Księga procedur

 

 

REJESTR PROCEDUR SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIANIU

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

/procedury obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020/

Procedury ogólnouczelniane wspólne dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) oraz Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej (WSZJKwSD):

Symbol procedury

Nazwa procedury

Data obowiązywania

Wydanie

USZJK-O/0

Ogólna procedura zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia - oznaczanie procedur 

 

 

USZJK-O/1

Procedura zapewniania dostępu do informacji

 

 

USZJK-O/2

Procedura rozpatrywania skarg, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, przeciwdziałania dyskryminacji i zachowaniom mobbingowym,

 

 

Procedury ogólnouczelniane Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK):

WSZJK-O/1

Procedura tworzenia i zaprzestania prowadzenia studiów wyższych i studiów podyplomowych oraz modyfikowania programów tych studiów

 

 

WSZJK-O/2

Procedura oceny osiągania zakładanych efektów uczenia się

 

 

WSZJK-O/3

Procedura oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

 

WSZJK-O/4

Procedura zapewniania studentom dostępności oraz wsparcia dydaktycznego, naukowego, społecznego i materialnego

 

 

WSZJK-O/5

Procedura ogólnouniwersyteckich badań ankietowych

 

 

WSZJK-O/6

Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów

 

 

Procedury ogólnouczelniane Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej (WSZJKwSD):

WSZJKwSD-1

Procedura tworzenia i modyfikacji programów kształcenia w szkole doktorskiej

 

 

WSZJKwSD-2

Procedura oceny osiągania zakładanych efektów  uczenia się w szkole doktorskiej

 

 

WSZJKwSD-3

Procedura oceny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  w szkole doktorskiej

 

 

WSZJKwSD-4

Procedura zapewniania uczestnikom szkoły doktorskiej dostępności oraz wsparcia dydaktycznego, naukowego, społecznego i materialnego

 

 

WSZJKwSD-5

Procedura badań ankietowych w szkole doktorskiej

 

 

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka