Uchwała nr 44/2006

Uchwała  Nr  44/2006


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 29 czerwca  2006 roku


w sprawie  podziału dotacji budżetowej na rok 2006 oraz planu inwestycji i remontów w 2006 roku. 

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 12 września 1991 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.385 ze zm.) w zw. 275  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365)  oraz na podstawie § 31 ust. 2 pkt 8 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1


1. Dokonuje  się  podziału dotacji budżetowej na rok 2006 roku zgodnie z załącznikiem   nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. Plan inwestycji i remontów w Uczelni  w 2006 roku zawiera złącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  


 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka