Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Księga procedur

 
REJESTR PROCEDUR OGÓLNOUCZELNIANYCH
ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

/procedury obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018/

Symbol procedury

Nazwa procedury

Data obowiązywania

Wydanie

WSZJK-U/0

Ogólna procedura zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia - wzór i oznaczanie procedur 

2017-10-01

w.04/2017

WSZJK-U/1

Procedura tworzenia, modyfikowania oraz zniesienia kierunków studiów wyższych / studiów doktoranckich i podyplomowych  

2017-03-03

w.02/2017

WSZJK-U/2

Procedura oceny skuteczności osiągania zakładanych efektów kształcenia 

2017-10-01

w.03/2017

WSZJK-U/3

Procedura oceny wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 

2017-10-01

w.03/2017

WSZJK-U/4

Procedura zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia 

2017-10-01

w.02/2017

WSZJK-U/5

Procedura obsługi toku studiów 

2017-10-01

w.02/2017

WSZJK-U/6

Procedura upowszechniania informacji 

2017-10-01

w.03/2017

WSZJK-U/7

Procedura ogólnouniwersyteckich badań ankietowych 

2018-03-26

w.05/2018

WSZJK-U/8

Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów 

2017-10-01

w.03/2017

WSZJK-U/9

Procedura procesu dyplomowania 

2017-10-01

w.03/2017

WSZJK-U/10

Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich 

2017-10-01

w.02/2017

WSZJK-U/11

Procedura hospitacji zajęć 

2017-10-01

w.03/2017

WSZJK-U/12

Procedura udziału studentów w zajęciach do wyboru 

2017-10-01

w.03/2017

WSZJK-U/13

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych

2017-10-01

w.02/2017

Procedury WSZJK-U/4 – WSZJK-U/13, obowiązujące od roku 2017/2018, zmieniono w roku akademickim 2016/2017 (nie były publikowane). 
Jedyną zmianą w ich nowszej wersji (w porównaniu do zmian dokonanych w poprzednim roku akademickim) jest zaktualizowanie ich numeracji (po zniesieniu kilku procedur w poprzednim roku akademickim) oraz zaktualizowanie ich podstaw prawnych (w większości procedur ) w zakresie regulacji wewnętrznych, tj. uwzględnienie Uchwały Senatu UJK Nr 84/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
Podobnych zmian dokonano w obowiązujących od roku 2017/2018 procedurach WSZJK-U/0, WSZJK-U/2 i WSZJK-U/3, publikowanych już w roku akademickim 2016/2017. Decyzję o powyższych zmianach oraz publikacji procedur na stronie internetowej dopiero po ukazaniu się ww. uchwały Senatu UJK dokonano na posiedzeniu UKJK w dniu 20 września 2017 roku.
 
W związku z wejściem w życie Ustawy 2.0 w roku akademickim 2018/2019 podjęto prace nad dostosowaniem procedur WSZJK do obowiązujących przepisów ustawy oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Po zakończeniu prac zatwierdzone procedury zostaną umieszczone na stronie internetowej.
 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka