Uchwała nr 38/2006

Uchwała Nr 38/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2006 roku


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię nieruchomości  gruntu położonego  w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit a ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 31 ust. 2 pkt 13 lit.a Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1


Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uczelnię nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej składającej  się z części działki gruntu o numerze 144/23, dla której jest  urządzona księga wieczysta KW 88226/6.

§ 2


Zbycie prawa użytkowania wieczystego, o których mowa  w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi w trybie bezprzetargowym  na rzecz Echo Investment S.A.

§ 3


Traci moc uchwała nr 17/2006 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  23  marca  2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię nieruchomości   gruntu położonego  w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka