traci moc na podstawie uchwały nr 46/2011

Uchwała Nr  9/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie w Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Statut Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,  stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

 

§ 2

 

Traci moc obowiązującą uchwała nr 20/2001 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 31 maja 2001 roku  sprawie w Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  z późniejszymi  zamianami.

 

 

§ 3

 

Statut wchodzi w życie  z dniem wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji zatwierdzającej ten Statut lub po upływie sześciu miesięcy od dnia doręczenia Statutu ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, jeżeli w tym terminie minister nie odmówił zatwierdzenia statutu lub nie wezwał uczelni do usunięcia uchybień.

 

 


 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Pobierz statut (pdf)


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka