Uchwała nr 33/2006

Uchwała Nr 33/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  27 kwietnia 2006  roku


w sprawie stwierdzenia  wygaśnięcia mandatów  członków  Senatu


Na podstawie § 62 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

W związku z wygaśnięciem mandatu Rady Samorządu Studentów Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2004-2006 oraz złożoną rezygnacją z mandatu przez członka Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Senat stwierdza wygaśnięcie mandatów członków  Senatu:

1. Janusza Kozakiewicza
2. Łukasza Rokity
3. Bartłomieja Nowaka
4. Pawła Rokity.

§2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka