Uchwała nr 8/2007

Uchwała Nr  8/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia   25 stycznia 2007 roku

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2006


Na podstawie art.62 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr 34/2006 z dnia 25 maja 2006r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006, zmienioną uchwałą Nr 69/2006 z dnia 30 listopada 2006r. w ten sposób, że:

1) przychody na działalność operacyjną i finansową Uczelni wynoszą
123.408,3 tys. zł.
2) koszty działalności operacyjnej i finansowej Uczelni wynoszą
 121.469,4 tys. zł.
3) przewidywany wynik finansowy Uczelni wyniesie
  + 2.094,1 tys. zł.

§ 2

Szczegółowe zmiany wprowadzone w Działach I, II, III, IV planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2006 przedstawia załącznik nr 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

  8-  Uchwała o zmianie planu rzeczowo-finansowego 2006.pdfKilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka