Zarządzenie Nr 4/2007

Zarządzenie Nr  4 /2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  28 lutego 2007 roku


w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach, warunków odstąpienia od przetargu oraz likwidacji środków trwałych

 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) i §37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Instrukcję w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, warunków odstąpienia od przetargu oraz likwidacji środków trwałych  stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc obowiązującą  zarządzenie Nr 5/2002 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7  lutego 2002 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach, warunków odstąpienia od przetargu oraz likwidacji środków trwałych.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 4- zarz. w  sprawie sprzedaży środków trwałych 2007.pdf

 

 
Załącznik do zarządzenia 4/2007
Rektora Akademii Świętokrzyskiej
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 28 lutego 2007 roku

Instrukcja w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach, warunków odstąpienia od przetargu oraz  likwidacji środków trwałych


I. Przepisy ogólne.

§ 1.


1. Sprzedaż środków trwałych Uczelni odbywa się zgodnie z przepisami Statutu Uczelni oraz ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz art. 701-704 Kodeksu cywilnego.
2. Sprzedaż środków trwałych w zakresie określonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.), wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
3. Definicję środka trwałego zawiera art. 3 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  (Dz.U. z  2002 r.  Nr 76, poz. 694 ze zm.).

§ 2.


Uczelnia sprzedaje środki trwałe w drodze publicznego przetargu.

§ 3.


1. Przetarg prowadzi powołana przez Rektora spośród pracowników Uczelni komisja przetargowa w składzie co najmniej 5-osobowym, zwana dalej „prowadzącym przetarg”.
2. Przetarg środków trwałych może prowadzić komisja przetargowa powołana przez Kanclerza spośród pracowników Uczelni w składzie co najmniej 3-osobowym zwana dalej „prowadzącym przetarg”, w przypadku sprzedaży środka trwałego o wartości  jednostkowej nie przekraczającej 0,8% środków trwałych Uczelni.
3. Uczelnia może ustalić regulamin przetargu, w którym określa szczegółowy tryb działania komisji przetargowej.
4. Wzór druku powołującego komisje przetargowe wymienione w ust. 1 i 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 4.


W przetargu nie mogą uczestniczyć:
1) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
2) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1.


§ 5.

1. Przetarg ma charakter publiczny.
2. Przetarg przeprowadza się w następujących formach:
1) przetargu ustnego (licytacja),
2) przetargu pisemnego (zbieranie ofert).

§ 6.

1. Przed przystąpieniem do przetargu w Uczelni  ustala się cenę oszacowania środków trwałych przeznaczonych do przetargu. Wycena ta może być dokonana przez rzeczoznawców.
2. W przypadku przystąpienia do przetargu, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości, dokonywanie wyceny przez rzeczoznawców jest obligatoryjne.  
3. Cena oszacowania nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa, a jeżeli tej wartości nie można ustalić, to nie może być niższa od początkowej wartości księgowej, uwzględniającej skutki przeszacowania i zmniejszonej o stopień umorzenia.
4. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

§ 7.

1. Cena oszacowania jest ceną wywoławczą.
2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

§ 8.

Uczelnia ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu.


§ 9.


1. Prowadzący przetarg wyznacza termin przetargu oraz ogłasza obwieszczenie o przetargu (zaproszenie do składania ofert).
2. Termin przetargu należy wyznaczyć tak, aby między datą obwieszczenia o przetargu   a terminem przetargu upłynęło co najmniej 14 dni.


§ 10.


1. Obwieszczenie o przetargu określa:
1) nazwę i siedzibę Uczelni,
2) miejsce i termin przetargu,
3) miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe, termin i czas tych czynności,
4) rodzaj, typy i ilość sprzedawanych środków trwałych,
5) wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium,
6) sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie,
2. W przypadku przetargu dotyczącego nieruchomości  obwieszczenie określa ponadto:
1) oznaczenie i powierzchnię nieruchomości oraz rodzaj użytków i ich klasy według danych z ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości);
2) oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
3) opis nieruchomości i jej części składowych, w tym przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego, z podaniem obciążeń, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, oraz termin, w jakim można dokonać jej oględzin;
4) informację o konieczności uzyskania przez Uczelnię zgody ministra właściwego  ds. Skarbu Państwa  na zbycie nieruchomości  w trybie ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2, jeżeli taka zgoda jest wymagana.
3. W zaproszeniu do składania ofert określa się ponadto:
1) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres związania ofertą,
2) zastrzeżenie, że Uczelni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę,
3) zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz Uczelni, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,
4) informację, że wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny.

§ 11.

1. Obwieszczenie o przetargu można zamieścić się w codziennej prasie krajowej lub lokalnej w zależności od wartości przedmiotu przetargu w sposób umożliwiający dotarcie do szerokiego kręgu zainteresowanych. Obwieszczenie o przetargu zamieszcza  także w innych miejscach uznanych za celowe, a szczególności na tablicach informacyjnych w budynkach  Uczelni oraz stronach internetowych.
2. Decyzje w przedmiocie sposobu zamieszczenia   obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1 podejmuje komisja przetargowa.

§ 12.

Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
 1) nikt nie stawił się na przetarg ustny, nikt nie został zakwalifikowany do uczestnictwa w przetargu ograniczonym albo nie wpłynęła żadna oferta na przetarg pisemny;
 2) żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą;
 3) żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej;
 4) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty.

§ 13.

Jeżeli przetarg w pierwszym terminie zostanie nierozstrzygnięty, środek trwały może być zbyty w drugim terminie. Cena wywoławcza w drugim terminie wynosi trzy czwarte ceny oszacowania.


II. Przetarg ustny (licytacja).

§ 14.

Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji.

§ 15.


Po wywołaniu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości:
1) przedmiot przetargu,
2) cenę wywoławczą,
3) wysokość wadium,
4) termin uiszczenia ceny nabycia,
5) zmiany w stanie faktycznym i prawnym środka trwałego,

§ 16.


Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy składają wadium w wysokości przewidzianej warunkami przetargu. Wadium składa się w gotówce.

 
§ 17.


1. W przypadku stawienia się jednego licytanta, licytacja nie dochodzi do skutku a prowadzący przetarg w ciągu 7 dni dokonuje czynności wymienionych w § 9.
2. W przypadku ponownego stawienia się jednego licytanta, przetarg dochodzi do skutku.


§ 18.

Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny środka trwałego przeznaczonego do zbycia.


§ 19.


Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.

§ 20.


Po ustaniu postąpień, prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.


§ 21.

Z chwilą przybicia następuje sprzedaż środków trwałych na rzecz nabywcy.


§ 22.


Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni chyba, że komisja przetargowa wyznaczy inny termin.


§ 23.


Nabywca, który w terminach określonych w § 21 nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.


§ 24.


Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, chyba że komisja przetargowa wyznaczy inny termin.

 

§ 25.


Wadium złożone przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu ulega zwrotowi.§ 26.

1. Prowadzący przetarg sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
3) wysokość cen wywoławczych,
4) najwyższą cenę zaoferowaną za środek trwały,
5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy,
6) wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
7) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu,
8) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
9) podpisy osób prowadzących przetarg i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu.

2. Wzór protokołu wymienionego w ust 1. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

3. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole z przetargu; taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisanym terminie ceny nabycia. W tym przypadku stosuje się przepis § 23.


III. Przetarg pisemny.


§ 27.


1. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami za ważne, oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a nadto wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg wybiera nabywcę lub postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji. Do licytacji stosuje się przepisy  § 14 – 26.


§ 28.

1. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, sprzedawca ustala z notariuszem termin zawarcia umowy sprzedaży i zawiadamia o tym terminie osobę, która wygrała przetarg.


§ 29.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni, chyba że komisja przetargowa wyznaczy inny termin. Przepisy § 22-24 stosuje się odpowiednio.

 

§ 30.

 Z przebiegu przetargu sporządza się protokół. Przepis § 26 stosuje się odpowiednio.


IV. Warunki odstąpienia od przeprowadzenia przetargu.


§ 31.

Uczelnia może sprzedać środki trwałe bez przeprowadzenia przetargu w przypadkach, gdy:

1) środki te mają cenę rynkową i jest oczywiste, że w drodze przetargu nie otrzyma się ceny wyższej,
2) przedmiotem sprzedaży są składniki majątkowe, których wartość wynikająca z ewidencji księgowej uwzględniającej skutki przeszacowania i zmniejszonej o stopień umorzenia, nie przekracza kwoty określonej w przepisach w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe,
3) przetarg pisemny dwukrotnie został nierozstrzygnięty,
4) przetarg ustny dwukrotnie została nierozstrzygnięty,


V. Likwidacja środka trwałego

§ 32.

1. Jeżeli postępowanie przetargowe nie doprowadziło do sprzedaży zbędnego środka trwałego będącego ruchomością Uczelni  może podjąć decyzje o jego likwidacji.
2. Likwidacją mogą zostać objęte składniki majątkowe, o których mowa w §31 pkt. 2.


§ 33.

1. Likwidacja zbędnych środków trwałych i pozostałych składników majątkowych może nastąpić tylko w takich przypadkach, gdy nie ma możliwości wykorzystania i zagospodarowania tych składników przez jednostki organizacyjne Uczelni.
2. Likwidacja zbędnych środków trwałych pozostałych składników majątkowych Uczelni polega na:
1) nieodpłatnym przekazaniu na rzecz innych instytucji (domu dziecka, domu pomocy społecznej, placówki oświatowe itp.)
2) kasacji (fizycznym zniszczeniu).


§ 34.

1. Komisję Likwidacyjną powołuje Rektor odrębnym zarządzeniem.
2. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Kanclerza  w zakresie kwalifikowania do likwidacji zbędnych środków trwałych i pozostałych składników majątku Uczelni oraz uczestniczy w ich likwidacji.
3. Kwalifikowanie do likwidacji  zbędnych środków trwałych odbywa się przy udziale co najmniej pięciu członków Komisji, przy kwalifikowaniu do likwidacji pozostałych składników majątku Uczelni Komisja może pracować w składzie co najmniej trzyosobowym.

§ 35.

1. W przypadku likwidacji pojazdu samochodowego (maszyny, urządzenia) podlega on rozbiórce i wymontowaniu z niego zespołów, podzespołów i części zamiennych nadających się do dalszego użytku i wykorzystania przy naprawie innych środków transportu lub w celu ich zbycia.
2. Wszystkie elementy uzyskane w sposób określony w ust. 1, powinny zostać objęte ewidencją magazynową i księgową uwzględniającą następujący ich podział:
1) przeznaczone do dalszego użytku
2) nadające się do regeneracji i naprawy
3) zakwalifikowane na złom stalowy i metali kolorowych
3. Części pochodzące z likwidowanego pojazdu samochodowego mogą być sprzedawane różnym podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. 
4. Likwidowane pojazdy (maszyny i urządzenia) nie zagospodarowane we własnym zakresie jak również nie sprzedane jednostkom dokonującym skupu przekazuje się na złom.
5. Wzór protokołu z oceny technicznej mającej na celu ustalenie procentowego zużycia pojazdu oraz kryteria wyceny dla komisji przetargowej odnośnie sprzedaży pojazdów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.Załączniki do instrukcji dostępne w wersji zarządzenia w formacie PDF. 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka