Uchwała nr 76/2005

Uchwała  Nr  76 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia   15  grudnia 2005 roku

 

w sprawie powołania  składu Senackiej komisji ds. misji i strategii rozwoju Uczelni

 

       Na podstawie § 32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru powołuje w skład   Senackiej Komisji ds. misji i strategii rozwoju Uczelni na lata 2005 – 2013, następujące osoby:

1)      prof. dr hab. Andrzej Bogaj – przewodniczący

2)      prof. dr hab. Wiesław Caban

3)      prof. dr hab. Zbigniew Gazda

4)      prof. dr hab. Anna Grochulska

5)      prof. dr hab. Waldemar Dutkiewicz

6)      prof. dr hab. Bartłomiej Jaśkowski

7)      prof. dr hab. Mieczysław Poborski

8)      prof. dr hab. Zdzisław Ratajek

9)      prof. dr hab. Wacława Starzyńska

10)   dr Henryk Suchojad

11)   dr Rafał Pawłowski

12)   mgr inż. Andrzej Opoka

13)   mgr Liliana Czyż

14)   Iwona Rycąbel

15)   dr Ewa Małyszko – z głosem doradczym

16)   dr Janina Kowalik – z głosem doradczym.

 

§2.

 

W posiedzeniach Komisji mogą też uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji.    

§3

 

Obsługę administracyjną Komisji prowadzi Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

§4

 

Traci moc obowiązującą uchwała nr 14/2004 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 maja 2004r. w sprawie  powołania Komisji ds. misji i strategii rozwoju Uczelni.

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka