Uchwała nr 16/2006

Uchwała  Nr 16 /2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 23 marca 2006 roku

 

w sprawie zasad podziału dotacji budżetowej

 

     Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 12 września 1991 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.385 ze zm.) w zw. 275  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365)  oraz na podstawie § 31 ust. 2 pkt 8 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

 

Ustala się następujące zasady  podziału dotacji budżetowej :

1)      z dotacji przyznanej Uczelni na dany rok wydziela się fundusze ustalone kwotowo przez MEiN i fundusze ustalone obligatoryjnie oraz wydziela się fundusz dyspozycyjny J. M. Rektora w wysokości 0,5%;

2)      pozostałą kwotę dzieli się według algorytmu stosowanego przez MEiN na podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni  z uwzględnieniem jednostek międzywydziałowych, z podziałem na Uczelnię w Kielcach i Filię w Piotrkowie Trybunalskim. Podział na podstawowe jednostki organizacyjne w Kielcach następuje po wyodrębnieniu Funduszu Rozwoju Uczelni.

3)      kwoty dotacji dla podstawowych jednostek organizacyjnych w Kielcach  zostają skorygowane
o kwoty przepływów międzyjednostkowych;

4)      wydziały wydzielą z ustalonej dla nich dotacji jednakowe kwotowo sumy
z przeznaczeniem  na sfinansowanie jednostek ogólnouczelnianych, Studium WF i Sportu oraz uczelnianych funduszy celowych.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka