uzyskane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych w § 2 ust. 3.
 4. W okresie, o którym mowa w § 2 ust. 4, w przypadku zmiany formy odbywania zajęć z tradycyjnej na formę zdalną, dopuszcza się możliwość dostosowania warunków zaliczenia przedmiotu do zmienionej formy zajęć. Zmiany powinny zostać dokonane w porozumieniu z uczestnikami zajęć i uzyskać akceptację dziekana/kierownika studiów podyplomowych/kierownika kursu dokształcającego. Zmiany warunków zaliczenia przedmiotu prowadzonego zdalnie muszą uwzględniać wybraną formę zdalnego nauczania i zapewnić uzyskanie wszystkich efektów uczenia się przewidzianych w karcie przedmiotu.
 5. Sposób prowadzenia zajęć zdalnych na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodów, dla których Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określił standardy kształcenia, regulowany jest odrębnymi przepisami.
 6. Sposób realizacji praktyk zawodowych regulowany jest odrębnymi przepisami.
 7. Godziny zajęć dydaktycznych realizowane w ramach zajęć zdalnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rozliczane są w ramach pensum dydaktycznego.
 8. Jedna godzina zajęć zdalnych realizowanych w formie synchronicznej odpowiada jednej godzinie zajęć dydaktycznych realizowanych w bezpośrednim kontakcie prowadzącego zajęcia ze studentem w formie tradycyjnej.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana, jedna godzina zajęć zdalnych realizowanych w formie asynchronicznej może odpowiadać jednej godzinie zajęć dydaktycznych realizowanych w bezpośrednim kontakcie prowadzącego zajęcia ze studentem w formie tradycyjnej,  przy czym łączna liczba godzin realizowanych asynchronicznie nie może przekraczać 20% godzin realizowanych w ramach danego przedmiotu.
 10. W celu realizacji zajęć zdalnych Uniwersytet zapewnia dostęp do infrastruktury i oprogramowania na terenie Uniwersytetu (np. w Bibliotece Uniwersyteckiej lub innych wskazanych miejscach).

 

Nadzór i odpowiedzialność

§ 3

 1. Nadzór nad realizacją zajęć zdalnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprawuje dziekan właściwego wydziału/filii. Dziekan jest również zobligowany do monitorowania realizacji zdalnego procesu kształcenia na wszystkich kierunkach studiów, studiach podyplomowych i kursach dokształcających.
 2. Dziekani zobowiązani są do podania na stronie wydziału/filii danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za kształcenie na odległość na poszczególnych kierunkach studiów, studiach podyplomowych i kursach dokształcających.
 3. Za przygotowanie organizacji zajęć dydaktycznych, uwzględniających zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, odpowiedzialni są zastępcy dyrektorów instytutów/kierowników katedr ds. kształcenia.
 4. Za realizację zajęć zdalnych na studiach podyplomowych i kursach dokształcających odpowiedzialni są kierownicy studiów podyplomowych/kierownicy kursów dokształcających.
 5. Za realizację zajęć zdalnych prowadzonych w Studium Języków Obcych oraz Uniwersyteckim Centrum Sportu odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek.
 6. Dziekan składa do właściwego prorektora ds. kształcenia sprawozdanie z realizacji zajęć
  zdalnych w danym semestrze, uwzględniające kierunki studiów, na których zrealizowane zostały zajęcia zdalne, nazwy przedmiotów w ramach których odbyły się zajęcia zdalne, nazwiska prowadzących zajęcia zdalne, liczbę godzin zajęć zdalnych, formę zajęć (np. ćwiczenia, wykład).
 7. Sprawozdanie, o którym mowa w § 3 ust. 6, należy złożyć po zakończeniu semestru, nie później niż w terminie 14 dni po jego zakończeniu.

 

§ 4

 1. Osoba przygotowująca materiały przeznaczone do realizacji zajęć zdalnych ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w tych materiałach treści, zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem odpowiedzialności wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W zajęciach zdalnych wykorzystywane są materiały dydaktyczne zgodnie z zachowaniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeżeli osoba przygotowująca materiały dydaktyczne do zajęć zdalnych nie jest ich autorem, w celu wykorzystania tych materiałów należy uzyskać zgodę autora lub osoby, której przysługują uprawnienia do tych materiałów. Z udzielonej zgody powinno wynikać uprawnienie do wykorzystania materiałów przez Uniwersytet na określonych polach eksploatacji, w szczególności do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 5

Prowadzący zajęcia zdalne jest zobowiązany do:

 1. przeprowadzenia w ustalonym terminie zajęć w formie synchronicznej,
 2. przygotowania i udostępnienia studentom/słuchaczom materiałów dydaktycznych
  do wykorzystania w przypadku zajęć asynchronicznych,
 3. sprawowania bieżącej kontroli postępów studentów/słuchaczy na podstawie ich aktywności,
 4. monitorowania aktywności studentów/słuchaczy,
 5. weryfikacji zakładanych efektów uczenia się,
 6. opracowania kryteriów oceniania,
 7. przeprowadzenia zaliczeń/egzaminów zajęć zdalnych,
 8. archiwizowania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w realizacji zajęć zdalnych,
 9. zgłaszania do właściwego dziekana problemów związanych z realizacją zajęć zdalnych.

 

§ 6

Student/słuchacz realizujący zajęcia zdalne jest zobowiązany do:

 1. uczestnictwa w zajęciach zdalnych prowadzonych w formie synchronicznej i asynchronicznej w terminie ustalonym przez prowadzącego zajęcia,
 2. korzystania z materiałów dydaktycznych zamieszczanych przez prowadzącego zajęcia,
 3. realizowania zadań zleconych przez prowadzącego zajęcia,
 4. zaliczenia zajęć zdalnych, zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia,
 5. monitorowania informacji dotyczących zajęć zdalnych zamieszczanych m.in. w systemie Wirtualna Uczelnia i na stronie internetowej wydziału/filii,
 6. zgłaszania do właściwego dziekana problemów związanych z realizacją zajęć zdalnych.

 

§ 7

 1. W celu  realizacji zajęć zdalnych, prowadzący zajęcia powinien być przygotowany przez Uniwersytet do projektowania, tworzenia oraz udostępniania materiałów dydaktycznych. Właściwy dziekan odpowiada za przygotowanie prowadzącego zajęcia do przeprowadzenia tych zajęć.
 2. Przed rozpoczęciem przedmiotu, w ramach którego będą odbywać się zajęcia zdalne, studenci/słuchacze powinni być przygotowani do udziału w tych zajęciach. Za przygotowanie studentów/słuchaczy do udziału w zajęciach zdalnych odpowiadają prowadzący zajęcia. Właściwy dziekan odpowiada za przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do udziału w zajęciach zdalnych.

 

§ 8

1. Zajęcia zdalne podlegają ocenie jakości w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, według takich samych zasad jak pozostałe formy. Zajęcia zdalne włączone
są w proces ankietyzacji.

2. Nadzór nad jakością i doskonaleniem zajęć zdalnych prowadzonych na wydziale lub w filii sprawuje dziekan, w przypadku lektoratów języków obcych – kierownik Studium Języków Obcych, a w przypadku zajęć wychowania fizycznego – kierownik Uniwersyteckiego Centrum Sportu.

 

§ 9

Dyżury i konsultacje mogą odbywać się w formie zdalnej po uzyskaniu zgody właściwego dziekana.

 

§ 10

 1. Zajęcia prowadzone zdalnie powinny być udokumentowane przez prowadzącego zajęcia po ich zrealizowaniu poprzez:
 1. filmy z nagraniem przeprowadzonych zajęć,
 2. screencasty nagrane w Power Point lub innym narzędziu,
 3. wskazanie na godziny dostępności pracownika dla studentów/słuchaczy na czacie lub w innej formie komunikacji,
 4. harmonogram realizacji zajęć zdalnych ze wskazanymi narzędziami,
 5. inne formy w zależności od zastosowanych rozwiązań.
 1. Dokumentacja potwierdzająca zrealizowanie zajęć, o której mowa w ust. 1 przechowywana jest przez prowadzącego zajęcia nie krócej niż jeden rok od ich zakończenia; szczegółowe zasady ustala właściwy dziekan.

 

§ 11

 1. Rekomenduje się następujące narzędzia do prowadzenia zajęć zdalnych:
 1. platforma e-learningowa UJK,
 2. Microsoft 365 (w szczególności MS Teams),
 3. Wirtualna Uczelnia.
 1. Konta na platformie e-learningowej UJK są zakładane przez administratorów w jednostkach organizacyjnych. Po pierwszym zalogowaniu na platformie, należy skorzystać z materiałów szkoleniowych i instruktażowych przeznaczonych dla użytkowników platformy.
 2. Uniwersytet umożliwia korzystanie z usługi Microsoft 365 w pełnym zakresie pakietu biurowego. Z usługi można korzystać online, a także w standardowy sposób poprzez instalację na komputerze.
 3. Konta dostępowe do usługi Microsoft 365 dla pracowników będących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych i studentów/słuchaczy będą zakładane przez administratorów w jednostkach organizacyjnych.
 4. Warunkiem założenia konta umożliwiającego dostęp do narzędzi, służących do prowadzenia zajęć zdalnych, jest posiadanie numeru ewidencyjnego UJK (pracownicy), a w przypadku studentów/słuchaczy numeru albumu  i aktywnego statusu studenta/słuchacza.
 5. Użytkownicy narzędzi do prowadzenia zajęć zdalnych zobowiązani są do używania ich w sposób zgodny z prawem i zasadami etykiety sieciowej, w szczególności zabrania się:
 1.  naruszania prywatności innych osób,
 2.  nielegalnej dystrybucji materiałów objętych prawem autorskim,
 3.  dystrybucji lub rozpowszechniania materiałów pornograficznych,
 4.  podejmowania działań mogących zakłócić działanie usług i systemów,
 5.  podejmowania działań zmierzających do uzyskania nieuprawnionego dostępu,
 6.  wysyłania niechcianej poczty, ani ułatwiania tego innym podmiotom,
 7.  udostępniania swojego konta, w tym danych logowania, innym osobom,
 8.  przechowywania, udostępniania, rozpowszechniania treści i materiałów zabronionych
   i niezgodnych z prawem.

 

Zaliczenia i egzaminy zdalne

§ 12

 1. W przypadku prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia może odbywać się poza siedzibą Uniwersytetu lub poza jego filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 2. Rekomenduje się następujące narzędzia informatyczne do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem technologii informatycznych: platforma e-learningowa lub usługa Microsoft 365. Egzaminy i zaliczenia ustne w formie zdalnej mogą być przeprowadzane wyłącznie z wykorzystaniem usługi Microsoft 365, zgodnie z instrukcją przeprowadzania egzaminów/zaliczeń w formie zdalnej stanowiącej załącznik nr 1 do przedmiotowego zarządzenia.
 3. Przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń w sposób zdalny powinno zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych egzaminatora i studentów poprzez stosowanie się do obowiązujących w Uniwersytecie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz przepisów dotyczących funkcjonowania sieci komputerowej.
 4. Egzaminator lub prowadzący zajęcia organizuje egzamin lub zaliczenie w sposób zapewniający samodzielność pracy studenta.
 5. Forma egzaminu lub zaliczenia powinna:
  1. umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się,
  2. odpowiadać formie podanej w karcie przedmiotu,
  3. zapewniać równość wymagań dla wszystkich przystępujących do egzaminu lub zaliczenia  studentów.
 6. Co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem egzaminu/zaliczenia osoba egzaminująca informuje studentów o formie i narzędziach informatycznych niezbędnych  do ich przeprowadzenia.
 7. Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w trybie zdalnym z użyciem określonego narzędzia informatycznego jest odpowiedzialny odpowiednio egzaminator
  lub prowadzący zajęcia, któremu wsparcia w zakresie technicznej organizacji egzaminu
  lub zaliczenia udzielają osoby odpowiedzialne za kształcenie na odległość na poszczególnych kierunkach studiów, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz administrator  w  jednostce  organizacyjnej. Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów oraz zaliczeń w formie zdalnej sprawuje właściwy dziekan.
 8. Właściwy dziekan może określić dodatkowe, szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu/zaliczenia w formie zdalnej uwzględniając specyfikę poszczególnych kierunków studiów.

 

Egzaminy dyplomowe

§ 13

 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii egzaminy dyplomowe mogą odbywać się poza siedzibą Uniwersytetu oraz poza siedzibą filii (w formie zdalnej) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1)  transmisję egzaminów dyplomowych w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminów dyplomowych mogą wypowiadać się w ich toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

 1. Student zamierzający przystąpić do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej wypełnia wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. W przypadku, gdy student nie dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym Uniwersytet na wniosek studenta, udostępnia w ustalonym miejscu i terminie odpowiedni sprzęt. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego określonego niniejszym zarządzeniem jest spełnienie wszystkich wymogów określonych przepisami Rozdziału IX Regulaminu studiów w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (uchwała Senatu
  nr 169/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów ze zmianami wynikającymi z uchwały Senatu nr 254/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.) oraz złożenie przez studenta oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi część dokumentacji związanej z procesem dyplomowania.
 4. W przypadku, gdy egzamin dyplomowy składa się z części teoretycznej i części praktycznej zasady określone przedmiotowym zarządzeniem  stosuje się wyłącznie do części teoretycznej.
 5. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego wszyscy członkowie komisji egzaminu dyplomowego zobowiązani są wypełnić i dostarczyć właściwemu dziekanowi oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 6. Egzamin dyplomowy przeprowadza się zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5
  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 14

Tracą moc:

 1. zarządzenie nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 2. zarządzenie nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych, zmienione zarządzeniem nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz zarządzeniem nr 134/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 3. zarządzenie nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienione zarządzeniem nr 138/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

 

Dokumenty do pobrania:
 Zarządzenie nr 210-2020 zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf  
 Zarządzenie nr 210-2020 zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych Załącznik nr 1.pdf  
 Zarządzenie nr 210-2020 zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych Załącznik nr 2.pdf  
 Zarządzenie nr 210-2020 zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych Załącznik nr 3.pdf  
 Zarządzenie nr 210-2020 zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych Załącznik nr 4.pdf  
 Zarządzenie nr 210-2020 zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych Załącznik nr 5.pdf

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka