Zarządzenie Nr 1/2007

Zarządzenie Nr  1 /2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  12  stycznia 2007 roku

w sprawie realizacji przez Dział Techniczno-Budowlany usług i robót budowlanych w Uczelni oraz sposobie wewnętrznego rozliczania tych czynności

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz. 1365 ze zm.) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


§ 1


1. Dział Techniczno- Budowlany realizuje w Uczelni  usługi i roboty budowlane na podstawie zleceń dysponentów środków finansowych, o których mowa w § 2 zarządzenia nr 3/2001 rektora z dnia 15 stycznia 2001 r.  w sprawie gospodarki finansowej uczelni,  a w szczególności dziekanów oraz kierowników jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych.
2. Dział Techniczno-Budowlany przygotowuje odpowiednie kosztorysy usług lub robót budowlanych, o których mowa w ust. 1  w oparciu o aktualne katalogi kosztów stosowane na rynku usług budowlanych w kraju, a w szczególności na podstawie katalogów KNR, KNP, Sekocenbud.
3. W przypadku braku możliwości obliczenia kosztów usług oraz robót budowlanych zgodnie  z zasadami, o których mowa w ust. 2, koszty te oblicza się na podstawie kalkulacji stawek roboczogodzin, kosztów użycia sprzętu, kosztów materiałów oraz narzutów wynikających  z kosztów pośrednich, na które składają się koszty zarządu, koszty rzeczowe oraz koszty zakupu.
4. Przy obliczaniu kosztów usług i robót budowlanych zgodnie z przepisem ust. 3, normy ilości roboczogodzin i maszynogodzin ustala w oparciu o analogiczne normy zawarte  w katalogach, o których mowa w ust. 2.
5. Przy ustaleniu kosztów usług i robót budowlanych obliczonych zgodnie z ust. 3 i 4 nie uwzględnia się podatku od towarów i usług, a także nie uwzględnia się zysku. 
6. Kosztorys dla każdej usługi lub roboty budowlanej obliczony zgodnie z ust. 3-5 zatwierdza kanclerz.


§ 2

1. Do kosztorysów sporządzanych przez Dział  Techniczno-Budowlany zgodnie z § 1 ust. 3 przyjmuje się stawkę roboczogodziny w wysokości 15 zł brutto dla wszystkich zawodów.
2. Stawka, o której mowa w ust. 1 zawiera kwotę składki ZUS, a także inne składki  na ubezpieczania  społeczne pobierane w ramach stosunku pracy.
3. Narzuty wynikające z kosztów pośrednich, o których mowa w  § 1 ust. 3 przyjmuje się w  następujących wysokościach.:
1) narzut kosztów zarządu – 20 % sumy kosztów roboczogodzin oraz  kosztów użycia sprzętu,
2) narzut kosztów rzeczowych – 20% sumy kosztów roboczogodzin oraz  kosztów użycia sprzętu,
3) narzut kosztów zakupu – 5 % sumy kosztów  materiałów.
4. Koszty używania sprzętu niezbędnego do wykonania usługi lub roboty budowlanej ustala się na podstawie kalkulacji maszynogodziny pracy wykorzystywanego sprzętu.
5. Ceny materiałów niezbędnych do wykonania usługi lub roboty budowlanej ustala się na podstawie obowiązujących cenników. Ceny materiałów niezbędnych do wykonania usługi lub roboty budowlanej już zakupionych ustala się na podstawie faktur zakupu. 

 

§ 3

1. Wykonanie usług i robót budowlanych następuje po akceptacji kosztorysu przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust 1. 
2. Akceptacja kosztorysu przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz wykonanie  roboty lub usługi budowlanej, upoważnia kierownika Działu Technicznego- Budowlany do wystawienia noty obciążeniowej dla danej jednostki.


§ 4

1. Stawka roboczogodziny dla pracownika realizującego prace załadunkowe wynosi 15 zł. W przypadku wykonywania przy załadunku  innych czynności, koszty tych oblicza się z zachowaniem zasad, o których mowa w § 2.
2. Koszty usług polegających na usuwaniu awarii ustala się po usunięciu awarii, z zachowaniem zasad, o których w § 2.


 

§ 5

Traci moc zarządzenie  Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 14/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie realizacji przez Dział Techniczno-Budowlany usług i robót budowlanych w Uczelni oraz sposobie wewnętrznego rozliczania tych czynności.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2007 roku. 
R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 1- zarz. rozliczanie wewnetrzne usług.pdf
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka